Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE OGóLNE   \  INSTRUKCJA WYDATKOWANIA śRODKóW PUBLICZNYCH Z BUDżETU JEDNOSTKI

    Zarządzenie w sprawie aktualizacji i jednolitej treści INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  ZARZĄDZENIE   NR  1/2017

  z  dnia 02 stycznia 2017 r.

   

  Dyrektora  Teatru  Dramatycznego im. Jerzego  Szaniawskiego

  w  Wałbrzychu

  w  sprawie aktualizacji i jednolitej treści

   

   

    INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
  Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,

  o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku

   Prawo zamówień publicznych

   

  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

  Na podstawie Rozdziału 3 § 6 Statutu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  ( Uchwała nr XXIV/567/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r.

  Zarządzam, co następuje:

   

  § 1

  1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

  1) ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp.”

  2) zamówieniu- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

  3) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług;

  4) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu;

  2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

  1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

  2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

  3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

   

  § 2

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254) - średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749.

  2. Wydatki, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 30 000,- euro, tj. 125 247,00 zł („netto” bez VAT), dokonywane są - z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej „ustawą Pzp” – wyłącznie według zasad ustalonych w n/n INSTRUKCJI.

  3.  Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą starannością.

  4. Wartość szacunkową wydatku ustala pracownik merytoryczny, upoważniony do dokonywania zakupów dla jednostki, zlecający usługi, zamawiający roboty budowlane itp.

  5. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków, o których mowa w ust.4, należy dokonać sumowania tych wydatków finansowych z poszczególnych działów oraz różnych funduszy celowych i innych źródeł, będących w dyspozycji Teatru.

  6. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków, należy w sposób szczególny przestrzegać przepisów ustawy Pzp, dotyczących zakazu dzielenia wydatków oraz zaniżania wartości wydatków w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

   

  7. Zamawiający może udzielić zamówienia:

  1) zapraszając do składania ofert;

  2) w drodze przetargu publicznego;

  3) prowadząc negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy.

   

  § 3

  1. Wprowadza się obowiązek ewidencji zamówień o których mowa w § 1, w postaci rejestru, według  wzoru :  lp. - nr kolejny / symbol działu / nr kolejny zamówienia / przedmiot zamówienia wg CPV lub rodzaju…

  2. Rejestr zamówień o wartości do 30 000 euro wg wzoru Załącznika nr 1 do n/n INSTRUKCJI prowadzi Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

   

  § 4

  1. Wydatkowanie środków może nastąpić po uzyskaniu zapewnienia Gł. Księgowego w zakresie posiadania środków na dany cel oraz po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora - wyłącznie według zasad określonych w  n/n INSTRUKCJI.

  2. Wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych, o których mowa w § 1 przygotowany na druku stanowiącym  Załącznik nr 2.1 lub Załącznik nr 2.2  do  n/n INSTRUKCJI - po zarejestrowaniu w Rejestrze, o którym mowa w § 3 ust. 2 i uzyskaniu akceptacji  Gł. Księgowego - upoważniony pracownik merytoryczny składa do Dyrektora Teatru.

   

  § 5

  Ustala się pięć grup zamówień udzielanych na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp:

   

  I  -  zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej  1000,- zł lub zakup materiałów do charakteryzacji i rekwizytów dziennych o wartości jednorazowej nie przekraczającej  300,-  zł

  Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest zgłoszenie takiej potrzeby i zamiaru bezpośredniemu przełożonemu (w celu uzyskania przez niego zapewnienia Gł. Księgowego o posiadaniu środków na dany cel) , a następnie rozpoznanie cen rynkowych  minimum 3-ch  kontrahentów: pisemnie lub telefonicznie  lub z Internetu , po czym  wybór oferty najkorzystniejszej i dokonanie zamówienia. Rachunek, fakturę lub paragon kasowy za powyższe należy dokładnie opisać, opatrzyć klauzulą: „Zamówienia udzielono po rozpoznaniu rynku wg § 5  grupy I INSTRUKCJI - na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp” oraz uzupełnić podpisem osoby udzielającej zamówienia.  Inne czynności i pisemność postępowania nie są wymagane.

   

  II  -  zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 1000,- zł  a nie przekraczającej  10 000,- zł

  Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest rozpoznanie  cen  rynkowych  minimum 3-ch  kontrahentów:  pisemnie lub telefonicznie  lub z Internetu oraz uzyskanie zgody Dyrektora Teatru poprzez złożenie „Wniosku w sprawie wydatkowania środków publicznych(…)”, na druku stanowiącym  Załącznik nr 2.1   do n/n  INSTRUKCJI.

  III  -  zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest prowadzenie dokumentacji postępowania w formie uproszczonej, według wzorów:

     -  Wniosek do Dyrektora Teatru – Załącznik nr 2.2 do INSTRUKCJI ;

      -  Zapytanie  ofertowe  -  Załącznik nr 3 do INSTRUKCJI ;

      -  Oferta  -  Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI ;

      - Dokumentacja podstawowych czynności - Protokół postępowania na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  -  Załącznik nr 6 do INSTRUKCJI.

  2.  Zapytanie  ofertowe wraz z załącznikami należy opublikować na stronie www.teatr.walbrzych.pl oraz wysłać: pisemnie lub pocztą elektroniczną do  minimum 3-ch kontrahentów (dostawców , wykonawców usług lub robót budowlanych itp.), a  po otrzymaniu  ofert cenowych dokonać ich analizy oraz  sporządzić pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Dopuszcza  się składanie ofert w  wersji papierowej lub elektronicznej, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia jednej oferty, dopuszcza się możliwość jej wyboru –  w wyjątkowych sytuacjach lub po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z jednym kontrahentem.

  Protokół postępowania wymaga  akceptacji  Specjalisty ds. Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Teatru.

  3.  Udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw lub usług wymaga zlecenia w formie pisemnej lub zawarcia umowy, a na wykonanie  robót budowlanych, wymaga zawarcia stosownej umowy, podpisanej przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego.

   

  IV  - zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 000,- zł, a nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro, tj.: 125 247,00  zł

  1.  Udzielenie zamówienia wymaga współpracy oraz jego dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Teatr.

  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest prowadzenie dokumentacji postępowania w formie uproszczonej, według wzorów:

     -  Wniosek do Dyrektora Jednostki – Załącznik nr 2.2 do INSTRUKCJI ;

      -  Ogłoszenie o zamówieniu publicznymZałącznik nr 4 do INSTRUKCJI ;

      -  Oferta  -  Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI ;

      -  Dokumentacja podstawowych czynności – Protokół postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  -  Załącznik nr 6 do INSTRUKCJI.

   3. W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym należy określić warunki udziału Wykonawców w postępowaniu, np.: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału, kwalifikacji personelu itp. oraz kryteria oceny ofert.

  4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz z załącznikami należy opublikować w wersji elektronicznej na stronie www.teatr.walbrzych.pl oraz treść ogłoszenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Teatru.

  5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

   6. Po otrzymaniu ofert, należy dokonać ich analizy oraz sporządzić pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół  wymaga  akceptacji przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Teatru.

  7. Jeżeli kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.

  8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

  9. Udzielenie zamówienia wymaga zawarcia stosownej umowy w formie pisemnej, podpisanej przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  Projekt umowy należy załączyć do Zapytania ofertowego oraz wymagać akceptacji jej warunków przez Wykonawców, przy składaniu ofert.

  10. Załącznik nr 7 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór umowy o wykonanie prostych zamówień, który należy dostosować  wg potrzeb Zamawiającego.

  11. Załącznik nr 8 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór zlecenia lub zamówienia na wykonanie prostych zamówień, który należy dostosować  wg potrzeb Zamawiającego.

  12. Załącznik nr 9 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór formularza cenowego, który jako załączniki do ofert należy stosować przy zamówieniach na dostawy o zróżnicowanym asortymencie lub przy zamówieniach udzielanych w częściach.

   

   V  -  zamówienia   w y ł ą c z n e   o   wartości szacunkowej  powyżej  1000,- zł, a nie przekraczającej  równowartości 30 000,- euro, tj.: 125 247,00


  1.  Są to zamówienia, których – ze względu na ich specyfikę - można udzielić tylko jednemu Wykonawcy:

  1)       w przypadku nagłych awarii, uniemożliwiających przeprowadzenie zapytań ofertowych,

  2)       z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

  3)       z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  4)     w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

  2.  Udzielenie zamówienia wyłącznego wymaga przeprowadzenia negocjacji z jednym Wykonawcą lub zawarcia umowy w formie pisemnej. Wzór protokołu negocjacji stanowi Załącznik nr 10 do n/n INSTRUKCJI.

  3.  Zamówienia  w y ł ą c z n e  - spełniające przesłanki opisane w punkcie 1 - o  wartości nie przekraczającej 1000,- zł, można udzielić po przeprowadzeniu negocjacji ustnych, telefonicznych lub pocztą elektroniczną z jednym kontrahentem, a faktura za wykonaną usługę, robotę budowlaną lub dostawę powinna być opisana: „zamówienie wyłączne na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp” oraz podpisana przez osobę udzielającą zamówienia.

   

  § 6

  1. Z dniem wejścia w życie niniejszej INSTRUKCJI wprowadza się obowiązek publikowania na stronie internetowej Teatru :   www.teatr.walbrzych.pl  wszystkich ogłoszeń o wynikach postępowań o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł.

  2. Zasady niniejszej INSTRUKCJI stosuje się również dla zamówień udzielanych na podstawie:

  1)       art. 4d, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp. – o wartości przekraczającej 40 000,00 zł, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją: spektakli teatralnych, widowisk, koncertów, konkursów, festiwali organizowanych przez Teatr, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe, przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;

  2)       art. 138g, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp. – o wartości równej lub przekraczającej 750 000 euro, których przedmiotem są zamówienia na usługi społeczne, w tym usługi w zakresie działalności kulturalnej zdefiniowane w punkcie 1.

   

  § 7

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1) Wykonawców, którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej;

  2) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

  4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  5)  Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert:

  6) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania;

  7) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1)  jest niezgodna z n/n INSTRUKCJĄ,

  2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

  3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie mają charakteru oczywistej omyłki;

  7)  Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie zgodził się na jej poprawienie;

  8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  3. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  3) jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

  4.  Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  -   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  5. W postępowaniu Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z postanowieniami INSTRUKCJI czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie n/n INSTRUKCJI. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

  6. Zamawiający przechowuje dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

   

  § 8

  1. Zamawiający może odstąpić od stosowania INSTRUKCJI  jeżeli:

  1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę:

  a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

  b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

  2) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;

  3) w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

  4) udziela się dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych na roboty budowlane lub usługi,

  5) w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających;

  6) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach lub w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

  7) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli stosowanie zasad Instrukcji mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

  a) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

  b) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

  c) poniesieniem straty w mieniu publicznym;

  d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań;

  8) przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa,

  9) zamówienie jest udzielanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;

  10) udzielenie zamówienia spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty;

  11) w przypadku umów:

  a) kredytu i pożyczki;

  b) rachunku bankowego;

  c) ubezpieczenia;

  d) rozszerzenia posiadanej licencji na oprogramowanie komputerowe;

  e) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

  f) współpracy barterowej.

  2. Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w ust. 1 po negocjacjach z wybranym Wykonawcą.

  3. Udzielanie zamówień, do których Instrukcji nie stosuje się następuje na podstawie zgody Dyrektora Teatru.

   

  § 9

  1. Wprowadza się obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielanie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz obowiązek zamieszczania planu na stronie internetowej: www.teatr.walbrzych.pl, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ.

  2. Sporządzanie oraz aktualizacja planu zamówień publicznych należą do obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych, we współpracy z komórkami merytorycznymi Teatru.

  3.  Kierownicy działów/komórek merytorycznych zobowiązani są do zgłaszania, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, do Specjalisty do spraw zamówień publicznych, w formie pisemnej lub elektronicznej, następujących danych:

  1) przedmiotu zamówienia

  2) rodzaju zamówienia według podziału na: roboty budowlane, dostawy lub usługi

  3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia

  4) orientacyjnej wartości zamówienia

  5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

  oraz do  zgłaszania drogą jw. informacji mających wpływ na konieczność aktualizacji planu zamówień publicznych.

  4. Plan zamówień publicznych powinien być aktualizowany niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany, np. pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność Teatru, itp., lecz nie częściej niż 2 razy w roku.

   

  § 10

  1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, które przekazuje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 01 marca każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

  2.  Do sporządzenia sprawozdania zobowiązany jest Specjalista do spraw zamówień publicznych, we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym.

  3.  Kierownicy działów/komórek merytorycznych Teatru przekazują do Działu Administracyjno-Gospodarczego, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - dane o udzielonych zamówieniach, na podstawie wartości „netto”, tj. bez podatku od towarów i usług VAT – umów i zamówień zawartych/udzielonych w roku finansowym, którego sprawozdanie dotyczy.

   

  § 11

  1. Niniejsze Zarządzenie Dyrektora Teatru obowiązuje od dnia 02 stycznia 2017 r.

  2. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Teatru Nr 25/2014 z dnia 01 czerwca 2014 r.

  3. Zasad INSTRUKCJI nie stosuje się do:

  1) zamówień, o których mowa w art. art. 4d, ust. 1, pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 40.000,- zł;

  2)  zamówień udzielanych ze względu na ważny lub ekonomiczny interes Zamawiającego, np.: awarii, zakupów z wyprzedaży itp. lub interes publiczny.

  4. Za ważny interes publiczny Zamawiającego może być uznany interes gospodarczy związany bezpośredni o z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań Zamawiającego, a także interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy w przypadku, gdy rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej umowy spowoduje straty lub szkody w majątku lub mieniu Zamawiającego.

  5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

  6.  Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o udzielanym lub udzielonym zamówieniu na w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym odpowiednio zamiera zawrzeć umowę lub zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

   

  Wałbrzych, dnia 02 stycznia 2017 r.                                                                       

   

  Podpisano:

  1. Rejestr zamówień o wartoś›ci do 30 000 euro

  2.1 Wniosek dla zamówień„ 1 000 zł‚ do 10 000 zł

  2.2 Wniosek dla zamówień powyżej 10 000 zł

  3. Zapytanie ofertowe

  4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

  5. Wzór oferty

  6. Protokół‚ postę™powania

  7. Projekt umowy

  8. Wzór zlecenia/zamówienia

  9. Formularz cenowy

  10. Protokół negocjacji

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra