Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE OGóLNE   \  STATUT

    Statut Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  Załącznik do uchwały nr XXIV/567/12
  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
  z dnia 27 czerwca 2012r.

   

  STATUT
  TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO
  W WAŁBRZYCHU

   

  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne

   

  § 1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego zwany dalej „Teatrem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
  1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „Ustawą”;
  2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa;
  3)niniejszego statutu.

   

  § 2. 1. Siedzibą Teatru jest miasto Wałbrzych.

  1) Teatr prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
  2) Teatr jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. Ustawy.

   

  § 3. 1. Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

  1) Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
  2)Nadzór nad teatrem sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

   

  Rozdział 2
  Cel i zakres działania

   

  § 4. 1. Podstawowym zadaniem Teatru jest tworzenie i upowszechnianie spektakli teatralnych, zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwianie wszechstronnego rozwoju osobowości i kształtowanie moralnych postaw obywateli a także reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

  2.Do zadań teatru należy:
  1) upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie przedstawień teatralnych o jak najwyższych wartościach artystycznych;
  2) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie postępowych wartości humanistycznych, wartości kultury światowej:
  3) rozwijanie, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego;
  4) stała współpraca ze społecznymi ruchami kulturalnymi;
  5) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  6) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych;
  7) prowadzenie impresariatu artystycznego.

   

   

  Rozdział 3
  Organizacja i zarządzanie

   

  § 5. 1. Teatrem zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

  1) Dyrektor zarządza teatrem przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.
  2) Rolę Dyrektora Artystycznego pełni Dyrektor, bądź Zastępca Dyrektora.

  § 6. 1. Dyrektor organizuje pracę Teatru, jednoosobowo odpowiada za całokształt jego działalności oraz reprezentuje teatr na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Teatru.

  2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem;
  2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 4 statutu oraz regulaminie organizacyjnym;
  3) ustalanie rocznego planu finansowego Teatru;

  § 7. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

  § 8. Dyrektor może powołać organ doradczy Teatru. Tryb działalności organu doradczego Teatru określa jego regulamin organizacyjny, nadawany zarządzeniem Dyrektora.

   

  Rozdział 4
  Gospodarka finansowa

   

  § 9. 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Teatru, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. 2. Teatr działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.
  3. Źródłami finansowania Teatru są: 1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  4) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
  5) inne dozwolone prawem.
  4. Teatr prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
  5. Teatr sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
  6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
  7. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje zarząd Województwa Dolnośląskiego.

  § 10. Teatr może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

   

  Rozdział 2
  Postanowienia końcowe

   

  § 11. 1. Likwidacja teatru może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Statut Teatru nadany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

  3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra