Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE OGóLNE   \  STATUS PRAWNY

    Status prawny

  Uchwala nr XXIV 567/12 Sejmiku Województwa Dolnoślą…skiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

   

  w sprawie nadania Statutu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wał‚brzychu 

   

  Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dział‚alnoś›ci kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co nastę™puje:

   

  §1

   

  Nadaje się™ statut Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, stanowią…cy załą…cznik do niniejszej uchwały.

   

  §2

   

  Traci moc uchwała nr LII/732/2006  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r.  w sprawie nadania statutu Teatrowi Dramatycznemu im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

   

  §3

   

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnoślą…skiego.

   

  §4

   

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podję™cia.


    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra