Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 •       -- Kontrola systemów mostów oświetleniowych 2019
        -- Zakup wyposażenia akustyczno - projekcyjnego Sceny Kameralnej
        -- Zakup wyposażenia akustyczno - projekcyjnego Sceny Kameralnej
        -- Dostawa materiałów biurowych
        -- Zakup wyposażenia akustyczno - projekcyjnego WŁACZ NOWE MOŻLIWOŚCI - rozszerzenie 1
        -- Wydruki wielkoformatowe 2019/2020
        -- Środki czystości 2019
        -- Dostawa materiałów biurowych 2019
        -- Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych 2019
        -- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
        -- BHP
        -- Dostawa akcesoriów komputerowych 2019/2020
        -- Usługi transportowe 2019
        -- Usługi poligraficzne 2019
        -- Wykonanie okresowego - pięcioletniego i rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych
        -- Wykonanie pomiarów i badań ochronnych...
        -- Zakup oprogramowania
        -- Wydruki wielkoformatowe 2018/2019
        -- Kontrola i konserwacja 5 systemów mostów oświetleniowych
        -- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
        -- Ubezpieczenie majątku 2018
        -- Dostawa materiałów biurowych
        -- Dostawa środków czystości
        -- Usługi poligraficzne 2018
        -- Ochrona przeciwpożarowa 2018
        -- Dostawa akcesoriów komputerowych 2018/2019
        -- Usługi transportowe 2018
        -- Kontrola i konserwacja mostów oświetleniowych
        -- Ubezpieczenie
        -- Prowadzenie kompleksowych usług
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI I OGłOSZENIA   \  ARCHIWUM

     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 28/KT/2019

  Wałbrzych dnia 08-10- 2019r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą: „Wykonanie kurtyny scenicznej dla Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu” 

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późń.zm.), Zamawiający –
   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zamieszczony został w załączniku nr1, będącym integralną częścią Zapytania ofertowego.

  2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 08 listopada 2019 r..

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Kierownik Techniczny: Roman Bernat
  tel. 693 666 870, kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: oferty powinny być sporządzone na formularzu, wg wzoru załącznika nr 2.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: do dnia 16-10-2019 do godz. 1000

      Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu;                                      

      Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji n/n postępowania oraz obowiązujących przepisów prawa, a także koszty towarzyszące, takie jak : dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż kurtyny oraz rozruch, z prezentacją oczekiwanych pozycji, wynagrodzenie pracowników, dojazdy, delegacje służbowe, podatki, itp.

  Uwaga: Zamawiający oczekuje złożenia ofert cenowych dla dwóch wariantów marszczenia tkaniny:

  WARIANT  I. cena z marszczeniem tkaniny 50 %, WARIANT  II. – cena z marszczeniem tkaniny 100 %. Zamawiający wybierze do realizacji ofertę na kurtynę w jednym z ww. wariantów, według własnego uznania.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: I. cena oferty 80%, II. termin gwarancji jakości 20%.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda  wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.                

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia; Zamawiający oczekuje przedłużenia okresu jw., w ramach kryterium oceny ofert.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

  16. Okoliczności istotne dla stron, postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Obowiązujący projekt umowy stanowi załącznik nr 3, do n/n Zapytania ofertowego.;                           

  17. Do oferty należy dołączyć:

  1) aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej

  2) próbkę A4 zaoferowanej tkaniny w kolorze RAL 7011

  3) dokumenty potwierdzające jakość oferowanej tkaniny, wg Opisu technicznego, załącznika nr 1.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

   

  Załączniki:

  1. Opis techniczny

  2. Formularz Oferty

  3. Umowa - wzór

   

                                                                                                                Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Numer sprawy 07/AG/17

  Wałbrzych, dnia 15 grudnia  2017r.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, że w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „ Wykonanie oceny sprawności technicznej obiektu -  przegląd roczny w obiektach budowlanych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  ogłoszonego w dniu 07  grudnia  2017r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl   jako ważne wpłynęło 6 ofert od:

  P.P.H.U. „NIEW-BUD”
  93-448 Łódż
  ul. Albańska 3A

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Cena netto:*

  Cena brutto:*

  1

  P.P.H.U. „NIEW-BUD”
  93-448 Łódż
  ul. Albańska 3A

  2 726,00 zł

  3 352,93 zł

  2

  NDT Tech Michał Szulc
  59 – 220 Legnica
  ul. Akacjowa 82

  4 699,99 zł

  5 780,99 zł

  3

  Insurance & Banking Serwices Sp. z o.o.
  Sp. Komandytowa
  03 – 289 Warszawa
  ul. Kamykowa54/1

  3 150,00 zł

  3 874,50 zł

  4

  Małgorzata Ewiak „EM”
  50 – 452 Wrocław
  ul. Komunty Paryskiej 59 lok.1b

  2 420,00 zł

  2 976,60 zł

  5

  BENDER BUILDING  Szymon Kubicki
  88-400 Żnin
  Podgórzyn 93

  1 500,00 zł

  1 845,00 zł

  6

  Rada Federacji
  Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych
  Naczelnej Organizacji Technicznej
  „Zagłębia Miedziowego”
  59 – 200 Legnica
  ul. Złotoryjska 87

  7 500,00 zł

  9 225,00 zł

  Liczba otrzymanych ofert: 6

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 5 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo,

   t.j: Bender Building Szymon Kubicki, 88-400 Żnin, Podgórzyn 93

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                Wałbrzych , dnia  07.12.2017r.

  Nr sprawy 07/AG/2017

                                                                                                                        

                                                                        

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  (74)  648 83 00 , fax  (74)  648 83 12

   

  prosi o podanie  oferty cenowej  na :

  Wykonanie oceny sprawności technicznej obiektu – przegląd roczny

  w obiektach budowlanych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu przy Placu Teatralnym 1 i 3.

   

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami:

  • art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
  • art.62 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126) oraz na podstawie  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 .08.1999r w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr 74 poz. 836)

   

  1.   Zakres usług:   

  Wykonanie rocznego  przeglądu i oceny sprawności technicznej obiektów budowlanych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w tym:

  1. Budynek administracyjny - zabudowa czterokondygnacyjna podpiwniczona, dach dwuspadowy pokryty papą termozgrzewalną, powierzchnia użytkowa 982,83 m²
  2. Budynek mieszkalny „Dom Aktora” - zabudowa czterokondygnacyjna, podpiwniczona, dach płaski o konstrukcji drewnianej pokryty papą ze spadkiem w jednym kierunku, powierzchnia użytkowa: 783,54m ²
  3.  Budynek sceny i widowni - zabudowa w części scenicznej jednokondygnacyjna, w części widowni dwukondygnacyjny  dach wykonany z kratownicy stalowej dwuspadowy kryty papą o różnych poziomach, powierzchnia użytkowa 734,06 m²
  4. Budynek sceny kameralnej – zabudowany w jednej części dwoma kondygnacjami, stropodach płaski o konstrukcji stalowej ze spadkiem w jednym kierunku, powierzchnia użytkowa 290,42 m²
  5. Budynek magazynowy i kotłowni gazowej - zabudowa niska jednokondygnacyjna, stropodach z płyt prefabrykowanych  o różnych poziomach ze spadkiem w jednym kierunku pokryty papą i blachą falistą powierzchnia użytkowa 235,94 m²
  6. Budynek stolarni i magazynu kostiumów - zabudowa w części magazynowej dwukondygnacyjna pozostała jednokondygnacyjna, stropodach z płyt prefabrykowanych, kryty blachą korytkową o powierzchni użytkowej 405,23 m²
  7. Budynek wiaty magazynowej - zabudowa jednokondygnacyjna, stalowa konstrukcja dachu pokryta blachą falistą, powierzchnia użytkowa 251,15 m²
  8. Garaż - zabudowa jednokondygnacyjna, stropodach płaski z płyt prefabrykowanych kryty papą, powierzchnia użytkowa 18,44 m²
  9. Budynek zaplecza scenicznego - zabudowa dwukondygnacyjna, stropodach pełny jednospadowy, o różnych poziomach kryty papą termozgrzewalną, w części magazynowej wykonany z kratownicy stalowej pokryty blachą falistą i papą termozgrzewalną, powierzchnia użytkowa 600,18 m²
  10.  Budynek portierni - zabudowa jednokondygnacyjna, stropodach z płyt prefabrykowanych, pokryty papą termozgrzewalną powierzchnia użytkowa 33,93m²
  11. Budowle usytuowane w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1,2,3 w tym: dziedziniec wewnętrzny, place, droga ewakuacyjna, parking samochodowy, mury oporowe, odgrodzenie panelowe i bramy wjazdowe oraz ogród.

  2.  Termin realizacji:  do 20 grudnia 2017r.

  3. Termin i miejsce składania ofert : do 14 grudnia 2017r. do godz. 1000 na adres Teatru, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, lub w formie elektronicznej administracja@teatr.walbrzych.pl

  4.  Osobą  upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Janusz Krzyszpin 74 648 8313, kom. 511 022 443  od godz. 730 do godz. 1530

  5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6.  Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8.  W załączeniu przekazujemy  formularz cenowy stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty cenowej

  9.  Do oferty cenowej prosimy dołączyć :

  1. Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej  (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wystawiony nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Aktualne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

  Załączniki:

  Załącznik  nr 1  Formularz  oferty

   

  Dyrektor  Teatru

   Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 12.07.2017 r.

  Nr sprawy: 21 / Rekl / 2017


  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

   

  Dotyczy zamówienia pn.:   WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU  DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU w sezonie 2017/2018 

  Informujemy, że w wyniku zakończonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług
  jw., jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji oferta nr 7.

  CITY DRUK   ul. Parkowa 4, 58-302 Wałbrzych

  z propozycją cenową:

  netto: 17.588,00 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) 

  podatek VAT 23 %: 4.045,24 zł 

  brutto: 21.633,24  (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 24/100)

   

  Wykaz wykonawców,  którzy złożyli propozycje cenowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1

  Zakład Aktywności Zawodowej

  VICTORIA

  ul. 1 Maja 112

  58-305 Wałbrzych

  43.872,00

  53.962,56

  2

  POLKA Karolina Kłys

   

  ul. Piłsudskiego 36

  95-200 Pabianice

  40.615,78

  49.959,09

  3

  WEKTOR 77 Artur Wojton

  ul. Marka Kotańskiego 6

  10-166 Olsztyn

  31.418,44

  38.644,20

  4

  Pracownia Reklamy Adam Syrtów

  ul. Rolnicza 18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  46.216,00

  56.845,68

  5

  CITY Sp. z o.o.

  ul. Jugowicka 6A

  30-443 Kraków

  24.286,71

  29.872,65

  6

   

  PHU BOGLER Joanna Guzy

  ul. Daszyńskiego 11a

  58-304 Wałbrzych

  23.294,60

  28.652,35

  7

  CITY DRUK

   

  ul. Parkowa 4

  58-302 Wałbrzych

  17.588,00

  21.633,24

  8

   

  AGE OF COLOR S.C.

  ul. Republikańska 13

  04-404 Warszawa

  33.540,00

  41.254,20

   

  Umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

   Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych zadań.

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Nr sprawy:   21 / Rekl / 2017

  Wałbrzych, dnia 29.06 2017 r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą: WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU w sezonie 2017 / 2018

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami )

  Zamawiający – TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego, Plac Teatralny  1,  58-300  Wałbrzych,  tel.  74/  648 83 10-11 , fax  74/  648 83 12 

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie wydruki wielkoformatowe: billboardowe, bannerowe, papierowe, wydruki na folii samoprzylepnej oraz montaż bannerów na nośnikach reklamowych.

  2. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31 lipca 2018r., lecz nie dłużej niż do wykorzystania wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy.

  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
      spełniania warunków udziału w postępowaniu: -----

  5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
  z wykonawcami: Sylwia Niemasz / Dział Reklamy, tel. 74 648 83 20 godz. 8:00-15:00

  6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  -----

  7. termin związania ofertą: 30 dni.

  8. opis sposobu przygotowywania ofert: w załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty oraz wzór umowy

  9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 11 lipca  do godz.1000  Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy i usługi wynikające z dokumentacji n/n postępowania.

  11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

  12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa powinna zostać zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, w terminie ważności wybranej oferty.

  13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:-----

  14. wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: wydruki UV min. billboardowe - 2 m-ce, bannery – 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: określa załączony projekt umowy.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2018-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 11.05.2017r.

  20/AG/2017

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO  SZANIAWSKIEGO

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  638 83 10; 74/  648 83 12

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  „DOSTAWY  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  W ROKU 2017/2018 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO                       

   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   

  przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 20.04.2017r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty  4

  Nazwa firmy: PHU „JANA OPAKOWANIA” Janina Hendżak

  Siedziba firmy (adres):   ul. Chrobrego 45 A ;58-300 Wałbrzych

  cena oferty brutto: 10 060,34 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt  złotych 34/100)

   

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród ważnych ofert.  

  Liczba otrzymanych ofert: 7

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Liczba ofert wycofanych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

   1.

  E.P.U PRO PERFECTO

  Ul.Kościuszki 5

  47-280 Pawłowiczki

  9 362,34 zł. netto

  11 515,68 zł. brutto

  18 miesięcy gwarancji

  2.

  Przedsiębiorstwo Handlowe „KOSMETYKA” S.C

  Ul. Jagiellońska 4 B

  59-220 Legnica

  9 531,65 zł. netto

  11 723,93 zł. brutto

  12 miesięcy gwarancji

  3.

  „RAPTOR FIRMA”

  Jan Kurzeja

  Ul.Długa 3 B

  58-309 Wałbrzych

  9 039,26 zł. netto

  11 118,29 zł. brutto

  12 miesięcy gwarancji

  4.

  PHU „JANA OPAKOWANIA”

  Janina Hendżak
  Ul. Chrobrego 45 A
  58-300 Wałbrzych

  8 179,14 zł. netto
  10 060,34 zł. brutto
  24 miesiące gwarancji

  5.

  PPH Inter Team

  Ul. Poligonowa 18

  44-251 Rybnik

  9 345,85 zł. netto

  11 495,40 zł. brutto

  12 miesięcy gwarancji

  6.

  AGAPIT Sp. z o.o. SP.K.

  Ul. Marii Zientary-Malewskiej 26

  10-302 Olsztyn

  8 748,42 zł. netto

  10 760,56 zł. brutto

  24 miesiące gwarancji

  7.

  DOKTOR LEKS S.A

  Ul. Klecińska 5

  54-413 Wrocław

  11 503,50 zł. netto

  14 149,30 zł. brutto

  12 miesięcy gwarancji

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

   W ofertach nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

   

  Informacja o możliwości zawarcia umowy

   Umowa zostanie zawarta w dniu 12 maja 2017r.

   

  Podpisała:

  Dyrektor Teatru  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 20/AG/2017                                                                                                  

  Wałbrzych  20.04.2017 r.     

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą:

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późń.zm.) Zamawiający –
                                                 TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10, fax  74/  648 83 12

   

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  „DOSTAWY  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  W ROKU 2017/2018 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia : planowany – wynika z Formularza cenowego załączonego do n/n zapytania.

  2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  a. wypełnienie formularza cenowego zawartego w Załączniku nr 1,

  b. wypełnienie formularza oferty cenowej w Załączniku nr 2

  c. akceptacja wzoru umowy zawartej w Załączniku nr 3.

   

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
       warunków udziału w postępowaniu:

  -  aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej Wykonawcy,

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
      dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania   się z wykonawcami: osobą
      upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Pani  Marta Rosiak, tel. 074 648 83 14/13, od godz. 8:00
      do godz. 15:00, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 28.04.2017 r. do godz. 1000

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty
        oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym z
        dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby zamawiającego, należne cła,
        podatki itp..

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

   I.  Kryterium  – CENA: 90 %

               najniższa oferowana cena brutto  

  Cena =  ------------------------------------  x 90 % x 100 pkt
               cena badanej oferty brutto                

   

  II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

  W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                                 okres gwarancji badanej oferty*
  Okres gwarancji = -------------------------------------------------------------------   x 10 % x 100 pkt 
                                najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert                

   *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 24 miesiące.

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia
   zabezpieczenia: nie dotyczy

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. Oferta cenowa

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy                                                                                        

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz  

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2018-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: ……/AG/2017 

   Wałbrzych 18.04.2017r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  w  Wałbrzychu

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  (074)  648 83 10 , fax  (74)  648 83 12

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na:

   

  „Wykonywanie  kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy dla Teatru Dramatycznego  im. Jerzego Szaniawskiego  w Wałbrzychu”

   1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164z późn. zm.),

  2.  Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy

  3.  Termin i miejsce składania ofert :  24.04. 2017r. do godz. 1200

        Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu lub e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin,

        tel. 74 648 83 13, od godz. 800 do godz. 1500.

  5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6.  Kryteria oceny ofert :   cena oferty 100 %  

  7.  Termin związania ofertą:  30 dni. 

  8.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie
  i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury.
   

  9.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postepowaniu :

  1. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  2. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji z zakresu ochrony BHP zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)  
  3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie tożsame z przedmiotem zamówienia w instytucjach kultury.  

  10.  UWAGA dotycząca wzoru umowy :

  Z uwagi na specyfikę pracy Teatru, wynagrodzenie za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. będzie obniżone o 35% od stawki ryczałtowej miesięcznej.

   11.    W  załączeniu  przekazujemy następujące formularze :

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2018-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

  Wałbrzych, dnia 03.03.2017 r. 

  oznaczenie sprawy:    07-10-2/KT/17  

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT 

   

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego 

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych 

  tel./fax  74/  664-96-93 / 74/  664-96-94 

  REGON: 000279887  NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU  OSOBOWEGO  DO 20+1 OSÓB  DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2017” 

   przeprowadzonym w trybie przetargu  publicznego ogłoszonego w dniu 24.02.2017 r.:

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 1 

   

  Firma (nazwa) : USŁUGI TRANSPORTOWE „MARKO” 

  PRZEWÓZ OSÓB  Marek Stachurski 

  ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych 

   

  Cena oferty : netto 21 895,00 zł, brutto 23 646,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 60/100). 

  Uzasadnienie : Najkorzystniejsza  oferta spośród 3 ofert, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  Liczba otrzymanych ofert: 3 

   

  Liczba ofert odrzuconych : 0 

   

  Zbiorcze zestawienie ofert 

  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto”

  w  zł

  Termin gotowości

  1

  USŁUGI TRANSPORTOWE „MARKO” PRZEWÓZ OSÓB
     Marek Stachurski

  ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych

   21 895,00

   23 646,60 

  2 godz. 

  2

   ZBUTA  Sp. z o.o.

   Al. Wyzwolenia 9/2A, 58-300 Wałbrzych 

          23 165,48

          25 018,72

  8 godz. 

   

  3

   PHU TRANSPORT Ryszard Matyasik
   ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko 

          22 591,50

          24 398,82

  4 godz.

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium

   I  Cena  80%

  Liczba pkt w kryterium II Termin gotowości 20%

  Razem pkt

  1

  80,00

  20,00

  100,00

  2

  75,61

  20,00

  95,61

  3

  77,52

  20,00

  97,52

   

  Umowy z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku postępowania zostaną zawarte niezwłocznie po dacie n/n zawiadomienia.

                                                

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

    Wałbrzych, dnia 27 lutego 2017r.

   

  OGŁOSZENIE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, poszukuje Najemcy na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, o powierzchni użytkowej 20 m² przeznaczonego na prowadzenie lokalu gastronomicznego tzw. Bufetu Teatralnego.

   

  1. Opis przedmiotu ogłoszenia

  Przedmiotowy lokal użytkowy mieści się na parterze budynku głównego przy foyer, stanowiącego własność Teatru mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

  W skład przedmiotu najmu wchodzą następujące pomieszczenia:

   - pomieszczenie przygotowalni – 8,60 m2,

   - pomieszczenie zmywalni – 2,50 m2,

   - pomieszczenie magazynowe – 3,80m2,

   - pomieszczenie bufetu – 5,10 m2,

  Działalność gastronomiczna prowadzona w lokalu użytkowym powinna sprzyjać kształtowaniu atmosfery i warunków tworzenia środowiska teatralnego, z przeznaczeniem dla widzów, konsumentów  z zewnątrz i pracowników teatru.

  Działalność oraz oferta gastronomiczna  powinny maksymalnie wyczerpywać Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, obejmującą prowadzenie działalności w zakresie produkcji, sprzedaży i konsumpcji na miejscu, w zakresie  sporządzanych potraw na bazie półproduktów, mrożonek, napojów bezalkoholowych zimnych i gorących podawanych w naczyniach wielokrotnego użycia. Wszystkie pomieszczenia lokalu są po remoncie oraz spełniają wymogi sanitarne prowadzenia działalności gastronomicznej w powyższym zakresie.

   

  Warunki techniczne i cenowe

  Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w instalację elektryczną, oświetleniową, ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie oraz systemu przeciwpożarowego (SAP),

  Ze względu na brak możliwości technicznych  w zakresie opomiarowania zużycia poszczególnych mediów . zastosowano stawkę ryczałtową z tytułu jw. w wysokości 160,00 zł brutto miesięcznie.

  Poszczególne pomieszczenia zaplecza lokalu użytkowego są wyposażone w szafki meblowe wiszące i stojące  oraz w urządzenia techniczne m.in. zmywarka, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówko – zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, dwa zlewozmywaki dwukomorowe zasilane ciepłą i zimną wodą, w pomieszczeniu bufetu i sali konsumpcyjnej jest wyposażony w lady ze szkła hartowanego wraz z szafkami z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej .

  Stawka ryczałtowa za czynsz najmu lokalu wynosi 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych brutto) miesięcznie.

   

  Minimalne wymagania działalności lokalu:

  Godziny pracy  lokalu uwzględniać będą specyfikę pracy Teatru tj. przedstawień, premier i innych działań okołoteatralnych. Lokal użytkowy powinien być otwarty co najmniej godzinę przed każdym spektaklem lub innym działaniem teatralnym wymagającym obsługi gastronomicznej oraz co najmniej godzinę po każdym spektaklu i innym działaniu teatralnym. Istnieje możliwość rozszerzenia działalności   o przygotowanie i wydawanie dań obiadowych dla pracowników Teatru, które można by wydawać w godzinach 14:30 do 15:30 każdego dnia.

  1) Najemca zobowiązany jest używać lokalu gastronomicznego w sposób zgodny z przeznaczeniem, przestrzegać stosownych przepisów sanitarnych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

  2) Przed otwarciem lokalu Najemca jest zobowiązany do otrzymania wszelkich pozwoleń, uzgodnień sanitarnych, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej na własny koszt.

  3) Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą bez naruszenia porządku na terenie nieruchomości oraz będzie utrzymywał wynajmowane pomieszczenia w porządku i czystości oraz nie będzie umieszczał na terenie nieruchomości żadnych rzeczy ruchomych nieprzewidzianych w zakresie najmu lokalu. Projekt ewentualnej zmiany wystroju wnętrza lokalu wymaga uzgodnienia z Teatrem.

  4) Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć swoją działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu użytkowym co najmniej od odpowiedzialności cywilnej.

  2. Warunki złożenia oferty

  1)  Posiadanie przez Oferenta uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej;

  2) Posiadanie przez Oferenta lub/i osoby planowane do zatrudnienia – ważnej i aktualnej książeczki sanepidowskiej oraz zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy w gastronomii;

  3) Przeprowadzenie wizji lokalnej lokalu, staraniem i na koszt Oferenta.

  Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty pisemne w sekretariacie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

  Do oferty należy załączyć aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. CEDIG lub KRS wraz z kopią dokumentu, z którego wynikają uprawnienia do prowadzenia przez Oferenta działalności gastronomicznej.

   

  Szczegółowe informacje sprawie postępowania można uzyskać w Teatrze Dramatycznym tel. 74 648 83 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

  Osoba do kontaktu : Janusz Krzyszpin – Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

   

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 24.02.2017 r.

  Nr sprawy : 6 /Rekl /2017

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

   

  Dotyczy zamówienia pn.:   WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB  TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2017r.

  Informujemy, że w wyniku zakończonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług  jw, jako najkorzystniejsza została wybrana do realizacji oferta:

  Agencji Reklamowej TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

  z propozycją cenową:

   

  netto: 25 984,00 , (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100)

  podatek VAT 23 %: 5 976,32 zł

  brutto: 31 960,32 , (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 32/100)

   

  Wykaz wykonawców,  którzy złożyli propozycje cenowe:

   

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1

   

  Agencja Reklamowa TOP

  Agnieszka Łuczak

  ul. Toruńska 148

  87-800 Włocławek

  25 984,00

  31 960,32

  2

   

  Drukarnia POLDRUK s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka      

  ul. Wrocławska 39 a

  58-309 Wałbrzych

  30 600,00

  37 638,00

   

  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych zadań.

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

  [ZARZĄDZENIE   NR  1/ 2017    z  dnia  02 stycznia 2017 r.]

                                                  

  07-10-2/KT/17   /znak sprawy wg Rejestru/

  Wałbrzych dnia 24.02.2017 r.

   

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

   

  dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTU  OSOBOWEGO  DO 20+1 OSÓB  DLA    TEATRU  DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2017”

  CPV

  60170000-0  Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r.            poz. 2164 ze zm.)    Zamawiający –


  TEATR  DRAMATYCZNY   im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

   

  Ogłoszenie dotyczy:  dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą, w tym:

  TRANSPORT  OSOBOWY  DO 20+1 OSÓB  (lokalny i zamiejscowy)

  Szczegółowy zakres usług wynika z formularzy cenowych, załączonych do niniejszego ogłoszenia.

  2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.02.2018 r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru  formularza nr 1 załączonego do OGŁOSZENIA oraz spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają  licencję lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze, tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują:  osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewniać wysoki standard usług.

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełniać łącznie.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

  1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.

  2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem zamówienia, tj.na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2. Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających należyte wykonanie usług.

  4)  Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.

  5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza nr 4.

  6)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. prawo  jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty /znajduje się w treści formularza nr 4/. 

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - w sprawach technicznych:  Roman Bernat ,  tel. kom. 693 666 870

  - w sprawach formalnych: Bożena Brzoza , tel. kom. 606 70 40 86

  Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań – w terminie do dnia 28.02.2017 r., odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem oraz drogą elektroniczną – w formie do edycji - na adres: sekretariat@teatr.walbrzych.pl   - potwierdzonych pismem.

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

  1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).

  2)  Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do OGŁOSZENIA. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone  w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz spięte.

  3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych dla usług objętych przedmiotem zamówienia.

  4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

  5) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie opisanej tytułem zamówienia i zaadresowanej do
  Zamawiającego.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 03 marca 2017 r. do godz. 1000 - Sekretariat  Teatru,
       pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu. Otwarcie ofert godz. 1015.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzach załączonych do OGŁOSZENIA.
   Podstawę do ustalenia  ceny oferty stanowi projekt umowy i  formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.

  2) Podane  ceny  muszą   obejmować  wszystkie koszty  związane  z  realizacją przedmiotu zamówienia (np.: paliwa, ubezpieczeń, opłat parkingowych, delegacji służbowych itp.)

  3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo-ilościowy.

  4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

  6) Zamawiający, w zależności od rzeczywistych potrzeb, zastrzega skorzystanie z prawa opcji stanowiącego  „+” lub „-„ 30% zamówienia  podstawowego, polegającego na rozszerzeniu lub ograniczeniu usług wycenionych w formularzach cenowych.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Kryteria oceny ofert.

  Wybór oferty najkorzystniejszej - dla każdej z grup /części przedmiotu zamówienia/- dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

   

  Nazwa kryterium

  Waga

  1.  Cena oferty

  80 %

  1.  Termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/

  20 %

   

  1. Kryterium cena oferty „C” będzie obliczone według poniższego wzoru:

   

                                        najniższa oferowana cena*

  „C”  Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 80%

                                          cena badanej oferty*

   

  Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 pkt z uwzględnieniem podanej wagi procentowej.

  * Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

  II. Kryterium  termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ „T”: proporcjonalnie;

   powyżej 50 godzin - 0 %   do 8 godzin - 20 % 

                                    Najkrótszy oferowany termin**

  „T” Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 20%

                                   oferowany termin badanej oferty**

  ** Oferowany termin gotowości do świadczenia usług transportu w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ nie może być dłuższy niż 50 godzin.

  - W postępowaniu o zamówienie publiczne - dla każdej z części przedmiotu zamówienia - zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „T” uzyska najwyższą ilość punktów. 

  Punkty wynikające z algorytmu matematycznego , uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku .

   

  - Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

   

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający podpisze umowę, 
  w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie jest wymagane.

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie dotyczy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: w okresach miesięcznych, do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcami wyłonionymi w wyniku niniejszego postępowania określa załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380,585) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. formularz oferty

  2. doświadczenia Wykonawcy

  3. wykaz  zaplecza  technicznego  i  sprzętu                                                         

  4. wykaz kadry                                                                                           

  5. projekt umowy

  6. Formularze cenowe: B , BL

  7. załączniki do formularzy cenowych:

      B, BL.

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

  Wałbrzych, dnia 24.02.2017 r. 

  oznaczenie sprawy:    07-10/KT/17  

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT 

   

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego 

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych 

  tel./fax  74/  664-96-93 / 74/  664-96-94 

  REGON: 000279887  NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO 

   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2017” 

  przeprowadzonym w trybie przetargu  publicznego ogłoszonego w dniu 06.02.2017 r.:

   

  CZĘŚĆ I  - TRANSPOSRT OSOBOWY AUTOKAROWY 

   Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 4 

     Firma (nazwa) : PHU TRANSPORT Ryszard Matyasik 

                               ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko  

   

  cena oferty: netto 4 724,00, brutto 5 101,92 zł (słownie: pięć tysięcy sto jeden złotych 92/100) 

  Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza  oferta spośród 4 ofert złożonych dla części I, spełnia warunki  Zamawiającego. 

   

   CZĘŚĆ II   - TRANSOPRT OSOBOWY DO 20 OSÓB 

    

  ZAWIADOMIENIE  

  O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 

   

  Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na to, iż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą dokonanie oceny i porównania ofert złożonych dla CZĘŚCI  II, tj. ofert nr: 2, 4, 5, 6. 

    Uzasadnienie: W Formularzu cenowym  B pn. „Szacunkowy plan przewozów do 20 osób + 1 poza granice miasta
    (…)”, w wierszu nr 6., Zamawiający nie wskazał danych w zakresie ilości transportów i dób postojowych planowanej

    w m-cu listopadzie trasy wyjazdowej „Wałbrzych-Rzeszów, Rzeszów-Wałbrzych”. Powyższe spowodowało niezrozumienie sytuacji przez Wykonawców, a w efekcie dokonanie rozbieżnych wyliczeń, które nie mogą być porównane oraz nie mają charakteru oczywistych omyłek.

     Postępowanie dla CZĘŚCI  II zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ III - TRANSPORT CIĘŻAROWY OD 1,5 TONY 

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 1 

  Firma (nazwa) : PAP – TRANS  Piotr Brożek, ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych 

   

  cena oferty: netto 19 334,00 zł, brutto: 23 780,82 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 82/100) 

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złożona dla części III, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY 

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 3 

   

  Firma (nazwa) : TRANSPORT CIĘŻAROWO-BAGAŻOWY Stokłosa-Palonek Urszula
                              ul. Główna 107, 58-311 Struga

   

  cena oferty netto 27 675,00 zł, brutto: 27 675,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) 

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złożona dla części IV, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  Liczba otrzymanych ofert: 6 

   

  Liczba ofert odrzuconych : 0 

   

  Zbiorcze zestawienie ofert 

  Nr oferty

  Firma(nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto”

  w  zł

  Termin gotowości

  1

  PAP – TRANS  Piotr Brożek,
  ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych

   Część  III  -   23 780,82

   

  24 godz.

   

  2

  USŁUGI TRANSPORTOWE „MARKO” PRZEWÓZ OSÓB
  Marek Stachurski

  ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych

  Część  I   -   5 772,92

  Część  II  - 22 250,16 

  2 godz. 

   

  3

  TRANSPORT CIĘŻAROWO-BAGAŻOWY Stokłosa-
  Palonek Urszula
  ul. Główna 107, 58-311 Struga

  Część  IV -  27 675,00 

  2 godz. 

   

  4

   PHU TRANSPORT Ryszard Matyasik
   ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko 

   

  Część  I  -      5 101,92

  Część  II   -  20 629,08

  4 godz.

  5

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAXPOL  Sp. z o.o.

  ul. Świętego Józefa 7, 58-305 Wałbrzych

  Część I   -    7 133,40

  Część II  -   19 099,26

  Poprawiono na:  30 133,08

  8 godz.

  6

   ZBUTA  Sp. z o.o.

   Al. Wyzwolenia 9/2A, 58-300 Wałbrzych 

  Część I   -    5 540,98

  Część II   -  25 018,72

   8 godz.

   

   

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

   

      I   autokar

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium

   I  Cena  80%

  Liczba pkt w kryterium II Termin gotowości 20%

  Razem pkt

  2

  70,70

  20,00

  90,70

  4

  80,00

  20,00

  100,00

  5

  57,22

  20,00

  77,22

  6

  73,66

  20,00

  93,66

   

   

  III  ciężarowy

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium

   I  Cena  80%

  Liczba pkt w kryterium II Termin gotowości 20%

  Razem pkt

  1

  80,00

  20,00

  100,00

   

  IV  ciężarowy do 1,5 t

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium

   I  Cena  80%

  Liczba pkt w kryterium II Termin gotowości 20%

  Razem pkt

  3

  80,00

  20,00

  100,00

   

  INFORMACJA

  O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK 

   

  W  ofercie nr 5 stwierdzono omyłki rachunkowe, w Formularzu cenowym B / Szacunkowy plan przewozów do 20 osób + 1 poza granice miasta /, wynikające z nieprawidłowego wyliczenia, w kolumnie „Ilość transportów”- po jednym transporcie, podczas gdy Zamawiający planuje po dwa transporty dla każdej z siedmiu pozycji Formularza.

  Umowy z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku postępowania zostaną zawarte niezwłocznie po dacie n/n zawiadomienia.

                                                

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

  Załącznik nr 4 

  do INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  [ZARZĄDZENIE   NR  1/ 2017    z  dnia  02 stycznia 2017 r.]

                                                  

  07-10/KT/17   /znak sprawy wg Rejestru/    

  Wałbrzych dnia 06.02.2017 r.

   

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

   

  dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2017”

  CPV

  60170000-0               Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

  60172000-4               Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

  60180000-3               Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

  60181000-0               Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

   

  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r.            poz. 2164 ze zm.)    Zamawiający –

  TEATR  DRAMATYCZNY   im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

   

  Ogłoszenie dotyczy:  dostawy/usługi/robót budowlanych:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą , w tym części:

  I   - TRANSPORT  OSOBOWY  AUTOKAROWY 50+1 OSÓB  (lokalny i zamiejscowy)

  II  - TRANSPORT  OSOBOWY  DO 20+1 OSÓB  (lokalny i zamiejscowy)

  III - TRANSPORT CIĘŻAROWY (sprzęt i dekoracje: do 3,5 t i pojemności 35 m3 bez i z przyczepą; 5,5 t i pojemności 56m3 , lokalny i zamiejscowy)

  IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY ( lokalny, bieżące zaopatrzenie).

  Szczegółowy zakres usług wynika z formularzy cenowych, załączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.02.2018 r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru  formularza nr 1 załączonego do OGŁOSZENIA oraz spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają  licencję lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze, tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują:  osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewniać wysoki standard usług.

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki  jw.  mogą spełniać łącznie.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

  1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.

  2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem zamówienia, tj. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2. Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających należyte wykonanie usług.

  4)  Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.

  5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza nr 4.

  6)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. prawo  jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty /znajduje się w treści formularza nr 4/. 

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - w sprawach technicznych:  Roman Bernat ,  tel. kom. 693 666 870

  - w sprawach formalnych:     Bożena Brzoza , tel. kom. 606 70 40 86

  Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań – w terminie do dnia 10.02.2017 r., odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem oraz drogą elektroniczną – w formie do edycji - na adres: sekretariat@teatr.walbrzych.pl   - potwierdzonych pismem.

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

  1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).

  2) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do OGŁOSZENIA. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone  w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz spięte.

  3) Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1.

  4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

  5) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie opisanej tytułem zamówienia i zaadresowanej do Zamawiającego.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 17 lutego 2016 r. do godz. 1000 - Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu. Otwarcie ofert godz. 1015.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1)   Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzach załączonych do OGŁOSZENIA.
   Podstawę do ustalenia   ceny oferty stanowi projekt umowy i  formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.

  2)  Podane  ceny  muszą   obejmować  wszystkie koszty  związane  z  realizacją przedmiotu zamówienia (np.: paliwa, ubezpieczeń, opłat parkingowych, delegacji służbowych itp.)

  3)  Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo-ilościowy.

  4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

  6)  Zamawiający, w zależności od rzeczywistych potrzeb, zastrzega skorzystanie z prawa opcji stanowiącego  „+” lub „-„ 30% zamówienia  podstawowego, polegającego na rozszerzeniu lub ograniczeniu usług wycenionych w formularzach cenowych.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Kryteria oceny ofert.

  Wybór oferty najkorzystniejszej - dla każdej z grup /części przedmiotu zamówienia/- dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

   

  Nazwa kryterium

  Waga

  1.  Cena oferty

  80 %

  1.  Termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/

  20 %

   Kryterium cena oferty „C” będzie obliczone według poniższego wzoru:

   

                                     najniższa oferowana cena*

  „C”  Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 80%

                                    cena badanej oferty*

   

  Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 pkt z uwzględnieniem podanej wagi procentowej.

  * Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

  II. Kryterium  termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ „T”: proporcjonalnie;

   powyżej 50 godzin - 0 %   do 8 godzin - 20 % 

                                    Najkrótszy oferowany termin**

  „T” Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 20%

                                  oferowany termin badanej oferty**

  ** Oferowany termin gotowości do świadczenia usług transportu w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ nie może być dłuższy niż 50 godzin.

  - W postępowaniu o zamówienie publiczne - dla każdej z części przedmiotu zamówienia - zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „T” uzyska najwyższą ilość punktów. 

  Punkty wynikające z algorytmu matematycznego , uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku .

  - Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej z części: I, II, III, IV Zamawiający podpisze umowę,  w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie jest wymagane.

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie dotyczy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: w okresach miesięcznych, do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

   16. Projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcami wyłonionymi w wyniku niniejszego postępowania określa załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380,585) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. formularz oferty

  2. doświadczenia Wykonawcy

  3. wykaz  zaplecza  technicznego  i  sprzętu

  4. wykaz kadry

  5. projekt umowy

  6. Formularze cenowe:
  -  dla części nr  1     :  A , AL

  -  dla części nr  2     :  B , BL

  -  dla części nr  3     :  C1, C2, C3

  -  dla części nr  4     :  C4

  7. załączniki do formularzy cenowych:

  A, AL, B, BL, C1, C2, C3, C4

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

    

  6 / Rekl /2017                                                                                          Wałbrzych dnia 03.02.2017

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą: WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB  TEATRU DRAMATYCZNEGO   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2017 r.

         CPV: 79823000-9  USŁUGI  DRUKOWANIA I DOSTAWY 

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późń.zm.)  

  Zamawiający – TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zakres usług:

  - planowany – wynika z Formularzy cenowych załączonych do zapytania ofertowego.

  - rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem

  cen  jednostkowych wynikających z załączników nr 1,2 i 3 załączonych do oferty cenowej.

  2. termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy   

  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie
  i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury;

  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Działu Reklamy, Sylwia Niemasz,   

        tel. 74 / 648 83 20, od godz. 8:00 do godz.14:00

  6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: …-…………………….………

  7. termin związania ofertą: 30 dni.

  8. opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

  9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 13.02.2107 do godz. 900 w Sekretariacie  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  10. opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularzy cenowych nr 1,2 i 3 załączonych do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym
  z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy.

  11. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%  

  12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda  wniesienia zabezpieczenia: ……-…………………………………………………………………………                   

  14. wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: ………-............ od daty odbioru przedmiotu zamówienia;

  15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

  16. okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.                      

  17.  do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

   

  Załączniki:

  - Oferta cenowa

  - Załącznik do oferty nr 1 – formularz cenowy

  - Załącznik do oferty nr 2 i nr 3 – formularz cenowy

  - Projekt umowy

   

   

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

   Wałbrzych dnia  31.01.2017r.   

   

  Nr sprawy:         5 /AG/2017

   

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   dla zamówienia pod nazwą:

   

  „DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2017/2018

  DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający –


  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

  e-mail: teatrt@teatr.walbrzych.pl

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „DOSTAWA  AKCESORIÓW  KOMPUTEROWYCH  W  ROKU  2017/2018  DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU”

  Zakres dostaw  wynika z Formularza cenowego załączonego  do  n/n Zapytania.

  2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
      prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
      zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
      spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Pani Marta Rosiak, tel. 074 648 83 14,

  od godz. 8:00 do godz. 15:00, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 14.02.2017 r. do godz.10 00

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

   

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby zamawiającego, należne cła, podatki itp..

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

   I.  Kryterium  – CENA: 90 %

   

              najniższa oferowana cena brutto 

  Cena = ---------------------------------------      x 90 % x 100 pkt 

               cena badanej oferty brutto           

   

  II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

  W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

   

                             okres gwarancji badanej oferty*

  Okres gwarancji = ------------------------------------------------------       x 10 % x 100 pkt 

                            najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert                 

   

   *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 24 miesiące.

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
   wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

   16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. Oferta cenowa

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy 

   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE

  Wałbrzych, dnia 30 stycznia 2017r.

   

                                                                            OGŁOSZENIE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, poszukuje Najemcy na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, o powierzchni użytkowej 20 m² przeznaczonego na prowadzenie lokalu gastronomicznego tzw. Bufetu Teatralnego.

   

  1. Opis przedmiotu ogłoszenia

  Przedmiotowy lokal użytkowy mieści się na parterze budynku głównego przy foyer, stanowiącego własność Teatru mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

  W skład przedmiotu najmu wchodzą następujące pomieszczenia:

   - pomieszczenie przygotowalni – 8,60 m2,

   - pomieszczenie zmywalni – 2,50 m2,

   - pomieszczenie magazynowe – 3,80m2,

   - pomieszczenie bufetu – 5,10 m2,

  Działalność gastronomiczna prowadzona w lokalu użytkowym powinna sprzyjać kształtowaniu atmosfery i warunków tworzenia środowiska teatralnego, z przeznaczeniem dla widzów, konsumentów  z zewnątrz i pracowników teatru.

  Działalność oraz oferta gastronomiczna  powinny maksymalnie wyczerpywać Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, obejmującą prowadzenie działalności w zakresie produkcji, sprzedaży i konsumpcji na miejscu, w zakresie  sporządzanych potraw na bazie półproduktów, mrożonek, napojów bezalkoholowych zimnych i gorących podawanych w naczyniach wielokrotnego użycia. Wszystkie pomieszczenia lokalu są po remoncie oraz spełniają wymogi sanitarne prowadzenia działalności gastronomicznej w powyższym zakresie.

   

  Warunki techniczne i cenowe

  Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w instalację elektryczną, oświetleniową, ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie oraz systemu przeciwpożarowego (SAP),

  Ze względu na brak możliwości technicznych  w zakresie opomiarowania zużycia poszczególnych mediów . zastosowano stawkę ryczałtową z tytułu jw. w wysokości 160,00 zł brutto miesięcznie.

  Poszczególne pomieszczenia zaplecza lokalu użytkowego są wyposażone w szafki meblowe wiszące i stojące oraz w urządzenia techniczne tj. zmywarka, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówko – zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, dwa zlewozmywaki dwukomorowe zasilane ciepłą i zimną wodą, w pomieszczeniu bufetu i sali konsumpcyjnej jest wyposażony w lady ze szkła hartowanego wraz z szafkami z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej.

  Oferowana minimalna stawka ryczałtowa za czynsz najmu lokalu nie powinna być niższa niż 40,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) miesięcznie.

   

  Minimalne wymagania działalności lokalu:

  Godziny pracy  lokalu uwzględniać będą specyfikę pracy Teatru tj. przedstawień, premier  i  innych działań okołoteatralnych. Lokal użytkowy powinien być otwarty co najmniej godzinę przed każdym spektaklem lub innym działaniem teatralnym wymagającym obsługi gastronomicznej oraz co najmniej godzinę po każdym spektaklu i innym działaniu teatralnym. Istnieje możliwość rozszerzenia działalności o przygotowanie i wydawanie dań obiadowych dla pracowników Teatru, które można by wydawać w godzinach 14:30 do 15:30 każdego dnia.

  1)    Najemca zobowiązany jest używać lokalu gastronomicznego w sposób zgodny z przeznaczeniem, przestrzegać stosownych przepisów sanitarnych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

  2)    Przed otwarciem lokalu Najemca jest zobowiązany do otrzymania wszelkich pozwoleń, uzgodnień sanitarnych, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej na własny koszt.

  3)    Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą bez naruszenia porządku na terenie nieruchomości oraz będzie utrzymywał wynajmowane pomieszczenia w porządku i czystości oraz nie będzie umieszczał na terenie nieruchomości żadnych rzeczy ruchomych nieprzewidzianych w zakresie najmu lokalu. Projekt ewentualnej zmiany wystroju wnętrza lokalu wymaga uzgodnienia z Teatrem.

  4)    Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć swoją działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu użytkowym co najmniej od odpowiedzialności cywilnej.

   

  2. Warunki złożenia oferty

  1)  Posiadanie przez Oferenta uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej;

  2) Posiadanie przez Oferenta lub/i osoby planowane do zatrudnienia – ważnej i aktualnej książeczki sanepidowskiej oraz zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy w gastronomii;

  3) Przeprowadzenie wizji lokalnej lokalu, staraniem i na koszt Oferenta.

   

  3. Kryteria oceny ofert

  I   - Cena oferty - 90 %

  II  - Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej w obiekcie działalności kultury - 10 %

   

  W przypadku jeśli dwie lub więcej spośród złożonych ofert uzyska tę samą ilość punktów, wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

   

  Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty pisemne, na formularzu załączonym do n/n ogłoszenia - osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie -   w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu”, w terminie do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

   

  Do oferty należy załączyć aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. CEDIG lub KRS wraz z kopią dokumentu, z którego wynikają uprawnienia do prowadzenia przez Oferenta działalności gastronomicznej.

   

  Szczegółowe informacje sprawie postępowania można uzyskać w Teatrze Dramatycznym tel. 74 648 83 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

  Osoba do kontaktu : Janusz Krzyszpin – Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

   

  Załączniki:

  1. formularz oferty

  2. projekt umowy

  3. wzór protokołu zdawczo-odbiorczego                             

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2018-10-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE

    Wałbrzych, dnia 23 stycznia 2017r.

   

                                                                            OGŁOSZENIE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, poszukuje Najemcy na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, o powierzchni użytkowej 20 m² przeznaczonego na prowadzenie lokalu gastronomicznego tzw. Bufetu Teatralnego.

   

  1. Opis przedmiotu ogłoszenia

  Przedmiotowy lokal użytkowy mieści się na parterze budynku głównego przy foyer, stanowiącego własność Teatru mieszczącego się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

  W skład przedmiotu najmu wchodzą następujące pomieszczenia:

   - pomieszczenie przygotowalni – 8,60 m2,

   - pomieszczenie zmywalni – 2,50 m2,

   - pomieszczenie magazynowe – 3,80m2,

   - pomieszczenie bufetu – 5,10 m2,

  Działalność gastronomiczna prowadzona w lokalu użytkowym powinna sprzyjać kształtowaniu atmosfery   i warunków tworzenia środowiska teatralnego, z przeznaczeniem dla widzów, konsumentów  z zewnątrz i pracowników teatru.

  Działalność oraz oferta gastronomiczna  powinny maksymalnie wyczerpywać Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, obejmującą prowadzenie działalności w zakresie produkcji, sprzedaży i konsumpcji na miejscu, w zakresie  sporządzanych potraw na bazie półproduktów, mrożonek, napojów  bezalkoholowych zimnych i gorących podawanych w naczyniach wielokrotnego użycia. Wszystkie pomieszczenia lokalu są po remoncie oraz spełniają wymogi sanitarne prowadzenia działalności gastronomicznej w powyższym zakresie.

   

  Warunki techniczne i cenowe

  Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w instalację elektryczną, oświetleniową, ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie oraz systemu przeciwpożarowego (SAP),

  Ze względu na brak możliwości technicznych  w zakresie opomiarowania zużycia poszczególnych mediów . zastosowano stawkę ryczałtową z tytułu jw. w wysokości 160,00 zł brutto miesięcznie.

  Poszczególne pomieszczenia zaplecza lokalu użytkowego są wyposażone w szafki meblowe wiszące i stojące  oraz w urządzenia techniczne tj. zmywarka, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówko – zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, dwa zlewozmywaki dwukomorowe zasilane ciepłą i zimną wodą, w pomieszczeniu bufetu i sali konsumpcyjnej jest wyposażony w lady ze szkła hartowanego wraz z szafkami z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej.

  Oferowana minimalna stawka ryczałtowa za czynsz najmu lokalu nie powinna być niższa niż 40,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) miesięcznie.

   

  Minimalne wymagania działalności lokalu:

  Godziny pracy  lokalu uwzględniać będą specyfikę pracy Teatru tj. przedstawień, premier  i  innych działań okołoteatralnych. Lokal użytkowy powinien być otwarty co najmniej godzinę przed każdym spektaklem lub innym działaniem teatralnym wymagającym obsługi gastronomicznej oraz co najmniej godzinę po każdym spektaklu i innym działaniu teatralnym. Istnieje możliwość rozszerzenia działalności   o przygotowanie i wydawanie dań obiadowych dla pracowników Teatru, które można by wydawać w godzinach 14:30 do 15:30 każdego dnia.

  1)    Najemca zobowiązany jest używać lokalu gastronomicznego w sposób zgodny z przeznaczeniem, przestrzegać stosownych przepisów sanitarnych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

  2)    Przed otwarciem lokalu Najemca jest zobowiązany do otrzymania wszelkich pozwoleń, uzgodnień sanitarnych, wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej na własny koszt.

  3)    Najemca zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą bez naruszenia porządku na terenie nieruchomości oraz będzie utrzymywał wynajmowane pomieszczenia w porządku i czystości oraz nie będzie umieszczał na terenie nieruchomości żadnych rzeczy ruchomych nieprzewidzianych w zakresie najmu lokalu. Projekt ewentualnej zmiany wystroju wnętrza lokalu wymaga uzgodnienia z Teatrem.

  4)    Najemca jest zobowiązany ubezpieczyć swoją działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu użytkowym co najmniej od odpowiedzialności cywilnej.

   

  2. Warunki złożenia oferty

  1)  Posiadanie przez Oferenta uprawnień niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej;

  2) Posiadanie przez Oferenta lub/i osoby planowane do zatrudnienia – ważnej i aktualnej książeczki sanepidowskiej oraz zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy w gastronomii;

  3) Przeprowadzenie wizji lokalnej lokalu, staraniem i na koszt Oferenta.

   

  3. Kryteria oceny ofert

  I   - Cena oferty - 90 %

  II  - Doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej w obiekcie działalności kultury - 10 %

   

  W przypadku jeśli dwie lub więcej spośród złożonych ofert uzyska tę samą ilość punktów, wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

   

  Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty pisemne, na formularzu załączonym do n/n ogłoszenia - osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie -   w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu”, w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

   

  Do oferty należy załączyć aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,  tj. CEDIG lub KRS wraz z kopią dokumentu, z którego wynikają uprawnienia do prowadzenia przez Oferenta działalności gastronomicznej.

   

  Szczegółowe informacje sprawie postępowania można uzyskać w Teatrze Dramatycznym tel. 74 648 83 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

  Osoba do kontaktu : Janusz Krzyszpin – Kierownik Administracyjno – Gospodarczy

   

  Załączniki:

  1. formularz oferty

  2. projekt umowy

  3. wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

  4. Ogłoszenie (.pdf)                     

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Załączniki:

  1. Formularz oferty 1, 2

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy 1, 2

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-09-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych dnia  22.08.2016 r.                            

   

  Nr sprawy: 01/III/KT/16.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

  dla zamówienia pod nazwą:

   

  „Zakup podestów scenicznych wraz z osprzętem dla Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego

   w Wałbrzychu

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający -

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10 , fax  74/  648 83 11

  e-mail: sekretariat@teatr.walbrzych.pl

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  „Zakup podestów scenicznych wraz z osprzętem dla Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego 
  w Wałbrzychu
  ” - Zakres i harmonogram dostaw wynika z Formularza cenowego załączonego  do  n/n Zapytania.

  2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według harmonogramu Zamawiającego, w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1) Oświadczenia w treści oferty.

  2) Deklaracja zgodności podestów i osprzętu, wydana przez Producenta za zgodność z normami.

  3) Atest trudno zapalności płyty z wykładziną antypoślizgową podestów.

  4) Certyfikat TUV na podesty potwierdzający wytrzymałość podestów oraz elementów dodatkowych.

  5) Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik Techniczny – Roman Bernat, tel. 693 666 870, od godz. 8:00 do godz. 15:00, mail: kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 02.09.2016 r. do godz.10 00

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym
  z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby zamawiającego, należne cła, podatki itp..

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

   I.  Kryterium  – CENA: 90 %

                          najniższa oferowana cena brutto  

  Cena =           -------------------------------------------  x 90 % x 100 pkt
                                cena badanej oferty brutto                

  II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

  W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                                     okres gwarancji badanej oferty*
  Okres gwarancji = -------------------------------------------------------------  x 10 % x 100 pkt 
                                najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert               

   *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 24 miesiące.

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

   16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

   

  Podpisała:

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

   

  Załączniki:                                                                                      

  1. Oferta cenowa                                                                      

  2. Formularz cenowy                                                                   

  3. Projekt umowy

  4. Specyfikacja techniczna                                                                                                                          

                                                                                                             

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 06.05.2016r.

  oznaczenie sprawy    19/AG/2016

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Liczba punktów kryterium – klauzule 20%

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO  SZANIAWSKIEGO

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  638 83 10; 74/  648 83 12

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego

  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.”

  przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 25.04.2016r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 2

  Nazwa firmy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  

  Siedziba firmy (adres):   ul. Zielińskiego 41, 53 – 533 Wrocław 

   

  cena oferty brutto: 13 263,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100 złotych)

   

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród ważnych ofert.  

  Liczba otrzymanych ofert: 2

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Liczba ofert wycofanych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert


  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena

  (brutto) w zł

  Liczba punktów kryterium
   – cena 70%

  Liczba punktów kryterium
   – klauzule 20%

  Liczba punktów kryterium franszyza i udział własny Teatru – 10 %

  Suma punktów

  1

  Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. „AVIVA”

  Biuro Regionalne we Wrocławiu

  54 – 155 Wrocław, ul. Lotnicza 12

  14 917,94

  62,23 pkt.

  20,00 pkt

  0,00 pkt

  82,23 pkt

  2

  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

  Oddział Klienta Korporacyjnego

  53 – 533 Wrocław, ul. Zielińskiego 41

  13 263,00

  70,00 pkt

  20,00 pkt

  0,00 pkt

  90,00 pkt

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

  W ofertach nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

   

  Informacja o możliwości zawarcia ubezpieczenia

  Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zostanie zawarta w dniu 10 maja 2016r.

   

  Podpisała:

  Dyrektor Teatru  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 04.05.2016 r.

   oznaczenie sprawy: ZP/PN/1/2016 

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  648-83-00; /74/  648-83-12

  REGON: 000279887, NIP: 886-000-38-35

  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.04.2016 r., BZP 83082-2016, na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn.: „Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1” 

  Liczba otrzymanych ofert: 1

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych:  0

  Wybrano następującą ofertę:

  Oferta: TAURON  Sprzedaż  sp. z o.o.

              ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

  - łączna ilość punktów 100,00.

  Cena oferty:

  Brutto: 302 527,07 zł (słownie brutto: trzysta dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 07/100)

  Oferowany termin płatności należności wykonawcy: 21 dni

   

  Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu, jest ważna, spełnia warunki Zamawiającego i uzyskałaa max ilość punktów wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena
  (brutto)

  Termin płatności Liczba punktów w kryterium – cena 95% Liczba punktów w kryterium – Termin płatności Suma punktów
  1

  TAURON  Sprzedaż
  sp. z o.o.
  30-417 Kraków

  302 527,07 21 dni 95,00 pkt 5,00 pkt 100,00

  Omyłki pisarskie i rachunkowe

  W ofercie nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

  Termin zawarcia umowy

  Umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, zgodnie z art. 94 ust. 2, pkt 1, lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  Podpisała:
  Dyrektor   Teatru

  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 20 /Rekl /2016                                                                                        Wałbrzych, dnia 04.05. 2016 r.

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą: WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający –

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10-11 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie wydruki wielkoformatowe: billboardowe, bannerowe, papierowe, wydruki na folii samoprzylepnej oraz montaż bannerów na nośnikach reklamowych.

  2. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do dnia 31 lipca 2017r., lecz nie dłużej niż do wykorzystania wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy.

  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz     ……-……………………………………………………………………………………………………...

  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: …-……………………………………………………….

  5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Sylwia Niemasz / Dział Reklamy, tel. 74 648 83 20 godz. 8:00-15:00

  6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: …-……………………

  7. termin związania ofertą: 30 dni.

  8. opis sposobu przygotowywania ofert: w załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty oraz wzór umowy

  9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 13 maja 2016r.   do godz.800

  Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy i usługi wynikające z dokumentacji n/n postępowania.

  11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

  12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa powinna zostać zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, w terminie ważności wybranej oferty.

  13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: …-……………………………………………………………………………..

  14. wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi: wydruki UV min. billboardowe - 2 m-ce, bannery – 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: określa załączony projekt umowy.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy

  Sylwia  Niemasz

  Podpis Kierownika Zamawiającego  

   

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na pytania

  Wałbrzych, dnia 02.05.2016 r.

  Znak sprawy: 19/AG/16

  Dotyczy: Zapytania ofertowego ogłoszonego na stronie internetowej www.teatr.wałbrzych.pl  w dniu 22.04.2016 r. pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  Odpowiedzi na zadane pytania

  Działając na podstawie art. 38  ust. 1 i ust. 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164), Zamawiający Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu niniejszym odpowiada na pytania złożone przez uczestnika postępowania jn.:

   

  Pytanie 1:

  Szkodowość – proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań oraz przyczyny szkody – opis szkody?

  Odpowiedź 1:

  Zamawiający przedstawia historię szkodową za okres od 01.01.2008r. do 31.03.2016r. jako załącznik – historia szkodowości ubezpieczenia Zamawiającego

   

  Pytanie 2:

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – proszę o podanie wieku sprzętu, lub czy sprzęt zgłoszony do tej kategorii ubezpieczenia jest starszy niż 7-8 lat od daty produkcji?

  Odpowiedź 2:

  Zamawiający w Załączniku nr 3 kat. III od poz. 21 do poz. 56 włącznie  - wszystkie zestawy komputerowe zostały zakupione w 2013r.

   

  Pytanie 3:

  Pkt.6 Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów od awarii – (szkody mechaniczne) zgłoszony został sprzęt akustyczny – oświetleniowy, który został zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Proszę o informacje czy sprzęt ma zostać objęty ubezpieczeniem na dwóch grupach? Czy tylko na grupie sprzętu elektronicznego.

  Odpowiedź 3:

  Zamawiający podtrzymuje w pkt. 6 Zapytania ofertowego przedstawiony zakres ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych) na poszczególne kwoty przedstawione w Zapytaniu ofertowym.

   

  Pytanie 4:

  Czy system dedekcji pożaru obejmuje wszystkie obiekty? Sygnał jest przesłany na portiernię całodobowo monitorowaną ? czy automatycznie do PSP?

  Odpowiedź 4:

  System dedekcji pożaru obejmuje siedem obiektów Teatru. Sygnał jest przesyłany na Portiernię całodobowo. Służba portierska fizycznie ochrania obiekty przez całą dobę.

   

  Pytanie 5:

  Czy możemy przyjąć podział sprzętu komputerowego na stacjonarny i przenośny zgodnie z załącznikiem nr 3 tj. Sprzęt przenośny : 157 445,57 zł, sprzęt stacjonarny 234 830,98 zł.

  Odpowiedź 5:

  Zamawiający uwidocznił podział sprzętu komputerowego na stacjonarny i przenośny (mobilny) w Załączniku nr 3 na następujące kwoty: sprzęt stacjonarny na kwotę: 232 831,36 zł i na sprzęt przenośny (mobilny) na kwotę 192 998,46 zł

   

  POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

   

  Podpisała   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

  Załącznik:
  Szkodowość Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Nr sprawy:19/AG/16

  Wałbrzych, dnia 22 kwietnia 2016r.

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  664-96-93 , fax  74/  664-96-94

   

  prosi o  podanie  oferty cenowej  na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  CPV:  66 515 100 – 4; 66 515 200 – 5; 66 515 300 – 6; 66 515 400 – 7; 66 516 400 – 4; 66 516 500 - 5 

  I. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  II. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu  w zakresie: 

  1.     Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu w tym:

  a) od kradzieży gotówki w kasie na kwotę 2 000,00 zł,

  b) od rabunku gotówki w kasie  - 5 000,00 zł,

  c) od kradzieży wyposażenia na sumy stałe z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu na kwotę 130 279,33 zł (Załącznik nr 3). 

  2.  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością kulturalną oraz posiadaniem nieruchomości składającej się z kompleksu budynków, ciągów komunikacyjnych, placów dróg dojazdowych z miejscami postojowymi na samochody, ruchomości, maszyn i urządzeń służących do prowadzonej działalności  statutowej znajdującej się  w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, 2, 3:

  a) deliktowa na sumę 100 000,00 zł wg zasady na zdarzenie, bez udziału własnego,

  b)  odpowiedzialność kontraktowa na kwotę 100 000,00 zł wg zasady jak w pkt. a).

  2a.Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o  następujące klauzule:  

  a) odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na sumę 40 000,00 zł, 

  b) szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,

  c) szkody powstałe w ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,

  d) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu na sumę 10.000,00 zł,

  e) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na sumę 10.000,00 zł. 

  3.  Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie w tym:

  a) budynki w zakresie pełnym wg wartości odtworzeniowej wg (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) według załączonego wykazu (Załącznik nr 2 i 2.1 oraz Załącznik nr 2A do 2J) na sumę ubezpieczeniową na kwotę 8 214 496,73 zł,

  oraz dodatkowo:

  b) maszyny i urządzenia w pełnym zakresie wg wartości księgowej brutto (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) na kwotę: 1 389 685,22 zł ( Załącznik nr 3),

  c) wyposażenie na kwotę  130 279,33 zł ( Załącznik nr 3),

  d) magazyn kostiumów (w tym kostiumy) na I ryzyko 60 000,00 zł,

  e) gotówka poza schowkami  2 000,00 zł,

  f)  mienie osobiste pracowników  2 000,00 zł. 

  4.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na kwotę 2 156 958,48 zł - w pełnym zakresie w tym elektroniczny sprzętu akustyczny i oświetleniowy ( Załącznik nr 3). 

  5.  Ubezpieczenie sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk w pełnym zakresie na kwotę 392 286,55 zł (Załącznik nr 3).

  6.Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych).

  Ubezpieczenie od szkód powstałych w maszynach spowodowanych:

  - działaniem człowieka,

  - wadami produkcyjnymi,

  - przyczynami eksploatacyjnymi.

  Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych.

  Przedmiot ubezpieczenia:

  - sprzęt akustyczno-oświetleniowy na kwotę 2 156 958,48 zł (Załącznik nr 3),

  - maszyny i urządzenia na kwotę 1 389 685,22 zł (Załącznik nr 3). 

  7.     Wprowadza się następujące klauzule :

  a)    interpretacja huraganu od 17 m/s,

  b)    pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,

  c)     pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,

  d)    włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia,

  e)    klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,

  f)      klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego,

  g)    przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru,

  h)    klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,

  i)      klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000,00 zł,

  j)      klauzula Leeway limit 120 %.

  Informacje dodatkowe:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu składa się z budynków  usadowionych w zabudowie zwartej w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1,2,3. W skład budynków wchodzą następujące obiekty:

  a)    Budynek Administracyjny  (Załącznik nr2A),

  b)    Budynek Domu Aktora (Załącznik nr 2B),

  c)     Budynek Widowni i Sceny  ( Załącznik nr 2C),

  d)    Budynek Sceny Kameralnej ( Załącznik nr 2D),

  e)    Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej (Załącznik nr 2 E),

  f)      Budynek Stolarni i Magazynu Kostiumów (Załącznik nr 2F),

  g)    Budynek Wiaty Magazynowej (Załącznik nr 2G),

  h)    Budynek Garażu ( Załącznik nr 2H),

  i)      Budynek Zaplecza Scenicznego i Garderób (Załącznik nr 2I),

  j)      Budynek Portierni (Załącznik nr 2J),

  Zabezpieczenie przeciwpożarowe

  Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru, klapy dymowe, oddzielone przeciwpożarowo strefy pożarowe  w poszczególnych budynkach, przejścia i klatki schodowe w budynkach zabezpieczono ściankami i drzwiami o odporności ogniowej EI30 i EI60, rozmieszczony sprawny sprzęt podręczny gaśniczy. Budynki wyposażone w wewnętrzną instalację hydrantową. Zewnętrzna instalacja hydrantowa znajduje się na  placu Teatralnym przy kompleksie budynków Teatru. Zamontowano dodatkowo automatyczny system dedekcji gazu w pomieszczeniu Kotłowni gazowej.

  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

  Obiekty Teatru są chronione przez monitoring wewnętrzny Teatru oraz całodobową służbę portierską. Pomieszczenia i obiekty są wielokrotnie sprawdzane przez obchód służby portierskiej Teatru.

  Informacja ekonomiczna

  Przychody osiągnięte przez Teatr w roku 2015r. wyniosły  5 961 089,76 zł.

  Planowany przychód w 2016r. – 5 430 135,00 zł

  Przychód osiągnięty w poprzednim roku 2015 i planowany w 2016r. występuje tylko  w 92.3 A PKD.

  Zatrudnienie w Teatrze – 69 osób

  Informacja o szkodowości ubezpieczonego

  Szkodowość za ostatnie sześć lat :

  -      rok 2010    ilość szkód - nie było

  -      rok 2011    ilość szkód - 1 szkoda

  -      rok 2012    ilość szkód - nie było

  -      rok 2013    ilość szkód - 1 szkoda

  -      rok 2014    ilość szkód - 1 szkoda

  -      rok 2015    ilość szkód – nie było

  W latach 2014 - 2015 została wykonana modernizacja wszystkich placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru, poddano modernizacji całą sieć instalacji sanitarnej, burzowej, wykonano dodatkowo  instalację burzową na placach i przy budynkach tzw. odwodnienia liniowe oraz wykonano nowe ogrodzenie i sieć monitoringu wizyjnego. 

  III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej. 

  IV. Termin realizacji zamówienia:  od 10 maja 2016r. do 09 maja 2017r. 

  V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu

  a) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1),

  b) przedstawią kserokopie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

  c) składający i podpisujący ofertę muszą dołączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń,

  d) aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej, 

  VI Kryteria oceny Wykonawcy:

  a)  Oferty spełniające postawione warunki, oceniane będą według następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe:

  1. 1.     Cena oferty (P0) – 70 %
  2. 2.     Zaakceptowane klauzule ujęte w pkt. 7(KO) – 20 %
  3. 3.     Rezygnacja z naliczania franszyzn i udziału własnego Teatru (Wo) – 10 %

  b)    Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100,

  c)     Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad:

  1. 70 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  2. Ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły:

                                                                                              C min

                                                                            Po = ------------------- x 70

                                                                                              C wyk

  gdzie:

                Po      -   liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy,

                C min  -   cena oferty najtańszej

                C wyk  -  cena oferty Wykonawcy,

  d)    za spełnienie klauzul ujętych pkt. 7 Zapytania ofertowego :

  Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ko) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

  Klauzule dodatkowe ujęte w pkt 7 zapytania ofertowego(Ko)

  Nr

  klauzuli

  Zakres i opis klauzuli

  Ilość przyznanych punktów za każdą klauzulę

  a)

  interpretacja huraganu od 17 m/s,

  2 pkt

  b)

  pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,

  2 pkt

  c)

  pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,

  2 pkt

  d)

  włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia,

  2 pkt

  e)

  klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,

  2 pkt

  f)

  klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego,

  2 pkt

  g)

  przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru. klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,

  2 pkt

  h)

  klauzula automatycznego pokrycia – limit 20% sumy ubezpieczenia,

  2 pkt

  i)

  klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000 zł,

  2 pkt

  j)

  klauzula Leeway limit 120%,

  2 pkt

  Uwaga:

  W przypadku dopisków oraz zmian treści klauzul, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Zapytaniu ofertowym, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 (zero) punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidywana ilość punktów.

  Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:  

  Ko = łączna ilość punktów

  e)    Za rezygnację z naliczania franszyzy i udziału własnego Zamawiającego (Wo) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty rezygnacji z naliczania franszyzy i udziału własnego Zamawiającego wg. następujących zasad:

  1. za rezygnację z naliczania udziału własnego Zamawiającego -   5 pkt
  2. za rezygnacje z naliczania franszyzy integralnej i redukcyjnej – 5 pkt.

  Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

  Wo = łączna ilość punktów

  f) Dla każdej oferty osobno zsumowana zostanie liczba punktów przyznana przez Zamawiającego dla każdego kryterium

  Łączna ilość punktów oferty Wykonawcy = P0+ Ko + Wo

  g)  Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  h) Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była cena całościową,

  i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za realizację zamówienia w czterech kwartalnych ratach w tym pierwsza rata płatności do dwóch tygodni od dnia zawarcia  ubezpieczenia, 

  j) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu tj. spełniająca warunki stawiane przez Zamawiającego i uzyskała największą sumę punktów z wszystkich kryteriów,

  VII Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Janusz Krzyszpin tel.:74 648 83 13 od godz.8;00 do godz. 15;00.

  VIII Termin i miejsce składania ofert : 04 maja 2016 r. do godz. 10:00. Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  IX Termin związania ofertą:  30 dni.

   

  W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający udostępnia Załącznik do Zapytania ofertowego nr 1 w formacie edytowalnym  doc.

   

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w formacie i treści pomiędzy załącznikiem do Zapytania ofertowego  zamieszczonym w formacie pdf i doc – właściwym  i obowiązującym  jest załącznik  w formacie pdf.

   

  Załączniki:

  Załącznik nr 1. Formularz oferty (.pdf)  (.doc)

  Załącznik nr 2. Wykaz budynków i ich podział dla celów ubezpieczenia majątku.

  Opisy techniczne obiektów budowlanych(od 2A – do 2J).

  Załącznik nr 2 A - Budynek Administracyjny

  Załącznik nr 2 B - Budynek Dom Aktora

  Załącznik nr 2 C - Budynek Sceny i Widowni

  Załącznik nr 2 D - Budynek Sceny Kameralnej

  Załącznik nr 2 E - Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej

  Załącznik nr 2 F - Budynek Stolarni i Magazynu Kostiumów

  Załącznik nr 2 G - Budynek Wiaty Magazynowej

  Załącznik nr 2 H - Budynek Garażu

  Załącznik nr 2 I - Budynek Zaplecza Scenicznegoi Garderób

  Załącznik nr 2 J - Budynek Portierni

  Załącznik nr 3 Wykaz majątku do celów ubezpieczeniowych

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ANEKS nr 1 do SIWZ

  Wałbrzych, dnia 15.04.2016 r.

  Znak sprawy: ZP/PN/1/2016

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 08.04.2016 r. w BZP nr ogłoszenia 83082-2016,
  pn. „
  Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1

   

  ANEKS nr 1  do  SIWZ

   

  Działając na podstawie art. 38  ust. 1 i ust. 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164), Zamawiający Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu niniejszym odpowiada na pytania złożone przez uczestnika postępowania oraz modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jn.:

   

  Pytanie 1:

  „Dotyczy ofert promocyjnych

  Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?”

  Odpowiedź 1:

  Obecnie Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych, ani „lojalizacyjnych”.

   

  Pytanie 2:

  „Dotyczy rozdziału 5 SIWZ, pkt. 15 rozdziału 21 SIWZ oraz ppkt. 1 pkt. 16 rozdziału 21 SIWZ 

  Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia – przez okres 36 miesięcy np. od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2019r.

  Jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia jest niezbędne w celu dokonania wyceny dla szacowanego wolumenu przedstawionego w SIWZ i załącznikach, zgodnie z różnymi cenami jednostkowymi „energii czarnej” dla różnych okresów sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.”

   Odpowiedź 2:

  Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ w zakresie określenia terminu realizacji zamówienia. Do oferty należy przyjąć 36-cio miesięczny okres rozliczeniowy z tytułu dostaw energii. Na obecnym etapie nie można określić zawitej daty rozpoczęcia sprzedaży, ponieważ zależy to od długości prowadzonego postępowania przetargowego oraz faktycznej daty zmiany sprzedawcy energii, przy czym umowy zawarte z aktualnym sprzedawcą określają  różne okresy wypowiedzenia.

   

  Pytanie 3:

  Dotyczy rozdziału 5 SIWZ, ppkt. 1 pkt. 16 rozdziału 21 SIWZ oraz lit. b ppkt. 2 pkt. 1 pkt. 18 rozdziału 21 SIWZ

  „Wykonawca wnosi o odstąpienie od zapisów warunkujących długość trwania umowy od wyczerpania wartości umowy brutto lub o modyfikację przedmiotowych zapisów poprzez zobligowanie Zamawiającego do odpowiednio wczesnego poinformowania Wykonawcy o zbliżającym się przekroczeniu maksymalnego wynagrodzenia.

  Propozycje modyfikacji:

  „a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o przewidywanej dacie wyczerpania środków na realizację niniejszej umowy i w dacie tej nastąpi rozwiązanie umowy między stronami.

  b) Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za następstwa przekroczenia limitów środków, o których mowa w ust.2.”

  Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający określił wolumen objęty przedmiotowym postępowaniem, jako szacunkowy, zobowiązując Wykonawcę do dostarczania energii elektrycznej Zamawiającemu w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Zapisy SIWZ wydają się tym samym niespójne.”

  Odpowiedź 3:

   Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wyczerpania środków na realizację przedmiotu umowy, możliwe będzie skorzystanie z zamówień uzupełniających, które Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu i Rozdziale 4 SIWZ. Wykonawca, będący Stroną umowy na dostawę energii ma takie same możliwości monitorowania wykorzystania limitów wartości przedmiotu zamówienia, jak Zamawiający.

   

  Pytanie 4:

  „Dotyczy pkt. 1 rozdziału 19 SIWZ

  Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”

  Odpowiedź 4:

  Tak.

   

  Pytanie 5:

  „Dotyczy ppkt. 1 pkt. 17 rozdziału 21 SIWZ

  Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

  „Okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.”

  W sytuacji, gdy okres rozliczeniowy OSD jest inny niż jednomiesięczny będzie to prowadziło do konieczności wystawiania faktur z szacunkowym zużyciem energii elektrycznej i późniejszym korygowaniu faktur po otrzymaniu danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.”

  Odpowiedź 5:

  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym modyfikuje treść Rozdziału 21, część II, ust. 17, pkt 1, do którego dodaje się zdanie: „Okres rozliczeniowy zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.”

   

  Pytanie nr 6:

  „Dotyczy ppkt. 3 pkt. 17 rozdziału 21 SIWZ

  Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

  „Płatności będą realizowane przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy w terminie …. dni od daty wystawienia faktury VAT.”

  Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym, kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.”

   Odpowiedź 6:

  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje treść SIWZ.

   

  Pytanie 7:

  „Dotyczy pkt. 18 rozdziału 21 SIWZ

  Wykonawca wnosi o dodanie do SIWZ  zapisu o tym, że Zamawiający może zmieniać grupy taryfowe dla istniejących punktów poboru oraz może dodawać nowe PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie.

  Wykonawca wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia winien być jednoznacznie określony przez Zamawiającego, tym samym zmiana grup taryfowych dla istniejących punktów poboru na inne grupy taryfowe niż wycenione w ofercie będzie niezgodna z przedmiotem zamówienia i będzie wiązała się z dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy, które nie zostało uwzględnione przy tworzeniu oferty przetargowej.”

   Odpowiedź 7:

  Zamawiający nie wyraża zgody na  powyższą modyfikację i podtrzymuje, treść SIWZ określoną w Rozdziale 21, ust. 18, pkt 1, ppkt 3, lit. a, b. Prawo zamówień publicznych jest znane Zamawiającemu i w przypadku sytuacji sugerowanej w pytaniu 7, wystąpi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, na odrębnych warunkach.

   

  Pytanie 8:

  „Dotyczy ppkt. 1 pkt. 1 pkt. 18 rozdziału 21 SIWZ

  Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisu dotyczącego zmiany mocy umownych na następujący:

  Zmiana przez Zamawiającego mocy zamówionej (w górę i w dół), w okresie obowiązywania umowy odbywa się zgodnie z zasadami Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”

  Wykonawca wyjaśnia, iż warunki zmian mocy umownych określają zapisy Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu na charakter obowiązujących rozwiązań.”

  Odpowiedź 8:

  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym modyfikuje treść Rozdziału 21, ust. 18, pkt 1, ppkt 3, lit. b, który otrzymuje brzmienie:

  „b) zmiany przez Zamawiającego mocy zamówionej (w górę i w dół), w okresie obowiązywania umowy, która  odbywa się zgodnie z zasadami Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego;”

   

  Pytanie 9:

  „Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIWZ

  Zwracamy się z zapytaniem czy podane wartości mocy umownych dla poszczególnych punktów poboru są mocami aktualnie obowiązującymi? Zmiana wartości mocy umownych może nastąpić zgodnie z zapisami Taryfy OSD oraz po uprzednim wyrażeniu zgody na takie zmiany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

  Do prawidłowego obliczenia wartości zamówienia konieczne jest określenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia aktualnie obowiązujących mocy umownych dla poszczególnych punktów poboru.”

  Odpowiedź 9:

  W  Załączniku nr 6 do SIWZ  Zamawiający  wskazał aktualne i obowiązujące moce punktów poboru energii elektrycznej. 

   

  Pytanie 10:
  „Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ

  Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę jednostki w kolumnie Opłata OZE ze zł/kWh na zł/MWh. Zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wartość opłaty OZE wynosi 2,51 zł/MWh.

  Przy jednostce proponowanej przez Zamawiającego, opłata OZE w zł/kWh będzie musiała zostać podana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.”

  Odpowiedź 10:

  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym modyfikuje treść Załącznika nr 1a do SIWZ:

  - w tytule kolumny nr 21 jednostkę „zł/kWh” zmienia się na zł/MWh”.

  Zamienny Załącznika nr 1a do SIWZ – jako obowiązujący w postępowaniu - stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

   

   

  Inne  warunki  przetargu  pozostają  bez zmian.

   

  POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

   

  Podpisała

  Dyrektor  Teatru

  Danuta Marosz         

   

  Załączniki:

  1. Aneks nr 1 do SIWZ 15.04.2016

  2. Zamienny Zalacznik nr 1a do SIWZ _ formularz cenowy (.xlsx)

  3. Zamienny Zalacznik nr 1a do SIWZ _ formularz cenowy (.pdf)

   

  Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w formacie i treści pomiędzy Zamiennym Załącznikiem nr 1 a do SIWZ – formularz cenowy, zamieszczonym w formacie pdf i doc – właściwym i obowiązującym jest załącznik w formacie pdf

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Wałbrzych: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1
  Numer ogłoszenia: 83082 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego

  zawarcia umowy ramowej

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii elektrycznej dla potrzeb Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym nr 1,2,3 (miejsce dostarczania przyłącze kablowe zlokalizowane w zewnętrznych szafach energetycznych przy budynkach Teatru): Obiekt nr 1 - Budynek Sceny i Widowni Obiekt nr 2 - Budynek Stolarni Obiekt nr 3 - Budynek Domu Aktora Obiekt nr 4 - Budynek Administracyjny i Scena Kameralna Obiekt nr 5 - Budynek Wiaty Magazynowej Sumaryczna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie umowy i rozliczana zgodnie z grupą taryfową dla danego przyłącza energetycznego szacuje się na 350 000 kWh bez podziału na strefy czasowe.

  II.1.5)

  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 40.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1.spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia; b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia; c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli wykaże iż: W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 1.posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 626 ze zmianami), 2.posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 3.posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (opisanych w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ) może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji danej części zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) - w formie oryginału. 2.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku opisanego w Rozdziale 6 ust. 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem): oświadczenia wskazanego w Rozdziale 7 dział A ust. 3 SIWZ oraz dokumentu wskazanego w Rozdziale 7 dział A ust. 4 SIWZ. UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 3. W przypadku innych podmiotów, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   1. Aktualną koncesję, obejmującą cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami); 2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 3. Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej na świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Teatru - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy. 2.Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu osoby dokonującej takiego poświadczenia w szczególności imienną pieczątką. 3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Termin płatności - 5

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.Dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego mocy zamówionej (w górę i w dół) nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego żadną opłatą za wprowadzenie zmiany mocy zamówionej. 2.zmiana terminów wykonania Przedmiotów umowy (rozumiana jako wykonanie umowy w innych terminach niż zostało to przewidziane postanowieniami umowy lub przedłużenie terminów wykonania umowy) może być dokonana w szczególności w sytuacji: a.nie wyczerpania wartości brutto umowy, w terminie jej obowiązywania - wówczas Zamawiający może przedłużyć umowę do wyczerpania wartości brutto umowy, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy; b. wyczerpania wartości brutto umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania - wówczas Strony uznają, że umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli, c.wystąpienia podczas realizacji Przedmiotu umowy zamówień uzupełniających. 3.zmiana wysokości wynagrodzenia - w sytuacji: a.wprowadzenia dodatkowego punktu odbioru - Wykonawca będzie upoważniony do zwiększenia wynagrodzenia za dystrybucję zgodnie z obowiązującą taryfą. b. zmiany mocy zamówionej, wynagrodzenie Wykonawcy za dystrybucję zostanie odpowiednio zmienione, zgodnie z obowiązującą taryfą c. zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert - Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiot umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; d.zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku akcyzowego - w takim przypadku zmianie podlegać będzie cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki podatku akcyzowego; e. zmiany (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) stawek lub składników taryfowych Wykonawcy - w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek lub składników taryfowych. Jeśli taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających ze złożonej oferty przetargowej - Wykonawca ma obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy, f.zmiany stawki opłaty OZE o której mowa w art. 95 oraz art. 185 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478) - w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawki opłaty OZE. 4. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji umowy, 5. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy (podmiotu trzeciego) wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wówczas zmiana tego podwykonawcy lub rezygnacja z tego podwykonawcy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia warunki opisane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w innych, niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58 - 300 Wałbrzych plac Teatralny 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:15, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58 - 300 Wałbrzych ,plac Teatralny 1 - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Załączniki:

  1. SIWZ

  2. Załącznik nr 1 do SIWZ

  3. Załącznik nr 1a do SIWZ

  4. Załącznik nr 2 do SIWZ

  5. Załącznik nr 3 do SIWZ

  6. Załącznik nr 4 do SIWZ

  7. Załącznik nr 5 do SIWZ

  8. Załącznik nr 6 do SIWZ

   

  W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający udostępnia Załączniki do SIWZ od nr 1 do 5 w formacie edytowalnym  doc.

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ

  2. Załącznik nr 1a do SIWZ

  3. Załącznik nr 2 do SIWZ

  4. Załącznik nr 3 do SIWZ

  5. Załącznik nr 4 do SIWZ

  6. Załącznik nr 5 do SIWZ

  Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku różnic w formacie i treści pomiędzy załącznikami do SIWZ zamieszczonymi w formacie pdf i doc – właściwymi  i obowiązującymi są załączniki w formacie pdf.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT
    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-02-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  1/ Rekl / 2016

  Wałbrzych dnia 16 lutego 2016r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą:

  „WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2016 r.”

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)    

  Zamawiający – TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego, plac Teatralny  1,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10-11, fax  74/  648 83 12

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1.Opis przedmiotu zamówienia:

  Zakres usług:

  - planowany – wynika z Formularzy cenowych załączonych do zapytania ofertowego.

  - rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem

  cen  jednostkowych wynikających z załączników nr 1,2 i 3 załączonych do oferty cenowej.

   

  2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy   

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie
  i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury;

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Działu Reklamy, Sylwia Niemasz,   

  tel. 74 / 648 83 20, od godz. 8:00 do godz.15:00

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  …..--------…………….………

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:  nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 26 lutego 2016 r. do godz. 900 - Sekretariat  Teatru, 

  plac  Teatralny 1   w  Wałbrzychu

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularzy cenowych nr 1,2 i 3 załączonych do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym
  z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%  

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda  wniesienia zabezpieczenia: ………------------               

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: ……---------......... od daty odbioru przedmiotu zamówienia;

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

  16. Okoliczności istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.                           

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  - Oferta cenowa

  - Załącznik do oferty nr 1 – formularz cenowy

  - Załącznik do oferty nr 2 – formularz cenowy

  - Załącznik do oferty nr 3 – formularz cenowy

  - Projekt umowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Nr sprawy: 01/AG/2016

  Wałbrzych, dnia 12.02.2016 r.

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   


   TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 664-96-93 / 74/ 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  Informujemy, że w wyniku Zapytania Ofertowego na „DOSTAWĘ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH  W ROKU 2016/2017 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO   W WAŁBRZYCHU”

   ogłoszonego w dniu 02.02.2016r.

  Wybrano następującą ofertę:


  Numer oferty:
  Firma (nazwa): PECET SERWIS S.C

  ul. Moniuszki 45

  58-300 Wałbrzych

  Cena
  43 479,16 zł netto

  53 479,37 zł brutto

  Liczba otrzymanych ofert: 5

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Liczba ofert otrzymanych po terminie : 0

   

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1

   Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej

  „INFOBIURO BIS”

   58 – 300 Wałbrzych

  ul. Niepodległości 30

  44 922,99 zł netto

  55 255,28 zł brutto

  2

   

   PECET SERWIS S.C

  ul. Moniuszki 45

  58-300 Wałbrzych

   43 479,16 zł netto

  53 479,37 zł brutto

  3

  InfoFix

  Grzegorz Polit

  ul. Łukowa 17

  58-300 Wałbrzych

  47 020,02 zł netto

  57 834,63 zł brutto

  4

  PRYZMAT

  ul. Gdańska 8

  58-300 Wałbrzych

  48 519,40 zł netto

  59 678,86 zł brutto

  5

  SPOKO

  Szostak Spółka Jawna

  ul .Lotników 3 E

  58-300 Wałbrzych 

  48 588,18 zł netto

  59 769,43 zł brutto

   

   

  Opis kryteriów:

   

  Kryterium  – CENA: 90 %

               najniższa oferowana cena brutto

  Cena =  ------------------------------------- x 90 % x 100 pkt
              cena badanej oferty brutto

   

  II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

   

  W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                            okres gwarancji badanej oferty*

  Okres gwarancji = ---------------------------------------------------------     x 10 % x 100 pkt
                            najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert              

   

   *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 24 miesiące.

   

   

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

   

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium 1

  Liczba pkt w kryterium 2

  Razem

  1

  87,11

  5

  92,11

  2

  90,00

  10

  100,00

  3

  83,22

  10

  93,22

  4

  80,65

  10

  90,65

  5

  80,53

  5

  85,53

   

  Uzasadnienie wyboru i inne istotne informacje z punktu prowadzonego postępowania :

   

  Oferta najkorzystniejsza wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

   

  Termin zawarcia umowy

   

  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 3 dni od ukazania się wyników na stronie internetowej Teatru.

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ANEKS Nr 1

  Wałbrzych , dnia 05.02.2016r.

  Oznaczenie sprawy: 01/AG/2016

   

             ANEKS  Nr 1

   

  Dotyczy: Zapytania ofertowego ogłoszonego  w dniu 02.02.2016r., pn.: DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2016/2017 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   

                 
  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone przez  uczestnika Zapytania  oraz modyfikuje treści Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2, poprzez zmianę treści.

   

   

  Pytanie 1

  Pozycja 11 /12/13 - Toner Oki   Yellow /karmazynowy/turkusowy

  W wyniku Państwa opisu wydajność jaką podajecie w opisie to 3 tys. kopii . Występująca w rzeczywistości wydajność to 2 tyś lub 5 tys.  Proszę napisać jaką wydajność mamy przyjąć ??

   

  Odpowiedź  1

  Proszę przyjąć wydajność każdego tonera kolorowego OKI C 531 na 2000 tysiące stron.

   

  Pytanie 2

  Pozycja 21 /22/ 23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34 są to tonery HP 

  Proszę napisać czy dopuszczalne są tonery kompatybilne 100% nowe czy tylko oryginały ?

   

  Odpowiedź  2

  Wszędzie tam, gdzie w opisie zawarte jest słowo ORYGINALNY Zamawiający ma na myśli toner wyprodukowany przez producenta drukarki (HP, Xerox) fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie firmowanym przez producenta drukarki. W tych pozycjach nie dopuszczamy tonerów kompatybilnych. Produkty w których dopuszczamy zamiennik są opisane słowem KOMPATYBILNY.

   

  W załączniku zmodyfikowany Formularz Cenowy

  -Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

   

  Inne  warunki  postępowania pozostają  bez zmian.

   

  POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

   

   

  Podpisała

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  ałbrzych dnia  02.02.2016 r.

   

  Nr sprawy: 1 /AG/2016

   

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   dla zamówienia pod nazwą:

   „DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2016/2017 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający –

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „DOSTAWA  AKCESORIÓW  KOMPUTEROWYCH  W  ROKU  2016/2017

   DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU”

  Zakres dostaw   wynika z Formularza cenowego załączonego  do  n/n Zapytania.

  2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
      prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
      zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
      spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik Administracyjny - Janusz Krzyszpin, tel. 074 648 83 13, od godz. 8:00 do godz. 15:00, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 09.02.2016 r. do godz.10 00

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby zamawiającego, należne cła, podatki itp..

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

   I.  Kryterium  – CENA: 90 %

                   najniższa oferowana cena brutto 
  Cena = -----------------------------------------------          x 90 % x 100 pkt
                       cena badanej oferty brutto                 

   

  II. Kryterium – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI: 10 %

  W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                                                 okres gwarancji badanej oferty*
  Okres gwarancji =  ------------------------------------------------------------   x 10 % x 100 pkt
                               najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert                 

   *zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 24 miesiące.

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

   

  Załączniki:

  1. Oferta cenowa

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy                                                                                Dyrektor Teatru

                                                                                                            Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

  Załącznik nr 4

  do INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  [ZARZĄDZENIE   NR  25 / 2014    z  dnia  01 czerwca  2014 r.]

   

  02-05/KT/16  

  Wałbrzych dnia 01.02.2016 r.

   

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 

  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

   

  dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2016”

  CPV

  60170000-0               Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

  60172000-4               Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

  60180000-3               Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

  60181000-0               Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

   

  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)   

  Zamawiający – TEATR  DRAMATYCZNY   im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 11 , fax  74/  648 83 12

   

  Ogłoszenie dotyczy:  dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą , w tym części:

  I   - TRANSPORT  OSOBOWY  AUTOKAROWY 50+1 OSÓB  (lokalny i zamiejscowy)

  II  - TRANSPORT  OSOBOWY  DO 20+1 OSÓB  (lokalny i zamiejscowy)

  III - TRANSPORT CIĘŻAROWY (sprzęt i dekoracje: do 3,5 t i pojemności 35 m3 bez i z przyczepą; 5,5 t i pojemności 56m3 , lokalny i zamiejscowy)

  IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY ( lokalny, bieżące zaopatrzenie).

   

  Szczegółowy zakres usług wynika z formularzy cenowych, załączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   

  2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.02.2017 r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru  formularza nr 1 załączonego do OGŁOSZENIA oraz spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają  licencję lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze, tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują:  osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewniać wysoki standard usług.

   4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki  jw.  mogą spełniać łącznie.

   

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

  1)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.

  2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem   zamówienia, tj. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2. Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie były wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów poświadczających należyte wykonanie usług.

  4)  Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.

  5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza nr 4.

  6)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. prawo  jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty /znajduje się w treści formularza nr 4/. 

   

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - w sprawach technicznych:  Roman Bernat ,  tel. kom. 693 666 870

  - w sprawach formalnych:   Bożena Brzoza , tel. kom. 606 70 40 86

  Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@teatr.walbrzych.pl   - potwierdzonych pismem.

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

  1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).

  2) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do OGŁOSZENIA. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone  w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz spięte.

  3) Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1.

  4)  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

  5) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie opisanej tytułem zamówienia i zaadresowanej do Zamawiającego.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 12 lutego 2016 r. do godz. 1000 - Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu. Otwarcie ofert godz. 1015.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzach załączonych do OGŁOSZENIA. Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi projekt umowy i  formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.

  2) Podane  ceny  muszą   obejmować  wszystkie koszty  związane  z  realizacją przedmiotu zamówienia (np.: paliwa, ubezpieczeń, opłat parkingowych, delegacji służbowych itp.)

  3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo-ilościowy.

  4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła,
  podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień
  wszczęcia postępowania.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Kryteria oceny ofert.

  Wybór oferty najkorzystniejszej - dla każdej z grup /części przedmiotu zamówienia/- dokonany zostanie na podstawie kryteriów:

   

  Nazwa kryterium

  Waga

  1.  Cena oferty

  80 %

  1.  Termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/

  20 %

   

  1. Kryterium cena oferty „C” będzie obliczone według poniższego wzoru:

   

                                   najniższa oferowana cena*

  „C”  Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 80%

                                     cena badanej oferty*

   

  Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 pkt z uwzględnieniem podanej wagi procentowej.

  * Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

  II. Kryterium  termin gotowości w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ „T”: proporcjonalnie powyżej 50 godzin - 0 %   do 8 godzin - 20 % 

                                      Najkrótszy oferowany termin**

  „T” Liczba punktów = ------------------------------------------   x 100 x 20%

                                   oferowany termin badanej oferty**

  ** Oferowany termin gotowości do świadczenia usług transportu w sytuacji nagłej /nieplanowanej/ nie może być dłuższy niż 50 godzin.

  - W postępowaniu o zamówienie publiczne - dla każdej z części przedmiotu zamówienia - zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert: „C” + „T” uzyska najwyższą ilość punktów. 

  Punkty wynikające z algorytmu matematycznego , uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku .

   - Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej z części: I, II, III, IV Zamawiający podpisze umowę, w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie jest wymagane.

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie dotyczy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: w okresach miesięcznych, do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcami wyłonionymi w wyniku niniejszego postępowania określa załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

  Podpisała:  

  Dyrektor  Danuta  Marosz

  Załączniki:

  1. formularz oferty

  2. doświadczenia Wykonawcy

  3. wykaz  zaplecza  technicznego  i  sprzętu           

  4. wykaz kadry  

  5. projekt umowy

  6. Formularze cenowe:
  -  dla części nr  1     :  A , AL

  -  dla części nr  2     :  B , BH, BL

  -  dla części nr  3     :  C1, C2, C3

  -  dla części nr  4     :  C4

  7. załączniki do formularzy cenowych:

  A, AL., B, BL, BH, C1, C2, C3, C4

   

  Ogłoszenie, załączniki 1, 2, 3, 4

  Formularze cenowe do przetargu (.rar)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   

  Wałbrzych: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu,
  Numer ogłoszenia: 255724 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217932 - 2015r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu,.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, w tym: ROBOTY BUDOWLANE 1.Wykonanie rozbiórek - rozbiórka posadzek i innych nieuĹźytkowanych elementów betonowych, - rozbiórka tynków wewnętrznych, 2.Wykonanie posadzek, ścian działowych, tynków wewnętrznych 3.Wymiana drzwi, 4.Wykonanie renowacji ścian i stropów wewnętrznych, 5.Wykonanie zabudowy i okładzin wewnętrznych, 6.Wykonanie udroĹźnienia i oczyszczenia kanałów wentylacyjnych i dymowych, 7.Wykonanie podestów w pomieszczeniach pralni, 8.Wykonanie tynków renowacyjnych, INSTALACJE SANITARNE 1.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej (wraz z białym montaĹźem), 2.Wykonanie instalacji wodociągowej, 3.Wykonanie instalacji c.o., 4.Wykonanie instalacji wentylacyjnej, INSTALACJE LEKTRYCZNE 1.Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej na poziomie parteru w budynku Domu Aktora zlokalizowanego przy ul. Plac Teatralny 3 w Wałbrzychu, 2.Wykonanie instalacji oświetlenia, 3.Wykonanie instalacji siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 4.Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej, 5.Wykonanie instalacji przeciwporaĹźeniowej..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2015.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

   • TWS GB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, ul. Tadeusza Kościuszki 124 A, 50-439 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
  • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231000,00 PLN.

  • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIĹťSZĄ I NAJWYĹťSZĄ CENĄ

   • Cena wybranej oferty: 231000,00

   • Oferta z najniĹźszą ceną: 220325,50 / Oferta z najwyĹźszą ceną: 310657,98

   • Waluta: PLN.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2016-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zbiorcze zestawienie ofert

  Zbiorcze zestawienie ofert .pdf

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Aneks nr 1 do SIWZ

  Załącznik: Aneks nr do SIWZ (.pdf)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-09-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  Wałbrzych: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
  Numer ogłoszenia: 217932 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.teatr.walbrzych.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Administracyjnym i Domu Aktora oraz wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej na parterze budynku Domu Aktora w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, w tym ROBOTY BUDOWLANE 1.Wykonanie rozbiórek - rozbiórka posadzek i innych nieużytkowanych elementów betonowych, - rozbiórka tynków wewnętrznych, 2.Wykonanie posadzek, ścian działowych, tynków wewnętrznych 3.Wymiana drzwi, 4.Wykonanie renowacji ścian i stropów wewnętrznych, 5.Wykonanie zabudowy i okładzin wewnętrznych, 6.Wykonanie udrożnienia i oczyszczenia kanałów wentylacyjnych i dymowych, 7.Wykonanie podestów w pomieszczeniach pralni, 8.Wykonanie tynków renowacyjnych INSTALACJE SANITARNE 1.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej (wraz z białym montażem), 2.Wykonanie instalacji wodociągowej, 3.Wykonanie instalacji c.o., 4.Wykonanie instalacji wentylacyjnej, INSTALACJE LEKTRYCZNE 1.Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej na poziomie parteru w budynku Domu Aktora zlokalizowanego przy ul. Plac Teatralny 3 w Wałbrzychu, 2.Wykonanie instalacji oświetlenia, 3.Wykonanie instalacji siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 4.Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej, 5.Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej..

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniężnej, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 28 maja 2004r.o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000r. z późn. zm.) 3.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK I / O Wałbrzych , Nr 98 1090 2271 0000 0001 2277 4712. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4.W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie z dopiskiem oryginał dowodu wniesienia wadium. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego, c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie i dokumenty złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat od daty prowadzenia działalności gospodarczej - lub jeśli okres działalności jest krótszy to od tego czasu - wykonał zakończył jedno zadanie odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości robót minimum 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych), polegające na: remoncie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej. Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - posiadającym: aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót na stanowisku: inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót. Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym łącznie:aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót sanitarnych na stanowisku: inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającym łącznie: aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót elektrycznych na stanowisku: inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji jak wyżej.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia oraz udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania usług związanych z przedmiotem zamówienia, tj. robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełniać łącznie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Skrócenie terminu wykonania - 10

  IV.2.2)

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

   

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1)Zmiany osób lub podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, że osoby te lub podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. 2)Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 3)Zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 4)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 5)Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na nie zakończenie lub utratę finansowania zadań. 6)Dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , 58 - 300 Wałbrzych, plac Teatralny 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Załączniki:
  Ogłoszenie o przetargu
  1. SIWZ
  2. Formularz nr 1 - oferta
  3. Formularz nr 2 - oświadczenie
  4. Formularz nr 3 - wykaz robót
  5. Formularz nr 4 - wykaz osób
  6. Formularz nr 5 - oświadczenie
  7. Formularz nr 6 - grupa kapitałowa
  8. Formularz nr 7 - projekt umowy
  9. Oświadczenie Projektantów
  10. Branża Architektoniczno - budowlana - Opis
  11. Rysunek nr 1 - budowlana
  12. Rysunek nr 2 - budowlana
  13. Rysunek nr 3 - budowlana
  14. Rysunek nr 4 - budowlana
  15. Rysunek nr 5 - budowlana
  16. Załącznik - Tynk_renowacyjny
  17. Branża Sanitarna - opis
  18. Rysunek nr 1 - sanitarna
  19. Rysunek nr 2 - sanitarna
  20. Rysunek nr 3 - sanitarna
  21. Branża Elektryczna - opis
  22. Rysunek nr 1 - elektryczna
  23. Rysunek nr 2 - elektryczna
  24. Rysunek nr 3 - elektryczna
  25. Rysunek nr 4 - elektryczna
  26. Rysunek nr 5 - elektryczna
  27. Rysunek nr 6 - elektryczna
  28. Przedmiar robót
  29. Informacja BIOZ
  30. STWiOR


  Załączniki spakowane w .zip

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

  INFORMACJA  O  OFERTACH  ZŁOŻONYCH  W  POSTĘPOWANIU  PN.:

  WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU  DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W  SEZONIE TEATRALNYM  2015/2016 r.

   

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1.

   BOGLER

   58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 154

  14.500,00

  17.835,49

  2.

   CITY DRUK

  58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4

  14.223,46

  17.494,85

  3.

  LOGO

  58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 125

  20.360,00

  25.042,80

  4.

  DRUKARNIA 

  WIELKA REKLAMA EU

  98-300 Wieluń, ul.

  Woj. Polskiego 45

  30.260,00

  37.219,80

  5.

  PRESTIGE EURO-ART. S.C.

  32-085 Modlnica

  Szydło  42

  18.603,07

  22.881,78

  6.

  COLORFIELD

  Agencja Reklamy

  98-160 Sędziejowice

  Główna 1

  10.751,98

  13.224,93

  7.

  NOGA  ŁUKASZ

  42-506 Będzin

  Mickiewicza 62/10

  22.401,19

  27.553,46

   

  Zamawiający planuje na wykonanie przedmiotu zamówienia przeznaczyć kwotę:  24. 212,55 zł brutto.

  Sporządziła: Sylwia  Niemasz

  Wałbrzych, dnia 09 lipca 2015 r.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Nr sprawy: 5 / Rekl  / 2015                                                                                         Wałbrzych, dnia 6 lipca 2015             

   

                                                                                                                                         

   Dotyczy: zamówienia pn. WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W  SEZONIE TEATRALNYM  2015/2016”

   

  ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

   

  Zamawiający TEATR  DRAMATYCZNY  im. Jerzego  Szaniawskiego w Wałbrzychu niniejszym informuje, że postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jw., ogłoszone w dniu 23 czerwca 2015 roku w trybie Zapytania ofertowego, zostaje  u n i e w a ż n i o n e  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do udziału w kolejnym postępowaniu, które zostanie ogłoszone niezwłocznie.

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy:5-2/Rekl /2015    

                                                            Wałbrzych, dnia 6 lipca 2015r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

           dla zamówienia pod nazwą:        WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W  SEZONIE TEATRALNYM  2015/2016

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

  - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.)

  Zamawiający –
  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10-11 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

  1. opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie wydruki wielkoformatowe billboardowe oraz wyklejenie ich na nośniku  teatralnym, wydruki wielkoformatowe bannerowe, oraz wydruki wielkoformatowe na folii samoprzylepnej.

  2. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2016r.

  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
      prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
      zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz     ……-……………………………………………………………………………………………………...

  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
      spełniania warunków udziału w postępowaniu: …-……………………………………………………….

  5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
  z wykonawcami: Sylwia Niemasz / Dział Reklamy, tel. 74 648 83 20 godz. 8:00-15:00

  6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: …-……………………

  7. termin związania ofertą: 30 dni.

  8. opis sposobu przygotowywania ofert: w załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty oraz wzór umowy

  9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 9 lipca 2015r.   do godz.1000

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. opis sposobu obliczenia ceny: …-……………………………………………………………………….....

  11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

  12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: …-…………………………………………………………..

  13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
        wniesienia zabezpieczenia: …-……………………………………………………………………………..

  14. wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: wydruki UV min. billboardowe - 2 m-ce, bannery – 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: ……-………………………………………………………………………………………………

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Formularz cenowy

  3. Wzór umowy

  ….……………………………………………

  Podpis Kierownika Zamawiającego  

   

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy:5/Rekl /2015                                                                        Wałbrzych, dnia 16 czerwca 2015r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

           dla zamówienia pod nazwą:        WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA  POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W  SEZONIE TEATRALNYM  2015/2016

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego 

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10-11 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

  1. opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie wydruki wielkoformatowe billboardowe oraz wyklejenie ich na nośniku  teatralnym, wydruki wielkoformatowe bannerowe, oraz wydruki wielkoformatowe na folii samoprzylepnej.

  2. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2016r.

  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
      prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
      zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz     ……-……………………………………………………………………………………………………...

  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
      spełniania warunków udziału w postępowaniu: …-……………………………………………………….

  5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
  z wykonawcami: Sylwia Niemasz / Dział Reklamy, tel. 74 648 83 20 godz. 8:00-15:00

  6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: …-……………………

  7. termin związania ofertą: 30 dni.

  8. opis sposobu przygotowywania ofert: w załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty oraz wzór umowy

  9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 3 lipca 2015r   do godz.900

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z transportem wydruków do Zamawiającego.

  11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

  12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania.

  13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda
        wniesienia zabezpieczenia: …-……………………………………………………………………………..

  14. wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: wydruki UV min. billboardowe - 2 m-ce, bannery – 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania ofertowego.

   

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz cenowy

  2. Wzór umowy                                                                                       Sylwia Niemasz

  ….……………………………………………

  Podpis Kierownika Zamawiającego  

   

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   Wałbrzych, dnia 06.05.2015 r.

   

  oznaczenie sprawy    04/AG/2015

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  TEATR  DRAMATYCZNY im. JERZEGO  SZANIAWSKIEGO

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  664-96-93 / 74/  664-96-94

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

   „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego

  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.”

  przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 22.04.2015 r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 2

  Nazwa firmy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  

  Siedziba firmy (adres):   ul. Zielińskiego 41, 53 – 533 Wrocław 

   

  cena oferty brutto: 15 314,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta czternaście 00/100 złotych)

   

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego, proponuje najniższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów wobec kryteriów przyjętych w postępowaniu, spośród ważnych ofert.  

  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych : 0
  Liczba ofert wycofanych : 0

   

  Ocena ofert

  Numer oferty

  Liczba pkt w kryterium

   1 Cena
  Liczba pkt w kryterium 2 Klauzule Liczba pkt w kryterium 3 Franszyzny i udział własny Razem pkt Miejsce
  1 65,95 20,00 0,00 85,95 II
  2 70,00 20,00 0,00 90,00 I

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

  W ofertach nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

   

  Informacja o możliwości zawarcia ubezpieczenia

   Umowa na kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zostanie zawarta w dniu 09 maja 2015 r.

   

   

  Podpisała:
  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi do zapytania ofertowego

  Wałbrzych, dnia 30.04.2015r.

  Oznaczenie sprawy: 04/AG/15

   

  Dotyczy: Postępowania w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego
  w dniu 22 kwietnia 2015 r.  pn.:

  „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

   

  Pytanie 1.

  Proszę o przesłanie szczegółowego wykazu maszyn i urządzeń ( wraz z informacją nt. wieku), które objęte mają być ubezpieczeniem MB.

  Odpowiedź:

  Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego został uszczegółowiony o informację daty zakupu i montażu maszyn i urządzeń, które objęte są ubezpieczeniem.

  Pytanie 2

  Jaka była przyczyna oraz wartość szkody w 2011roku?

  Odpowiedź 2

  W 2011r. przyczyną  szkody było zalanie deszczem nawalnym pomieszczeń budynku Sceny Kameralnej .Wartość odszkodowania została wyceniona przez Rzeczoznawcę ubezpieczyciela na kwotę 8 122,82 zł.

  Pytanie 3

  Czy jesteśmy w stanie ustalić dokładniejsze dane dotyczące szkody z 2013 roku?

  Odpowiedź  3

  W 2013r. nastąpiła awaria instalacji wodnej poprzez rozszczelnienie zaworu kulowego instalacji wody użytkowej pokoju gościnnego znajdującego się na trzecim piętrze budynku „Domu Aktora”. Wynikiem awarii było zalanie trzynastu pomieszczeń pokoi gościnnych od trzeciego piętra do pomieszczeń piwnicznych. Wartość odszkodowania została wyceniona przez Rzeczoznawcę ubezpieczyciela na wartość 28 538,75 zł.   

  Pytanie 4

  Proszę o określenie wysokości franszyzn i udziału własnego do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.

  Odpowiedź 4

  A. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:
  - Franszyza redukcyjna 1000 zł.
  - Franszyza integralna -  brak.

  B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
  - Franszyza redukcyjna - brak.
  - Franszyza integralna - równowartość 100 USD według kursu NBP z daty powstania szkody.

  C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
  -  Franszyza redukcyjne:
  a. dla klauzuli odpowiedzialności pracodawcy - wysokość odszkodowania wypłacanego zgodnie z ustawą wypadkową.
  b. dla pozostałych szkód 5% wartości szkody.

  D. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów od awarii:
  Udział własny w szkodzie:
  5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł dla przedmiotu ubezpieczenia którego wartość przekracza 50 000 zł,
  5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla przedmiotu ubezpieczenia którego wartość nie przekracza  50 000 zł.
  Franszyzy integralnej i redukcyjnej brak.

  E. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

  Udział własny:
  - dla sprzętu elektronicznego 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 1 000 zł
  - dla sprzętu elektronicznego przenośnego 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 1 000 zł
  - dla sprzętu akustycznego i oświetleniowego 2 000 zł.
  Franszyzy integralnej i redukcyjnej brak.

  Inne  warunki  postępowania pozostają  bez zmian.

   

  POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy:04/AG/15

  Wałbrzych, dnia 22 kwietnia 2015r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 664-96-93 , fax 74/ 664-96-94

  prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  CPV: 66 515 100 – 4; 66 515 200 – 5; 66 515 300 – 6; 66 515 400 – 7; 66 516 400 – 4; 66 516 500 - 5

   

  I. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  II.Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w zakresie:
  1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu w tym:
  a) od kradzieży gotówki w kasie na kwotę 2 000,00 zł
  b) od rabunku gotówki w kasie - 5 000,00 zł
  c) od kradzieży wyposażenia na sumy stałe z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu na kwotę 123 562,01 zł, (Załącznik nr 3)
  2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością kulturalną oraz posiadaniem nieruchomości składającej się z kompleksu budynków, ciągów komunikacyjnych, placów dróg dojazdowych z miejscami postojowymi na samochody, ruchomości, maszyn i urządzeń służących do prowadzonej działalności statutowejj znajdującej się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, 2, 3:
  a) deliktowa na sumę 100 000,00 zł wg zasady na zdarzenie, bez udziału własnego,
  b) odpowiedzialność kontraktowa na kwotę 100 000,00 zł wg zasady jak w pkt. a).
  2a.Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o następujące klauzule:
  a) odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na sumę 40 000,00 zł,
  b) szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,
  c) szkody powstałe w ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,
  c) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu na sumę 10.000,00zł,
  d) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na sumę 10.000,00 zł.
  3. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów w pełnym zakresie w tym:
  a) budynki w zakresie pełnym wg wartości odtworzeniowej wg (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) według załączonego wykazu (Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2A do 2J) na sumę ubezpieczeniową na kwotę 6 276 628,20 zł,
  oraz dodatkowo:
  b) maszyny i urządzenia w pełnym zakresie wg wartości księgowej brutto (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) na kwotę: 1 389 685,22 zł,( Załącznik nr 3)
  c) wyposażenie na kwotę 123 562,01 zł, ( Załącznik nr 3)
  d) magazyn kostiumów (w tym kostiumy) na I ryzyko 60 000,00 zł,
  e) gotówka poza schowkami 2 000 zł,
  f) mienie osobiste pracowników 2 000 zł
  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na kwotę 2 156 958,48 zł - w pełnym zakresie w tym elektroniczny sprzętu akustyczny i oświetleniowy ( Załącznik nr 3).
  5. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk w pełnym zakresie na kwotę 392 286,55 zł. (Załącznik nr 3)
  6. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych). Ubezpieczenie od szkód powstałych w maszynach spowodowanych:
  - działaniem człowieka,
  - wadami produkcyjnymi,
  - przyczynami eksploatacyjnymi.
  Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych.
  Przedmiot ubezpieczenia:
  - sprzęt akustyczno-oświetleniowy na kwotę 2 156 958,48 zł, (Załącznik nr 3)
  - maszyny i urządzenia na kwotę 1 389 685,22 zł. (Załącznik nr 3)
  7. Wprowadza się następujące klauzule :
  a) interpretacja huraganu od 17 m/s,
  b) pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,
  c) pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,
  d) włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia,
  e) klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,
  f) klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego.
  g) przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru.
  h) klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,
  i) klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000 zł,
  j) klauzula Leeway limit 120%,

  Informacje dodatkowe:
  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu składa się z budynków usadowionych w zabudowie zwartej w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1,2,3. W skład budynków wchodzą następujące obiekty:
  a) Budynek Administracyjny (Załącznik nr2A),
  b) Budynek Domu Aktora (Załącznik nr 2B),
  c) Budynek Widowni i Sceny ( Załącznik nr 2C),
  d) Budynek Sceny Kameralnej ( Załącznik nr 2D),
  e) Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej (Załącznik nr 2 E),
  f) Budynek Stolarni i Magazynu Kostiumów (Załącznik nr 2F),
  g) Budynek Wiaty Magazynowej (Załącznik nr 2G),
  h) Budynek Garażu ( Załącznik nr 2H),
  i) Budynek Zaplecza Scenicznego i Garderób (Załącznik nr 2I),
  j) Budynek Portierni (Załącznik nr 2J),

  Zabezpieczenie przeciwpożarowe
  Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru, klapy dymowe, oddzielone przeciwpożarowo strefy pożarowe w poszczególnych budynkach, przejścia i klatki schodowe w budynkach zabezpieczono ściankami i drzwiami o odporności ogniowej EI30 i EI60, rozmieszczony sprawny sprzęt podręczny gaśniczy. Budynki wyposażone w wewnętrzną instalację hydrantową. Zewnętrzna instalacja hydrantowa znajduje się na placu Teatralnym przy kompleksie budynków Teatru. Zamontowano dodatkowo automatyczny system dedekcji gazu w pomieszczeniu Kotłowni gazowej.

  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
  Obiekty Teatru są chronione przez monitoring wewnętrzny Teatru oraz całodobową służbę portierską. Pomieszczenia i obiekty są wielokrotnie sprawdzane przez obchód służby portierskiej Teatru.

  Informacja ekonomiczna
  Przychody osiągnięte przez Teatr w roku 2014r. wyniosły 5 415 058,41 zł.
  Planowany przychód w 2015r. – 4 820 760,00 zł
  Przychód osiągnięty w poprzednim roku 2014 i planowany w 2015r. występuje tylko w 92.3 A PKD.
  Zatrudnienie w Teatrze – 66 osób

  Informacja o szkodowości ubezpieczonego
  Szkodowość za ostatnie sześć lat :
  - rok 2009 ilość szkód - nie było
  - rok 2010 ilość szkód - nie było
  - rok 2011 ilość szkód - 1 szkoda
  - rok 2012 ilość szkód - nie było
  - rok 2013 ilość szkód - 1 szkoda
  - rok 2014 ilość szkód - 1 szkoda
  - rok 2015 ilość szkód – nie było
  Wartości odszkodowań w latach 2011, 2013, 2014i 2015 przedstawia Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

  III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

  IV. Termin realizacji zamówienia: od 10 maja 2015r. do 09 maja 2016r.

  V. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu
  a) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę według wzoru załączonego do zapytania ofertowego ( Załącznik nr 1) .
  b) przedstawią kserokopie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1151 z późn. zm.) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  c) składający i podpisujący ofertę muszą dołączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń.
  d) aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej

  VI. Kryteria oceny Wykonawcy:
  a) Oferty spełniające postawione warunki, oceniane będą według następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe:
  1. Cena oferty (P0) – 70 %
  2. Zaakceptowane klauzule ujęte w pkt. 7(KO) – 20 %
  3. Rezygnacja z naliczania franszyzn i udziału własnego Teatru (Wo) – 10 %
  b) Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100,
  c) Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad:
  1. 70 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  2. Ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły:

  gdzie:
  Po - liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy,
  C min - cena oferty najtańszej
  C wyk - cena oferty Wykonawcy,
  d) za spełnienie klauzul ujętych pkt. 7 Zapytania ofertowego :
  Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ko) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

  Klauzule dodatkowe ujęte w pkt 7 zapytania ofertowego(Ko)

  Nr klauzuli Zakres i opis klauzuli Ilość przyznanych punktów za każdą klauzulę
  a) interpretacja huraganu od 17 m/s, 2 pkt
  b) pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego, 2 pkt
  c) pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem 2 pkt
  d) włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyżej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia 2 pkt
  e) klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego 2 pkt
  f) klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 2 pkt
  g) przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru. klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia, 2 pkt
  h) klauzula automatycznego pokrycia – limit 20% sumy ubezpieczenia, 2 pkt
  i) klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000 zł, 2 pkt
  j) klauzula Leeway limit 120%, 2 pkt

  Uwaga:
  W przypadku dopisków oraz zmian treści klauzul, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Zapytaniu ofertowym, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 (zero) punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidywana ilość punktów. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
  Ko = łączna ilość punktów
  e) Za rezygnację z naliczania franszyzn i udziału własnego Zamawiającego (Wo) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty rezygnacji z naliczania franszyzn i udziału własnego Zamawiającego wg. następujących zasad:
  1. za rezygnację z naliczania udziału własnego Zamawiającego - 5 pkt
  2. za rezygnacje z naliczania franszyzny integralnej i redukcyjnej – 5 pkt.
  Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
  Wo = łączna ilość punktów
  f) Dla każdej oferty osobno zsumowana zostanie liczba punktów przyznana przez Zamawiającego dla każdego kryterium
  Łączna ilość punktów oferty Wykonawcy = P0+ Ko + Wo
  g) Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  h) Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była cena całościową.
  i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za realizację zamówienia w czterech kwartalnych ratach w tym pierwsza rata płatności do dwóch tygodni od dnia zawarcia ubezpieczenia
  j) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu tj. spełniająca warunki stawiane przez Zamawiającego i uzyskała największą sumę punktów z wszystkich kryteriów.
  VII. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Janusz Krzyszpin tel.: 74 648 83 13 od godz. 8;00 do godz. 15;00.
  VIII. Termin i miejsce składania ofert : 04 maja 2015 r. do godz. 10:00. Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.
  IX. Termin związania ofertą: 30 dni.

   

  Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Oferta Cenowa
  2. Załącznik nr 2 – Wykaz budynków do ubezpieczenia
  3. Załącznik nr 2A – Budynek Administracyjny
  4. Załącznik nr 2B – Budynek „Dom Aktora”
  5. Załącznik nr 2C – Budynek Widowni i Sceny
  6. Załącznik nr 2D – Budynek Sceny Kameralnej
  7. Załącznik nr 2E – Budynek Magazynowy i Kotłowni Gazowej

  8. Załącznik nr 2F – Budynek Stolarni i Magazynu Kostiumów
  9. Załącznik nr 2G – Budynek Wiaty Magazynowej
  10. Załącznik nr 2H – Budynek Garażu
  11. Załącznik nr 2 I – Budynek Zaplecza Scenicznego i Garderób
  12. Załącznik nr 2J – Budynek Portierni
  13. Załącznik nr 3 – Wykaz majątku
  14. Załącznik nr 4 - Szkodowość

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Nr sprawy: 02/AG/20145

  Wałbrzych, dnia 25.02.2015 r.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 664-96-93 / 74/ 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  Informujemy, że w wyniku Zapytania Ofertowego na „DOSTAWĘ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”
  ogłoszonego w dniu 10.02.2015r.

  Wybrano następującą ofertę:

  Numer oferty: 2

  Firma (nazwa): PECET SERWIS S.C

  ul. Moniuszki 45

  58-300 Wałbrzych

  Cena „netto” 38 332,51 zł , „brutto”  47 148,99 zł, słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 99/100.

  Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta spełnia warunki Zamawiającego.

  Liczba otrzymanych ofert: 2

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 1

  Liczba ofert otrzymanych po terminie : 1

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Numer

  oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
  Cena  w zł
   1

  ATUT CENTRUM  Sp. z o.o.
  ul. Ks. Prymasa A. Hłonda 10 lok 134 02-972 Warszawa

  36 611,00 zł netto

  45 031,53 zł brutto

   2

  PECET SERWIS S.C
  ul. Moniuszki 45
  58-300 Wałbrzych

  38 332,51 zł netto

  47 148,99 zł brutto

   

  Odrzucone oferty

  W trakcie badania ofert stwierdzono, że niskie ceny artykułów w pozycjach nr 21,22,23,24,29 Formularza cenowego załączonego do Oferty nr 1 mogą sugerować zastosowanie zasobników zamiennych, podczas gdy Zamawiający wymagał oryginalnych. Pomimo wezwania Zamawiającego Wykonawca nie udzielił odpowiedzi merytorycznej, w następstwie czego Oferta nr 1 została odrzucona z postępowania.  

   

  Termin zawarcia umowy

  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 3 dni od ukazania się wyników na stronie internetowej Teatru.

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

  Wałbrzych, dnia 27.01.2015 r. 

  oznaczenie sprawy:    01-04/KT/15  

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT 

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax  74/  664-96-93 / 74/  664-96-94

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO

   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2015”

  przeprowadzonym w trybie przetargu  publicznego ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r.:

  CZĘŚĆ I  - TRANSPORT OSOBOWY AUTOKAROWY

   Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 4

  Firma (nazwa) : PHU TRANSPORT Ryszard Matyasik

  ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko

  cena oferty brutto: 5 340,38 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 38/100)

  Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza  oferta spośród 4 ofert złożonych dla części I, spełnia warunki  Zamawiającego. 

   

  CZĘŚĆ II   - TRANSPORT OSOBOWY DO 20 OSÓB

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 3

  Firma (nazwa)  : USŁUGI TRANSPORTOWE „MARKO” PRZEWÓZ OSÓB  Marek Stachurski

  ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych

  cena oferty brutto: 16 059,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100)

  Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza  oferta spośród 4 ofert złożonych dla części II, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ III - TRANSPORT CIĘŻAROWY OD 1,5 TONY

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 1

  Firma (nazwa) : PAP – TRANS  Piotr Brożek

  ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych

  cena oferty brutto: 28 173,15 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 15/100)

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złożona dla części III, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 2

  Firma (nazwa) : TRANSPORT CIĘŻAROWO-BAGAŻOWY Stokłosa-Palonek Urszula

  ul. Główna 107, 58-311 Struga

  cena oferty brutto: 21 600,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złożona dla części IV, spełnia warunki  Zamawiającego.
   Liczba otrzymanych ofert: 7
   Liczba ofert odrzuconych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Numer

  oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto” w  zł

   1

  PAP – TRANS  Piotr Brożek,
  ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych

  Część  III  - 28 173,15

   2

  TRANSPORT CIĘŻAROWO-BAGAŻOWY
  Stokłosa-Palonek Urszula
  ul. Główna 107, 58-311 Struga

   Część IV  - 21 600,00
   3

  USŁUGI TRANSPORTOWE „MARKO” PRZEWÓZ OSÓB
  Marek Stachurski
  ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych

  Część  I -     5 425,92

  Część  II -  16 059,60

   4 PHU TRANSPORT Ryszard Matyasik
  ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko

  Część  I   -   5 340,38

  Część  II  - 16 999,20

   5

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXPOL”
  Zuzanna Białas
  ul. Kościuszki 6, 58-371 Boguszów-Gorce

  Część I   -   6 652,57

  Część II  - 20 775,26

   6

  HOFI  TRAVEL  Mariusz Hofman
  ul. Słowicza 22, 58-300 Wałbrzych

  Część II  - 19 310,40
   7

  HOFI  TRAVEL  Mariusz Hofman
  ul. Słowicza 22, 58-300 Wałbrzych

  Część I   -  6 713,28

  Podpisała:
  Dyrektor Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie

  Wałbrzych, dnia 20.02.2015r.

  Nr sprawy 1 / rekl / 2015

   

  1. Dotyczy:   WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB

  TEATRU DRAMATYCZNEGO   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2015 r.

  79823000-9  USŁUGI  DRUKOWANIA I DOSTAWY 

   

  Informujemy, że w wyniku zakończonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług  j.w, złożyła swoją ofertę  jedna firma  Drukarnia  POLDRUK s.c.,  ul. Wrocławska 39 A, 58-309 Wałbrzych,

  z propozycją cenową:

  netto: 30.660,00  , (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

  podatek VAT 23 %: 7.051,80 zł

  brutto: 37.711,80 zł, (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych 80/100)

   

  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych zadań.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                 Wałbrzych, dnia 3 lutego 2015r.

   Nr sprawy: 1 / Rekl / 2015

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

  dla zamówienia pod nazwą:

   „WYKONANIE  USŁUG  POLIGRAFICZNYCH   DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU  W  2015 r.”

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.)

  Zamawiający –TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  664-96-93 , fax  74/  664-96-94

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Zakres usług:

  -  planowany – wynika z Formularzy cenowych załączonych do zapytania ofertowego.

  - rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem

  cen  jednostkowych wynikających z załączników nr 1,2 i 3 załączonych do oferty cenowej.

  2. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy   

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  oraz : wykonali w okresie 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia o zakresie i wartości zbliżonych do przedmiotu oferty dla instytucji kultury;

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Działu Reklamy, Sylwia Niemasz, tel. 74 / 648 83 20, od godz. 8,00 do godz. 15,00

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: …---------…

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 20 lutego 2015 r. do godz. 900 - Sekretariat  Teatru, plac  Teatralny 1   w  Wałbrzychu

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularzy cenowych nr 1,2 i 3 załączonych do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania usług w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy.

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty 100%

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: ……-----------……

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: …------..... od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

   

  Załączniki:

  - Oferta cenowa

  - Załącznik do oferty nr 1 – formularz cenowy

  - Załącznik do oferty nr 2 – formularz cenowy

  - Załącznik do oferty nr 3 – formularz cenowy

  - Projekt umowy

                                                                                                                          Sylwia Niemasz

  Podpis Kierownika Zamawiającego  

   

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych dnia  10.02.2015 r.                            

   Nr sprawy:          2 /AG/2015

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   dla zamówienia pod nazwą:

   

  „DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

   Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –


                                                 TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  664-96-93 , fax  74/  664-96-94

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „DOSTAWA  AKCESORIÓW  KOMPUTEROWYCH  W  ROKU  2015  DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU”

  Zakres dostaw wynika z Formularza cenowego załączonego  do  n/n Zapytania.

  2. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w treści oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik Administracyjny - Janusz Krzyszpin, tel. 074 648 83 13, od godz. 8:00 do godz. 15:00, mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:  nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 16.02.2015 r. do godz.10 00

      Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna wynikać z formularza cenowego załączonego do oferty oraz powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do wykonania dostaw w zakresie wynikającym z dokumentacji n/n postępowania i z projektu umowy, np.: transport do siedziby zamawiającego, należne cła, podatki itp..

  11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100 % cena

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszenia wyników postępowania.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: 12 miesięcy  od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: projekt umowy stanowi załącznik do n/n Zapytania.

  17.  Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

   

   

  Załączniki:

  1. Oferta cenowa

  2. Formularz cenowy

  3. Projekt umowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO  

  dla zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2015”

  CPV

  60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

  60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

  60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

  60181000-0 Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

   

  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający –
  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego

  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych

  tel. 74/ 664-96-93 , fax 74/ 664-96-94

  Ogłoszenie dotyczy: dostawy/usługi/robót budowlanych:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą , w tym części:

  I - TRANSPORT OSOBOWY AUTOKAROWY 50+1 OSÓB (lokalny i zamiejscowy)

  II - TRANSPORT OSOBOWY DO 20+1 OSÓB (lokalny i zamiejscowy)

  III - TRANSPORT CIĘŻAROWY (sprzęt i dekoracje: do 3,5 t i pojemności 35 m3 bez i z przyczepą; 5,5 t
  i pojemności 56m3 , lokalny i zamiejscowy)

  IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY ( lokalny, bieżące zaopatrzenie).

  Szczegółowy zakres usług wynika z formularzy cenowych, załączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 28.02.2016 r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru formularza nr 1 załączonego do OGŁOSZENIA oraz spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają licencję lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze, tj. wykażą, że zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej trzy zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliżonych do przedmiotu oferty.

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują: osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz odpowiednią bazą transportową, tożsamą z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego; pojazdy do przewozu osób powinny zapewniać wysoki standard usług.

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie zalegają z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełniać łącznie.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne:

  1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków ofert.

  2) Certyfikat lub licencja na wykonywanie usług transportowych objętych przedmiotem zamówienia, tj.
  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub
  rzeczy.

  3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru formularza nr 2.

  4) Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami dot. bazy transportowej wg wzoru formularza nr 3.

  5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dot. kierowców wg wzoru formularza nr 4.

  6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
  uprawnienia, tj. prawo jazdy w kategorii odpowiedniej dla przedmiotu oferty.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - w sprawach technicznych: Roman Bernat , tel. kom. 693 666 870

  - w sprawach formalnych: Bożena Brzoza , tel. kom. 606 70 40 86

  Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem oraz drogą elektroniczną na adres: sekretariat@teatr.walbrzych.pl - potwierdzonych pismem.

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: wadium nie jest wymagane.

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

  1) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).

  2) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do OGŁOSZENIA. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz spięte.

  3) Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych dla usług wymienionych w ust. 1..

  4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie
  brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

  5) Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie opisanej tytułem zamówienia i zaadresowanej do
  Zamawiającego.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 23 stycznia 2015 r. do godz. 1000 - Sekretariat Teatru,
  pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu. Otwarcie ofert godz. 1015.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny:

  1) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzach załączonych do OGŁOSZENIA.
  Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi projekt umowy i formularze cenowe, których wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione są obowiązkowe i nie podlegają możliwości uzupełnień po otwarciu ofert.

  2) Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  (np.: paliwa, ubezpieczeń, opłat parkingowych, delegacji służbowych itp.)

  3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w n/n postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowo-
  ilościowy.

  4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

  5) W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła,
  podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień
  wszczęcia postępowania.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena oferty – 100 %.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w każdej z części: I, II, III, IV Zamawiający podpisze umowę, w terminie ważności ofert, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie jest wymagane.

  14. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi: nie dotyczy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: w okresach miesięcznych, do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej.

  16. Projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcami wyłonionymi w wyniku niniejszego postępowania określa załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

  Podpisała:

  Dyrektor Danuta Marosz

   

  Załączniki:

  Ogłoszenie i formularze 1-4

  1. formularz oferty

  2. doświadczenia Wykonawcy

  3. wykaz zaplecza technicznego i sprzętu 

  4. wykaz kadry  

  5. projekt umowy

  6. Formularze cenowe:
  - dla części nr 1 : A , AL

  - dla części nr 2 : B , BL

  - dla części nr 3 : C1, C2, C3,

  - dla części nr 4 : C4

  7. Oferta cenowa - transport autokarowy A, AL 2015

  8. Oferta cenowa - transport ciężarowy C1, C2, C3 2015

  9. Oferta cenowa - transport ciężarowy C4 do 1,5 t. 2015

  10. Oferta cenowa - transport osobowy do 20 osób B, BL 2015

  11.Załącznik do formularza cenowego A

  12.Załącznik do formularza cenowego AL

  13.Załącznik do formularza cenowego B

  14.Załącznik do formularza cenowego BL

  15.Załącznik do formularza cenowego C1

  16.Załącznik do formularza cenowego C2

  17.Załącznik do formularza cenowego C3

  18.Załącznik do formularza cenowego C4

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 22 grudnia 2014r..

  Numer sprawy 24/AG/14

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  plac Teatralny 1 ,   58-300 Wałbrzych

  tel./fax (74) 664-96-93 / (74) 664-96-94

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

  Wykonanie pomiarów i badań ochronnych przeciwporażeniowych skuteczności zerowania
  i rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Teatru Dramatycznego

  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.

  przeprowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego

  Liczba otrzymanych ofert: 3
  Liczba firm wykluczonych : 0

   

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Wybrano następującą ofertę:

   

  Numer oferty      3

  Firma (nazwa)     :

  Zakład Ekspertyz Elektroenergetycznych mgr inż. Marek Kozłowski adres   ul. Wrocławska 9 ,

  58-302 Wałbrzych

   

  Cena oferty „brutto”: 2 354,90 , słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 90100 złotych.

   

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą
  spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

   

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy
   

   

  Cena „brutto” w   zł

   

  1 Przedsiębiorstwo Usługowe
  Zbigniew Faściszewski „In-pol”ul. Witosa 47, 58-305 Wałbrzych
  2 734,29 zł
  2 Elektrotechnika Wiesław Gray,
  ul. Storczykowa 19, 65 – 012 Zielona Góra
  2 359,14 zł
  3 Zakład Ekspertyz Elektroenergetycznych”
  mgr inż. Marek Kozłowski,ul. Wrocławska 9, 58-302 Wałbrzych
  2 354,90 zł.

   

   

  Podpisała:

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 15 grudnia 2014r.

  Nr sprawy: 24/AG/2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 664-96-93 , fax (074) 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na :

  „Wykonanie pomiarów i badań ochronnych przeciwporażeniowych skuteczności zerowania i rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  CPV:
  50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
  71355000-1 Usługi pomiarowe

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  2. Termin realizacji: do dnia 31.12.2014r.
  3. Termin i miejsce składania ofert : 22.12.2014r. do godz. 1000 Sekretariat Teatru, plac Teatralny 1 w Wałbrzychu.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Janusz Krzyszpin, tel. 074 648 83 13, od godz. 8.00 do godz. 15.00.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
  7. Termin związania ofertą: 30 dni.
  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument uprawniający do pomiarów elektrycznych oraz aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  9. Mile widziana wizja lokalna urządzeń w celu prawidłowego wykonania pomiarów elektrycznych zgodnie z art. 62 pkt Prawa Budowalnego

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

  Załączniki:
  Formularz cenowy
  Oferta cenowa
  Wzór umowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Nr sprawy: 23/AG/2014

  Wałbrzych, dnia 18.11.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 648-83-10 /12
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  ogłoszonego w dniu 07.11.2014r.,

  „Usługi hotelarskie dla gości i grup teatralnych uczestniczących w  12. Wałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych, odbywających się w dniach 25-30 listopada 2014r.”

  Wybrano następującą ofertę:
  Numer oferty: 1
  Firma (nazwa):

  MURNO SP Z O.O.
  ul. Książęca 17/19
  00 - 480 Warszawa
  SIEDZIBA:
  Hotel „Ibis Styles”
  ul. 1 – Maja 64
  58 – 300 Wałbrzych

   

  Cena oferty:
  „netto”   5 988,84 zł netto -słownie (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 84/100)
  „brutto” 6 468,00 zł brutto- słownie (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych)

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i proponuje najniższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród ważnych ofert.
  Liczba otrzymanych ofert: 3

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Nr oferty Nazwa Siedziba

  Cena netto/brutto

  (łącznie)

  Cena netto/brutto

  (dobowa)
  1

  MURNO Sp. z o. o
  ul. Książęca 17/19
  00 - 480 Warszawa

  Hotel „Ibis Styles”
  ul. 1 – Maja 64
  58 – 300 Wałbrzych

  5988,84 zł netto

  6468,00 zł brutto

  45,37 zł netto

   49,00 zł brutto
  2

  Centrum Budowlane „ Sirbud”
  ul. Długa 2
  58-309 Wałbrzych

  Hotel – Restauracja „Maria”
  ul. Wrocławska 134B
  58-306 Wałbrzych

  6722,22 zł netto

  7260,00 zł brutto

  50,92 zł netto

  55,00 zł brutto
  3

  Qubus Hotel
  Wałbrzych Sp z o.o.
  ul. Skierniewicka 18
  53-117 Wrocław

  Hotel „Qubus”
  58 – 304 Wałbrzych
  ul. P. Wysockiego 45

  6477,78 zł netto

  6996,00 zł brutto

  49,07 zł netto

  53,00 zł brutto

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 07 listopada 2014r.

  Nr sprawy  23/AG/2014

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego w  Wałbrzychu

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74 / 648-83-10 , fax  74 / 648-83-12

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Usługi hotelarskie dla gości i grup teatralnych uczestniczących w  12. Wałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych, odbywających się w dniach 25-30 listopada 2014r”.

  CPV  55110000-4  Hotelarskie usługi noclegowe

   

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1232)
  2. Termin realizacji: od 25 listopada 2014r. do 01 grudnia 2014r.
  3. Warunki udziału w postępowaniu:
  a. lokalizacja hotelu w mieście Wałbrzychu lub w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Teatru.
  b. spełnienie warunków szczegółowych zawartych w Załączniku nr 1,
  c. wypełnienie formularza cenowego zawartego w Załączniku nr 2,
  d. akceptacja wzoru umowy zawartej w Załączniku nr 3,
  4. Termin i miejsce składania ofert do 14 listopada 2014r. do godz. 12.00, Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu
  5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Rosiak tel. 74 648 83 14, tel. kom. 603-635-984 od godz. 8.00 do godz. 15.00
  6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
  7. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
  8. Termin związania ofertą: 30 dni.
  9. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 dni po wykonaniu usług i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
  10. W załączeniu przekazujemy :

  • Ofertę cenową obowiązującą w postępowaniu, który stanowi podstawę do wyceny,
  • Załącznik nr 1 – Warunki szczegółowe wymaganych usług hotelowych,
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy z wykazem ilościowym zakwaterowań gości i grup teatralnych uczestniczących w organizacji festiwalu – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia go do oferty cenowej.
  • Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

  11. Do oferty cenowej należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej hotelu.

   

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Nr sprawy: 05/AG/2014

  Wałbrzych, dnia 15.09.2014 r.

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 648-83-10 /12
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  Informujemy, Ĺźe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego

  w trybie zapytania ofertowego  ogłoszonego w dniu 05.09.2014r.,

  DOSTAWA  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W ROKU 2014/2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM.JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  Wybrano następującą ofertę:
  Numer oferty: 3
  Firma (nazwa):    RAPTOR FIRMA

  Jan Kurzeja
  ul. Długa 3 B
  58-309 Wałbrzych

  Cena oferty:
  „netto”   7 899,85 zł (słownie netto: siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 85/100),
  „brutto” 9 716,82 zł (słownie brutto: dziewięć tysięcy siedemset szesnaście 82/100)

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.

  Liczba otrzymanych ofert: 4

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1

  JANA OPAKOWANIA

  Janina HendĹźak

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

  ul. B. Chrobrego 45 A

  58-300 Wałbrzych

  74 843-40-50

  7 954,84 zł netto

  9 784,45 zł brutto

  2

  PH SPOKO

  Szostak Spółka Jawna

  ul. Lotników 3 E

  58-300 Wałbrzych

  74 842-95-07

    9 453,40 zł netto

  11 627,68 zł brutto

  3

  RAPTOR FIRMA

  Jan Kurzeja

  ul. Długa 3 B

  58-309 Wałbrzych

  74 840-10-92

  7 899,85 zł netto

  9 716,82 zł brutto

  4

  AGAPIY Sp.z o.o. Sp.k

  ul. Zientary-Malewskiej 26

  10-302 Olsztyn

    9 911,86 zł netto

  12 191,59 zł brutto

   

  Termin zawarcia umowy

  Umowa z wybranym Wykonawcą moĹźe być zawarta w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników.

   

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

   Nr sprawy 05/AG/2014

  Wałbrzych , dnia  05 września 2014r.

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  >tel.  (74)  664-96-93 , fax  (74)  664-96-94

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  :

  „DOSTAWĘ  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W ROKU 2014/2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

   

  1.   Zakres usług :   Wynika z Formularza cenowego załączonego  do  w/w zapytania.

  2.  Termin realizacji:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy

  3. Termin i miejsce składania ofert : 12.09.2014 r. do godz. 1000 Sekretariat  Teatru,

  plac Teatralny 1,  58-300 Wałbrzych.

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marta Rosiak

  tel. 074 648 83 14,  od godz. 7:30 do godz. 15:30.

  5.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6.  Kryteria oceny ofert : cena oferty 100% .

  7.  Termin związania ofertą:  30 dni.

  8.  W  załączeniu  przekazujemy  formularz cenowy stanowiący podstawę do  wyceny,  który po wypełnieniu i podpisaniu  prosimy  załączyć do  oferty cenowej.

  9.  Do oferty cenowej naleĹźy dołączyć :

  a) Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej wystawiony nie póĹşniej niĹź 6 miesięcy od daty złoĹźenia oferty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

   

  Załączniki:

  1)  Załącznik  nr 1  Formularz oferty

  2)  Załącznik  nr 2  Formularz  cenowy

  3)  Załącznik  nr 3  Wzór umowy

   

   

                                                                                                                          Z powaĹźaniem

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 21.08.2014 r.

  oznaczenie sprawy 04/ Rekl / 2014

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  664-96-93 / 74/  664-96-94

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH
  DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO
   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU
  W  SEZONIE TEATRALNYM  2014/2015 r.

  przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 1.08.2014r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

   Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 4

   

  Nazwa firmy: Drukarnia Wielkoformatowa CITYDRUK sp.z o.o.

  Siedziba firmy (adres):   58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4 

   

  cena oferty brutto: 15 264,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych 20/100)

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.  

   Liczba otrzymanych ofert: 5
   Liczba ofert odrzuconych : 0
   Liczba ofert wykluczonych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto” w  zł

  1 LOGO sp.z o.o  
  58-305 Wałbrzych, ul. Andersa 125
  22 234,71
  2

  PW PARTNER sp.z o.o.

  63-700 Krotoszyn, ul.Ceglarska1/7
  18 272,88
  3

  P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA

  98-300 Wieluń, ul.Wojska Polskiego 45
  27 576, 60
  4

  Drukarnia Wielkoformatowa CITYDRUK sp.z o.o.

  58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4
  15 264,20
  5 PHU BOGLER, 58-303 Wałbrzych, ul.Niepodległości 154 20 486,04

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

  W ofercie nr 2  stwierdzono omyłkę rachunkową - Załącznik nr 9. Poz. Nr 6 i pozycja OGÓŁEM. Jednak nie miało to Ĺźadnego wpływu na OFERTĘ CENOWĄ  załącznik nr 5. Kwota w w/w załączniku była podana poprawnie.

   

  Informacja o moĹźliwości zawarcia umów

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w ciągu 3 dni  od daty niniejszego zawiadomienia.

   

  Podpisała Dyrektor:  Danuta Marosz 

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy 04 / REKL/ 2014

  Wałbrzych dnia 1 sierpnia 2014

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

  dla zamówienia pod nazwą:

   

  WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W  SEZONIE TEATRALNYM  2014/2015 r.”

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.)    Zamawiający –


  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych,

  tel.  74/  664-96-93 , fax  74/  664-96-94

   

  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi:

   

  1. Wykonanie  wydruków wielkoformatowych w sezonie teatralnym  2014/2015 r.

  2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  31 lipca 2015 r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

   1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają  
      obowiązek ich posiadania;

   2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliĹźonym charakterze;

   3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

  4. W załączeniu przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać 
       na załączonym druku oferty.

  5. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Alina Jastrzębska, tel. 74 648 83 20, godz 800- 1500.

  6. Termin związania ofertą: 21 dni

  7. Do OFERTY CENOWEJ - załącznik Nr 5 i FORMULARZA CENOWEGO -załącznik Nr 9 naleĹźy dołączyć podpisany WZÓR UMOWY  stanowiący załącznik Nr 7

  8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 21 sierpnia 2014 do godz. 1000

  Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu;

  9. Kryteria i sposób oceny ofert: cena oferty 100%

  10. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

  11.  Do oferty naleĹźy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyĹźej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyraĹźonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póĹşn. zm.).

   

  podpisała Dyrektor – Danuta Marosz

   

  Załączniki:

  1. UMOWA - Załącznik nr 7

  2. OFERTA CENOWA – Załącznik nr 5 

  3. FORMULARZ CENOWY – Załącznik Nr 9

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o podpisaniu umowy

  Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 207614-2014 z dnia 2014-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wałbrzych
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dziedzińca, placów i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zlokalizowanego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu (działka nr...
  Termin składania ofert: 2014-07-04

   


  Wałbrzych: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
  Numer ogłoszenia: 165491 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207614 - 2014r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dziedzińca, placów i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zlokalizowanego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu (działka nr 413, 414, 415; obręb nr 27 Śródmieście) I. ROZBIÓRKI 1.Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych w obrębie działek Zamawiającego (dziedziniec wewnętrzny pomiędzy budynkiem Administracyjnym, budynkiem Zaplecza Scenicznego i Garderób, budynkiem Sceny Kameralnej, budynkiem Magazynowym i Kotłownią Gazową Teatru, budynkiem Portierni, placem pomiędzy budynkiem Domu Aktora, budynkiem GaraĹźu i murem oporowym od strony skweru, drogą wewnętrzną ciągnącą się od bramy wjazdowej przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów wzdłuĹź budynku Magazynowego do bramy wjazdowej pomiędzy budynkiem Portierni a budynkiem Domu Aktora, placów i przejść pomiędzy budynkiem Stolarni I Magazynu Kostiumów a Budynkiem Magazynowym i Budynkiem Zaplecza Scenicznego i Garderób ) 2.Rozbiórka muru oporowego Ĺźelbetowego od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście 3.Rozbiórka murów oporowych ceglanych przy wjazdach na teren działki Zamawiającego od strony ulicy Traugutta, 4.Rozbiórka schodów terenowych pomiędzy budynkiem Administracyjnym, a budynkiem Domu Aktora, pomiędzy budynkiem Domu Aktora, a skwerem oraz przy budynku Sceny Kameralnej 5.Rozebranie w całości ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, bramami wejściowymi od strony ulicy Traugutta placu Teatralnego oraz działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście 6.Wycięcie drzew w obrębie przedmiotowej inwestycji od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście ( parking) oraz drzew owocowych w obrębie ogródka teatralnego, 7.Wyselekcjonowanie i oczyszczenie kostki betonowej szarej do dyspozycji Wykonawcy celu uzupełnienia kostki przy budynku Stolarni, a pozostała część kostki betonowej do dyspozycji Teatru. II. MURY OPOROWE Wykonanie muru oporowego Ĺźelbetowego: 1.od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście (Parking), 2.przy wjazdach i bramach wejściowych na teren działki Zamawiającego od strony ulicy Traugutta, 3.pomiędzy placem wewnętrznym przy budynku Administracyjnym i budynku Sceny Kameralnej, a drogą dojazdową przy budynku Domu Aktora, - NaleĹźy zaprojektować wykonanie muru oporowego z moĹźliwością nasadzenia zieleni w części przy budynku Portierni 4.pomiędzy placem wewnętrznym przy budynku Sceny Kameralnej na dziedzińcu wewnętrznym pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem Sceny Kameralnej. III. NAWIERZCHNIE Wykonanie nowej nawierzchni: 1. w obrębie dziedzińca wewnętrznego przy budynku Administracyjnym oraz placu przy budynku Sceny Kameralnej budynku Magazynowym i kotłowni gazowej Teatru do bramy wjazdowej przy budynku Portierni z kostki granitowej 11 cm a)naleĹźy wykonać montaĹź kostki granitowej czarnej 11 cm na dziedzińcu wewnętrznym pomiędzy budynkami Administracyjnym, Zaplecza Scenicznego i Garderób, Sceny Kameralnej i Portierni obrzeĹźa przy budynkach oraz oznaczenie pasów parkingowych dla samochodów, 2.w obrębie placu przy budynku Domu Aktora z kostki granitowej 11cm. a)NaleĹźy wykonać montaĹź kostki granitowej czarnej 11 cm przy budynku Domu Aktora obrzeĹźa wokół budynku 3.od bramy wjazdowej do budynku Wiaty Magazynowej na całej szerokości drogi dojazdowej do parkingu od ulicy Traugutta z kostki granitowej rozbiórkowej 18 cm. 4. pozostałą część drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz wjazdem od ul. Traugutta wykonać z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm. 5.w pozostałych miejscach tj. wejściu, wjazdu od strony ulicy Traugutta, dojść w obrębie budynku stolarni z kostki betonowej szarej istniejącej oraz z kostki pozyskanej przy demontaĹźu nawierzchni przy budynku Administracyjnym, IV. INSTALACJA SANITARNA, DESZCZOWA I HYDRANTOWA 1.Wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia placów oraz podłączenia istniejących rur spustowych z obiektów znajdujących się na działkach Zamawiającego. Uwzględnić czyszczenie wszystkich rur spustowych budynku Administracyjnego, budynku Domu Aktora, budynku Widowni i Sceny od strony placu Teatralnego. 2.Wykonać czyszczenie rur spustowych kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych budynku Administracyjnego, Domu Aktora , widowni i Sceny od placu Teatralnego. 3.Wykonanie kanalizacji sanitarnej z budynku Domu Aktora, z węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku Sceny Kameralnej, z węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy budynku Widowni i Sceny od strony wewnętrznego dziedzińca oraz węzła sanitarnego z budynku Portierni 4.Wykonanie instalacji drenaĹźu przy budynku Domu Aktora, Stolarni i Magazynu Kostiumów i budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego. 5.Wymiana instalacji sieci hydrantowej i hydrantu na odcinku od budynku stolarni do wiaty magazynowej V. OGRODZENIE Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz: 1.z bramą przesuwną (automatyczną) przy Budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów od ul. Traugutta, 2.bramą rozwieralną i furtką od ulicy Traugutta przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów, 3.bram rozwieralnych (automatycznych) od strony placu Teatralnego przy budynku Domu Aktora i budynku Administracyjnego. 4.boksu na nieczystości stałe od ulicy Traugutta przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów, UWAGA: Wszystkie bramy otwierane i zamykane automatycznie za pomocą wprowadzenia kodu oraz zamykane z pomieszczenia Portierów w budynku Portierni z moĹźliwością otwierania ręcznego. VI. MAŁA ARCHITEKTURA 1. Taras drewniany z ławkami, stołami, parasolami, donicami wraz z nasadzeniem zieleni przy budynku Domu Aktora 2. MontaĹź ławek, stołów, grilla wraz z wędzarnią, stołu okrągłego wraz z siedzeniami na ogródku Teatralnym 3. Nasadzenia zielni wg. projektu 4. Wykonanie przesadzeń krzewów tuji z placu przy budynku Sceny Kameralnej w rejon ogródka Teatralnego przy ogrodzeniu od strony ul. Sikorskiego 5. MontaĹź ławek na murze oporowym przy budynku Sceny Kameralnej 6. Dostawa oraz montaĹź donic, śmietników popielnic w obrębie dziedzińca wewnętrznego przy budynku Sceny Kameralnej, na placu budynku Domu Aktora. VII. ROBOTY BUDOWLANE 1.Wymiana drzwi wejściowych do budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego, zmiana poziomu nawierzchni o około 0,35m wraz z przełoĹźeniem sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Administracyjnym a budynkiem Sceny Kameralnej. 2.Wykonanie przebudowy stropu przy wejściu do budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego 3.Wymiana bram wjazdowych oraz drzwi wejściowych do budynku Wiaty Magazynowej, 4.DemontaĹź przybudówki budynku Wiaty Magazynowej, 5.Wykonanie i montaĹź bram ocieplonych w ilości dwóch sztuk w budynku Wiaty Magazynowej, 6.DemontaĹź i wykonanie zamurowani dwóch bram wjazdowych w budynku Wiaty Magazynowej, 7.Wymiana drzwi wejściowych w nadbudówce od strony ogrodzenia w budynku Wiaty Magazynowej 8.DemontaĹź i montaĹź dwóch okien wraz z Ĺźaluzjami antywłamaniowymi w budynku Wiaty Magazynowej 9.Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej w budynku Domu Aktora, w budynku Stolarni I Magazynu Kostiumów oraz budynku Administracyjnym od strony dziedzińca wewnętrznego. 10. Modernizacja budynku GaraĹźu przy budynku Domu Aktora w następującym zakresie: a)wymiana bramy wjazdowej na bramę segmentową b)wymiana okapu oraz obróbek blacharskich c)zerwanie starego pokrycia d)wyrównanie powierzchni e)wykonanie nowego pokrycia dachowego 2x papa termozgrzewalna 11.Wykonanie okładzin granitowych istniejących murów oporowych w obrębie budynku Domu Aktora, ogródka Teatralnego, przy budynku Sceny Kameralnej oraz projektowanego muru oporowego pomiędzy dziedzińcem wewnętrznym a drogą dojazdową przy budynku Administracyjnym i budynku Domu Aktora 12.Wykonanie okładzin granitowych cokołów budynku Domu Aktora, budynku Portierni, budynku Administracyjnego, budynku Sceny Kameralnej 13.Wykonanie schodów trenowych wraz z okładzinami granitowymi a)pomiędzy budynkiem Domu Aktora a, budynkiem Administracyjnym b)pomiędzy Domem Aktora a ogródkiem Teatralnym c)pomiędzy drogą dojazdową a ogródkiem Teatralnym d)przy wejściu do budynku Zaplecza Scenicznego i Garderób e)przy budynku Administracyjnym i budynku Sceny Kameralnej VIII. INSTALACJE LEKTRYCZNE 1.Wykonanie monitoringu terenu Teatru zgodnie z załoĹźonym projektem 2.Wykonanie oświetlenia terenu Teatru w tym: a)likwidacja punktu oświetleniowego oświetlenia zewnętrznego na budynku Magazynowym i Kotłowni Gazowej Teatru, b)montaĹź punktów oświetleniowych przy budynku Administracyjnym od strony budynku Portierni i Budynku Sceny Kameralnej , budynku Domu Aktora, budynku Sceny Kameralnej i budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów c)montaĹź punktów oświetleniowych na murze oporowym pomiędzy budynkiem Domu Aktora a budynkiem Administracyjnym, d)montaĹź punktów oświetleniowych na murach oporowych przy budynku Domu Aktora e)montaĹź punktów oświetleniowych na murach oporowych przy ogródku Teatralnym f)montaĹź oświetlenia placu przy budynku Sceny Kameralnej, parkingu od strony ulicy Traugutta, skweru przy budynku Domu Aktora i przy boksie śmietnikowym, g)wymiana punktów oświetleniowych zewnętrznych nawierzchniowych w obrębie wejścia do budynku Sceny Kameralnej 3.Wykonanie gniazd wtykowych zewnętrznych w obrębie ogródka Teatralnego, placu przy budynku Sceny Kameralnej Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy który stanowi integralną część SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się takĹźe, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złoĹźeniem oferty Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: LUK MEDIA PROJEKT ul. Kasztelańska 60, 58-314 Wałbrzych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, załączonych do nn SIWZ lub na stronie www.teatr.walbrzych.pl: Uwagi: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z projektów wykonawczych załączonych do SIWZ. 2.Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy. 3.W cenie oferty naleĹźy uwzględnić prace polegające na wyselekcjonowaniu i oczyszczeniu materiału z odzysku tj. kostki kamiennej 18 cm, znajdującej się na terenie miasta Wałbrzycha i dowóz tej kostki na plac budowy - około 250 m2...

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.60.00-0, 45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  · DK CONTRACTING S.C. Zofia Urban - Dudek, Przemysław Dudek,, ul. Obrońców Westerplatte 10L, 41-400 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 2049673,98 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2 211 540,00
  • Oferta z najniĹźszą ceną: 2 211 540,00 / Oferta z najwyĹźszą ceną: 3 184 935,04
  • Waluta: PLN.
    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

   

  Nr sprawy: 01/AG/2014

  Wałbrzych, dnia 23.07.2014 r.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 664-96-93 / 74/ 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  Informujemy, Ĺźe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 18.04.2014r., BZP  207614 – 2014, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania pn.:

  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego  w Wałbrzychu”

  Wybrano następującą ofertę:
  Numer oferty: 2
  Firma (nazwa): DK CONTRACTING S.C.

  Zofia Urban – Dudek ,Przemysław Dudek,

  41 – 400 Mysłowice, ul. Obr. Westerplatte 10 L 

  Cena oferty:
  „netto” 1 798 000,00 zł (słownie netto: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100),
  „brutto” 2 211 540,00 zł (słownie brutto: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.
  Liczba otrzymanych ofert: 6

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena „brutto”
  w zł

  1

  Konsorcjum Firm:

  Lider Konsorcjum: BASSPOL CONSTRUCTION

  Sebastian Jonik, 48 – 300 Nysa ul. Jaskółcza 3

  Partner Konsorcjum:

  Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD

  Tomasz Mochoń, 48 – 303 Nysa, ul. Stokrotek 9,
  2 493 321,55
  2

  DK CONTRACTING S.C.

  Zofia Urban – Dudek ,Przemysław Dudek,

  41 – 400 Mysłowice, ul. Obr. Westerplatte 10 L
  2 211 540,00
  3

  Zakład Produkcyjno – Handlowy – Usługowy

  „ROKAM” export – import Marian Rosiński,

  57 – 200 Ząbkowice Śląskie, KoĹşmice 14
  2 702 848,12
  4

  Firma „ROKOM”

  Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych, H.G.I. Komorowscy Sp. Jawna

  58 – 400 Kamienna Góra, Ptaszków 85/2
  2 597 000,00
  5

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „STEINBUDEX – J.M”

  58 – 100 Świdnica, ul. Wrocławska 50
  2 796 915,73
  6

  GRANIT – Dariusz Pylak Sp. z o.o.

  58 – 150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 47
  3 184 935,04

   

  Omyłki pisarskie i rachunkowe

  W ofercie nr 1 stwierdzono omyłkę podlegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, która została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

   

  Termin zawarcia umowy

   Umowa z wybranym Wykonawcą moĹźe być zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zbiorcze zestawienie ofert

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Pytania i odpowiedzi

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

   

   

                                                                                    Wałbrzych, dnia 02.07.2014r.

  Nr sprawy: 01/AG/2014

   

  ZAMAWIAJĄCY:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1

  58-300 Wałbrzych

   

   

   

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa zamówienia

  Na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:

  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego

  w Wałbrzychu

   

  W terminie przed  datą składania ofert wpłynęły pytania:

  Pytanie 1

  W projekcie wymaga się wykonania przepony poziomej wraz z tynkami renowacyjnymi. W przedmiarach nie ujęto wykonania tynków renowacyjnych oraz malowania tych tynków. Nie ujęto takĹźe skucia tynków oraz oczyszczenia powierzchni pod tynki renowacyjne. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

  OdpowiedĹş:

  Tynki renowacyjne nie są objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

   

  Pytanie 2

  W przedmiarach nie uwzględniono kosztów utylizacji gruzu, oraz papy. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

  OdpowiedĹş:

  W ofercie należy uwzględnić koszty utylizacji gruzu oraz papy.

   

  Pytanie 3

  W przedmiarach brakuje dostawy i montaĹźu barierek ochronnych przy schodach terenowych.  Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

  OdpowiedĹş: 

  W ofercie należy uwzględnić koszty dostawy i montażu barierek ochronnych przy schodach terenowych.

   

   

  Pytanie 4

  Na rysunku nr 5 Szczegół ogrodzenia na betonowy fundament naleĹźy zrobić murek z cegły łupanej na wysokość 30 cm. Wykonanie podmurówki nie zostało uwzględnione w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

  OdpowiedĹş: 

  W ofercie naleĹźy uwzględnić koszty wykonania podmurówki

   

  Pytanie 5

  W przedmiarach nie uwzględniono wykonania studzienek przy oknach wg opisu z projektu budowlanego.  Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

  OdpowiedĹş: 

  W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania studzienek przy oknach.

   

  Pytanie 6

  W Projekcie branĹźy drogowej w pkt. 4.3 jest zapis, Ĺźe materiał na nawierzchnię granitową poza kostką kamienną czarną dostarczy inwestor. W pozycjach przedmiaru od  85-88 mamy dostarczenie z miejsca segregacji kostki brukowej tylko w ilości 250 m2? Prosimy o wyjaśnienie czy pozostałe rodzaje kostki naleĹźy kalkulować jako nowe?

  OdpowiedĹş: 

  Z uwagi, iĹź Inwestor dysponuje kostką granitową „18” porozbiórkową w ilości 250m2 w ofercie naleĹźy uwzględnić:

  - przesortowanie kostki granitowej "18" - materiał Inwestora. Uzyskanie 250m2 kostki nadającej się do wbudowania (po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru) jako nawierzchnia przy wjeździe od Placu Teatralnego.

  - załadunek oraz przewóz kostki granitowej „18” z miejsca wskazanego przez Inwestora na teren teatru – odległość do 10km od terenu teatru

  - pozostała część nawierzchni oznaczona w projekcie do wykonania jako kostka granitowa „18” zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o gr. 8cm w ilości ok. 493m2. Warstwy podbudowy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową jak dla kostki granitowej „18”. Jako materiał pomocniczy do wyceny moĹźna przyjąć pozycje przedmiaru od nr 89-99.

   

  Pytanie 7

  W projekcie branĹźa drogowa pkt. 4.3 odnośnie nawierzchni z kostki betonowej podaje się Ĺźe część kostki z rozbiórki zostanie wykorzystana ponownie. Prosimy o jaki procent powierzchni zostanie wbudowany ponownie?

  OdpowiedĹş:

  W wycenie naleĹźy przyjąć 80% kostki betonowej z rozbiórki do ponownego wykorzystania  

   

   

  UWAGA:

  Dodatkowo Zamawiający informuje:

  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszystkie Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i ceny ryczałtowej.

   

  Dyrektor  Teatru

   Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    MODYFIKACJA SIWZ

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                     Wałbrzych, 01.07.2014r.

   

  Nr sprawy: 01/AG/2014

   

  ZAMAWIAJĄCY:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1
  58-300 Wałbrzych

   

  MODYFIKACJA SIWZ 

   

  Na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:

  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

   

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.36.00.00-0, 45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3.

   

  Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 207614-2014 w dniu  18.06.2014r.

  Na podstawie art. 38  pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   

  1. Modyfikacja polega na zmianie §23 pkt. 2 we wzorze formularza nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY

  Jest:

  Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym, za wykonane elementy robót, nie częściej niĹź raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częstsze fakturowanie

  Zgodnie ze zmianą powinno być

  Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym, za wykonane elementy robót, nie częściej niĹź raz na dwa miesiące. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częstsze fakturowanie.

  1. Modyfikacja polega na uzupełnia rysunku nr 26 branża sanitarna jako uzupełnienie do dokumentacji,

   


  Załączniki:
  1. Modyfikacja SIWZ
  2. rys. 26
  3. Formularz nr 7 - Projekt Umowy - Modyfikacja

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PYTANIE I ODPOWIEDĹš

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

   

   

                                                            Wałbrzych, 01.07.2014r.

  Nr sprawy: 01/AG/2014 

   

  ZAMAWIAJĄCY:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1

  58-300 Wałbrzych

   

   

  Pytanie i odpowiedĹş

  Nazwa zamówienia

  Na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:

  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego

  w Wałbrzychu

   

  W terminie przed  datą składania ofert wpłynęły pytania:

   

  Pytanie nr 1

  Proszę o zmianę zapisu do umowy dotyczącą wynagrodzenia § 23 pkt. 2 fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym, za wykonane elementy robót, nie częściej niĹź raz na kwartał. Proszę o zmianę zapisu na raz w miesiącu. Zamawiający ustalając fakturowanie raz na kwartał powoduje, iĹź rzeczywiste środki finansowe dla Wykonawcy wpłyną co 4 miesiące a wiec licząc iĹź koniec robót przypada na lipiec 2015 roku moĹźna stwierdzić iĹź Wykonawca będzie mógł wystawić 2 faktury przejściowe i jedną końcową. Podkreślenia wymaga fakt iĹź Wykonawca nie jest instytucją finansującą a jedynie przedsiębiorcę i istotnym elementem jest tu utrzymanie płynności finansowej firmy a takĹźe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników płatne co miesiąc. Proszę więc o dodanie zapisu o fakturowaniu miesięcznym do 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 Umowy.

   

  OdpowiedĹş:

  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w następującym zakresie.

  We wzorze formularza nr 7 do SIWZ Projekt Umowy w § 23 pkt. 2 dokonuje się następującej zmiany:

  Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo- finansowym za wykonane elementy robót, nie częściej niĹź raz na dwa miesiące.

  Ten sposób fakturowania i rozliczania się  z Wykonawcami podyktowany jest tym, Ĺźe Zamawiający realizuję zadanie ze środków finansowych pochodzących z dotacji z BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego.

  W związku ze zmianą § 23 pkt. 2  Zamawiający dokona modyfikacji wzoru formularza nr 7 do SIWZ Projekt Umowy.

   

   

  Pytanie nr 2

  Proszę o dodanie następujących zapisów do umowy:

  Zamawiający przewiduje zmiany w umowie dotyczące przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:

  a) Z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, równieĹź tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa.

  b) Z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych a niemoĹźliwych przed zawarciem umowy;

  c) Z powodu okoliczności siły wyższej;

  d) Z powodu działań osób trzecich uniemoĹźliwiających wykonanie robót budowlanych, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

   

  OdpowiedĹş:

  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na dodanie wyĹźej wymienionych zapisów.

   

  Pytanie nr 3

  Proszę o zmniejszenie kar dotyczących Podwykonawcy. Zamawiający w § 24 ust. 5,8,9 przewiduje iĹź jeĹźeli Wykonawca nie przedłoĹźy do zaakceptowania dla Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą  to zapłaci 100% kary wynikającej z tej umowy wraz z odsetkami.

   

  To samo tyczy się w razie braku zapłaty wynagrodzenia z podwykonawcą lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców. Chciałam zaznaczyć iĹź KC nie przewiduje tak drastycznych kar umownych a więc nakładanie takich kar jest niezgodne z ustawą. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca płacił swojemu Podwykonawcy terminowo. Zaznaczyć tu naleĹźy iĹź podwykonawcy maksymalnie wystawiają 30 dniowe terminy płatności, natomiast Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą kwartalne. Zapis ten jest absurdalny proszę więc o jego wykreślenie bądĹş wyraĹźenie zgody Zamawiającego na fakturowanie miesięczne.

   

   

  OdpowiedĹş:

   

  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar. Z wieloletniej praktyki na rynku budowlanym obserwuje się, iĹź firmy wykonawcze zatrudniają drobnych lokalnych przedsiębiorców nie zawierając z nimi Ĺźadnej umowy na wykonanie robót. Konsekwencją tego jest to, Ĺźe Podwykonawcy nie otrzymują naleĹźnego wynagrodzenia za wykonane prace. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Zamawiający odpowiada solidarnie za długi wobec Podwykonawców.  

  Podstawą przyjęcia przez Inwestora solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcą jest zgodnie z art. 6471 par. 2 KC zgłoszenie określonego Podwykonawcy Inwestorowi i przedstawienie mu umowy lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej powierzonego zakresu zamówienia. Inwestor w określonym terminie od dnia otrzymania ww. dokumentacji moĹźe wyrazić pisemny sprzeciw albo zastrzeĹźenia, bez uwzględnienia których nie będzie dopuszczalne zawarcie umowy z Podwykonawcami.

  W związku z powyĹźszym, jeśli Państwo jako potencjalni Wykonawcy do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zamierzacie zatrudnić Podwykonawców (a to naleĹźy przedstawić w ofercie) to zastosowanie się do zapisów umownych uchroni Państwa przed naliczaniem kar wykazanych w projekcie umowy w  § 24 ust. 2 pkt. 5)

   

  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na zmianę zapisu ujętego w Projekcie Umowy w  § 24 ust. 2 pkt. 8) i 9).

  Wyjaśniamy,  iĹź terminy płatności i naliczane kary są kwestią umowną pomiędzy dwiema stronami. W Projekcie Umowy załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma mowy o trzydziestodniowym terminie płatności. Terminy płatności są kwestią umowy.

  Zamawiający przy rozliczaniu robót będzie uwzględniał terminy płatności zgłoszonych Podwykonawców w formie stosownych oświadczeń lub kopii umów w których przedstawione będą ww. terminy.  

  Ponadto zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1 Zamawiający zmienił termin wystawiana faktur na okresy dwu miesięczne.

  Proszę pamiętać iĹź zgodnie z art. 6471 par. 5 KC  z momentem akceptacji Podwykonawców przez Inwestora, strony te ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia naleĹźnego Podwykonawcą.

  Proces budowlany jest zjawiskiem niezwykle złoĹźonym, niejednokrotnie składają się na niego działania wielu podmiotów realizujących roboty budowlane. Zamawiający, oprócz standardowych zagroĹźeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych i ewentualną jego solidarną odpowiedzialnością naraĹźony jest na odpowiedzialność związaną z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

  Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za długi Wykonawców wobec Podwykonawców jest aktualna w obecnym okresie, z uwagi na wiele upadłości głównych Wykonawców w sektorze budowlanym. NaraĹźa to Zamawiającego na roszczenia związane z odpowiedzialnością przewidzianą przepisami Kodeksu Cywilnego.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

                                                          Wałbrzych, 30.06.2014r.

  Nr sprawy: 01/AG/2014   

   

  ZAMAWIAJĄCY:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1

  58-300 Wałbrzych

   

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa zamówienia

  Na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:

  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego

  w Wałbrzychu

  W terminie przed  datą składania ofert wpłynęły pytania:

   

  Pytanie nr 1

  W przedmiarze robót budowlanych poz. 182- zmiana poziomu nawierzchni proszę o określenie dokładnego zakresu prac wraz z ich ilościami.

   

  OdpowiedĹş:

  Zakres prac wycenić należy na podstawie dokumentacji projektowej części rysunkowej, części opisowej oraz STWIOR. Dodatkowo Zamawiający informuje iż:

  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszystkie Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i ceny ryczałtowej.

   

  Pytanie nr 2

  W przedmiarze robót budowlanych poz. 183 - Przebudowa stropu proszę o określenie dokładnego zakresu prac wraz z ich ilościami.

  Zakres prac wycenić na podstawie dokumentacji projektowej części rysunkowej, części opisowej oraz STWIOR. Dodatkowo Zamawiający informuje iż:

  Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne składowe elementy robót, a co za tym idzie za całość robót określonych poprzez dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszystkie Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, obrazujący technologię wykonania robót, szacunkowe ilości, niezbędne nakłady rzeczowe i nie są podstawą do ustalenia ilości robót i ceny ryczałtowej.

   

   

                                                                                                         Podpisała

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                         Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-07-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PYTANIE I ODPOWIEDĹš

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     MODYFIKACJA SIWZ

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  Nr sprawy: 01/AG/2014

  Wałbrzych, dnia 26 czerwca 2014r.

   

  ZAMAWIAJĄCY:
  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1
  58-300 Wałbrzych

   

  MODYFIKACJA SIWZ

   

  Na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:
  Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

   

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.36.00.00-0, 45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3.

   

  Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 207614-2014 w dniu 18.06.2014r.

  Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Modyfikacja polega na uzupełnia załączników do SIWZ.
  Do SIWZ zostają dołączone następujące decyzje:
  1. Decyzja na usunięcie drzew - nr BOŚ.6131.231.2014 DW/5829/06/2014 z dnia 17.06.2014r.,
  2. Decyzja na wykonanie przyłącza – nr MR.4314.D.72-1.14 z dnia 30.05.2014r.
  3. Decyzja na przebudowę zjazdów – nr MR.4313.32-1.14 z dnia 02.06.2014r.
  4. Uzgodnienie nr MR.431.32.14 z dnia 04.06.2014 w zakresie ogrodzenia działki,
  5. Uzgodnienie nr ZDKiUM/MR/4314/KD/47/2014 z dnia 02.06.2014r. w zakresie projektu przyłączy kanalizacji deszczowej,
  6. Uzgodnienie nr MR.4315.32-2.14 z dnia 09.06.2014r. w zakresie dwóch zjazdów,
  7. ZUDP

   

  Zatwierdza
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych 25.06.2014r

  18/AG/2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 648-83-10/11 , fax (074) 648-83-12

   

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 907 z póĹşniejszymi zmianami)

  Dotyczy: Zwracamy się z prośbą o złoĹźenie oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z przeniesieniem numerów obecnie uĹźywanych przez Zamawiającego wraz z dostawą fabrycznie nowych 4 kart SIM i 4 aparatów telefonicznych/smartfonów i świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla komputera przenośnego Zamawiającego

  Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV)
  64212000-5 – usługi telefonii komórkowej
  32250000-0 – telefony komórkowe
  72400000-4 - usługi internetowe

  1. Zakres usług: wynika z Załącznika nr 1-(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
  2. Termin realizacji: przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
  3. Termin i miejsce składania ofert : do dnia 4 lipca 2014r. do godz.10:00
  Sekretariat Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego , Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu bądź drogą elektroniczną na adres : m.rosiak@teatr.walbrzych.pl lub administarcja@teatr.walbrzych.pl
  Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej –skan podpisanych dokumentów załączonych przez Zamawiającego.
  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Specjalista ds. Administracyjnych - Marta Rosiak
  tel. 074 648 83 14/13 kom: 603-635-984 , od godz. 8,00 do godz. 15,00.
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
  7. Termin związania ofertą: 30 dni.
  8. W załączeniu przekazujemy Formularz Cenowy (Załącznik nr 3 ) stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do Oferty Cenowej (Załącznik nr 4)-(skan podpisanego formularza dołączonego do skanu podpisanej Oferty Cenowej w przypadku ofert wysyłanych drogą elektroniczną)
  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć
  - Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem)

   

  Załączniki:
  1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2) Załącznik nr 2 - wymagania minimalne dla aparatów telefonicznych
  3) Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy
  4) Załącznik nr 4 - Oferta Cenowa

   

  Z powaĹźaniem
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Wałbrzych: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu
  Numer ogłoszenia: 207614 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dziedzińca, placów i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zlokalizowanego przy Placu Teatralnym 1 w Wałbrzychu (działka nr 413, 414, 415; obręb nr 27 Śródmieście) I. ROZBIÓRKI 1.Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych w obrębie działek Zamawiającego (dziedziniec wewnętrzny pomiędzy budynkiem Administracyjnym, budynkiem Zaplecza Scenicznego i Garderób, budynkiem Sceny Kameralnej, budynkiem Magazynowym i Kotłownią Gazową Teatru, budynkiem Portierni, placem pomiędzy budynkiem Domu Aktora, budynkiem GaraĹźu i murem oporowym od strony skweru, drogą wewnętrzną ciągnącą się od bramy wjazdowej przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów wzdłuĹź budynku Magazynowego do bramy wjazdowej pomiędzy budynkiem Portierni a budynkiem Domu Aktora, placów i przejść pomiędzy budynkiem Stolarni I Magazynu Kostiumów a Budynkiem Magazynowym i Budynkiem Zaplecza Scenicznego i Garderób ) 2.Rozbiórka muru oporowego Ĺźelbetowego od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście 3.Rozbiórka murów oporowych ceglanych przy wjazdach na teren działki Zamawiającego od strony ulicy Traugutta, 4.Rozbiórka schodów terenowych pomiędzy budynkiem Administracyjnym, a budynkiem Domu Aktora, pomiędzy budynkiem Domu Aktora, a skwerem oraz przy budynku Sceny Kameralnej 5.Rozebranie w całości ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, bramami wejściowymi od strony ulicy Traugutta placu Teatralnego oraz działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście 6.Wycięcie drzew w obrębie przedmiotowej inwestycji od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście ( parking) oraz drzew owocowych w obrębie ogródka teatralnego, 7.Wyselekcjonowanie i oczyszczenie kostki betonowej szarej do dyspozycji Wykonawcy celu uzupełnienia kostki przy budynku Stolarni, a pozostała część kostki betonowej do dyspozycji Teatru. II. MURY OPOROWE Wykonanie muru oporowego Ĺźelbetowego: 1.od strony działki nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście (Parking), 2.przy wjazdach i bramach wejściowych na teren działki Zamawiającego od strony ulicy Traugutta, 3.pomiędzy placem wewnętrznym przy budynku Administracyjnym i budynku Sceny Kameralnej, a drogą dojazdową przy budynku Domu Aktora, - NaleĹźy zaprojektować wykonanie muru oporowego z moĹźliwością nasadzenia zieleni w części przy budynku Portierni 4.pomiędzy placem wewnętrznym przy budynku Sceny Kameralnej na dziedzińcu wewnętrznym pomiędzy budynkiem administracyjnym a budynkiem Sceny Kameralnej. III. NAWIERZCHNIE Wykonanie nowej nawierzchni: 1. w obrębie dziedzińca wewnętrznego przy budynku Administracyjnym oraz placu przy budynku Sceny Kameralnej budynku Magazynowym i kotłowni gazowej Teatru do bramy wjazdowej przy budynku Portierni z kostki granitowej 11 cm a)naleĹźy wykonać montaĹź kostki granitowej czarnej 11 cm na dziedzińcu wewnętrznym pomiędzy budynkami Administracyjnym, Zaplecza Scenicznego i Garderób, Sceny Kameralnej i Portierni obrzeĹźa przy budynkach oraz oznaczenie pasów parkingowych dla samochodów, 2.w obrębie placu przy budynku Domu Aktora z kostki granitowej 11cm. a)NaleĹźy wykonać montaĹź kostki granitowej czarnej 11 cm przy budynku Domu Aktora obrzeĹźa wokół budynku 3.od bramy wjazdowej do budynku Wiaty Magazynowej na całej szerokości drogi dojazdowej do parkingu od ulicy Traugutta z kostki granitowej rozbiórkowej 18 cm. 4. pozostałą część drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz wjazdem od ul. Traugutta wykonać z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm. 5.w pozostałych miejscach tj. wejściu, wjazdu od strony ulicy Traugutta, dojść w obrębie budynku stolarni z kostki betonowej szarej istniejącej oraz z kostki pozyskanej przy demontaĹźu nawierzchni przy budynku Administracyjnym, IV. INSTALACJA SANITARNA, DESZCZOWA I HYDRANTOWA 1.Wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia placów oraz podłączenia istniejących rur spustowych z obiektów znajdujących się na działkach Zamawiającego. Uwzględnić czyszczenie wszystkich rur spustowych budynku Administracyjnego, budynku Domu Aktora, budynku Widowni i Sceny od strony placu Teatralnego. 2.Wykonać czyszczenie rur spustowych kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych budynku Administracyjnego, Domu Aktora , widowni i Sceny od placu Teatralnego. 3.Wykonanie kanalizacji sanitarnej z budynku Domu Aktora, z węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku Sceny Kameralnej, z węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy budynku Widowni i Sceny od strony wewnętrznego dziedzińca oraz węzła sanitarnego z budynku Portierni 4.Wykonanie instalacji drenaĹźu przy budynku Domu Aktora, Stolarni i Magazynu Kostiumów i budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego. 5.Wymiana instalacji sieci hydrantowej i hydrantu na odcinku od budynku stolarni do wiaty magazynowej V. OGRODZENIE Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz: 1.z bramą przesuwną (automatyczną) przy Budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów od ul. Traugutta, 2.bramą rozwieralną i furtką od ulicy Traugutta przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów, 3.bram rozwieralnych (automatycznych) od strony placu Teatralnego przy budynku Domu Aktora i budynku Administracyjnego. 4.boksu na nieczystości stałe od ulicy Traugutta przy budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów, UWAGA: Wszystkie bramy otwierane i zamykane automatycznie za pomocą wprowadzenia kodu oraz zamykane z pomieszczenia Portierów w budynku Portierni z moĹźliwością otwierania ręcznego. VI. MAŁA ARCHITEKTURA 1. Taras drewniany z ławkami, stołami, parasolami, donicami wraz z nasadzeniem zieleni przy budynku Domu Aktora 2. MontaĹź ławek, stołów, grilla wraz z wędzarnią, stołu okrągłego wraz z siedzeniami na ogródku Teatralnym 3. Nasadzenia zielni wg. projektu 4. Wykonanie przesadzeń krzewów tuji z placu przy budynku Sceny Kameralnej w rejon ogródka Teatralnego przy ogrodzeniu od strony ul. Sikorskiego 5. MontaĹź ławek na murze oporowym przy budynku Sceny Kameralnej 6. Dostawa oraz montaĹź donic, śmietników popielnic w obrębie dziedzińca wewnętrznego przy budynku Sceny Kameralnej, na placu budynku Domu Aktora. VII. ROBOTY BUDOWLANE 1.Wymiana drzwi wejściowych do budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego, zmiana poziomu nawierzchni o około 0,35m wraz z przełoĹźeniem sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Administracyjnym a budynkiem Sceny Kameralnej. 2.Wykonanie przebudowy stropu przy wejściu do budynku Administracyjnego od strony dziedzińca wewnętrznego 3.Wymiana bram wjazdowych oraz drzwi wejściowych do budynku Wiaty Magazynowej, 4.DemontaĹź przybudówki budynku Wiaty Magazynowej, 5.Wykonanie i montaĹź bram ocieplonych w ilości dwóch sztuk w budynku Wiaty Magazynowej, 6.DemontaĹź i wykonanie zamurowani dwóch bram wjazdowych w budynku Wiaty Magazynowej, 7.Wymiana drzwi wejściowych w nadbudówce od strony ogrodzenia w budynku Wiaty Magazynowej 8.DemontaĹź i montaĹź dwóch okien wraz z Ĺźaluzjami antywłamaniowymi w budynku Wiaty Magazynowej 9.Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej w budynku Domu Aktora, w budynku Stolarni I Magazynu Kostiumów oraz budynku Administracyjnym od strony dziedzińca wewnętrznego. 10. Modernizacja budynku GaraĹźu przy budynku Domu Aktora w następującym zakresie: a)wymiana bramy wjazdowej na bramę segmentową b)wymiana okapu oraz obróbek blacharskich c)zerwanie starego pokrycia d)wyrównanie powierzchni e)wykonanie nowego pokrycia dachowego 2x papa termozgrzewalna 11.Wykonanie okładzin granitowych istniejących murów oporowych w obrębie budynku Domu Aktora, ogródka Teatralnego, przy budynku Sceny Kameralnej oraz projektowanego muru oporowego pomiędzy dziedzińcem wewnętrznym a drogą dojazdową przy budynku Administracyjnym i budynku Domu Aktora 12.Wykonanie okładzin granitowych cokołów budynku Domu Aktora, budynku Portierni, budynku Administracyjnego, budynku Sceny Kameralnej 13.Wykonanie schodów trenowych wraz z okładzinami granitowymi a)pomiędzy budynkiem Domu Aktora a, budynkiem Administracyjnym b)pomiędzy Domem Aktora a ogródkiem Teatralnym c)pomiędzy drogą dojazdową a ogródkiem Teatralnym d)przy wejściu do budynku Zaplecza Scenicznego i Garderób e)przy budynku Administracyjnym i budynku Sceny Kameralnej VIII. INSTALACJE LEKTRYCZNE 1.Wykonanie monitoringu terenu Teatru zgodnie z załoĹźonym projektem 2.Wykonanie oświetlenia terenu Teatru w tym: a)likwidacja punktu oświetleniowego oświetlenia zewnętrznego na budynku Magazynowym i Kotłowni Gazowej Teatru, b)montaĹź punktów oświetleniowych przy budynku Administracyjnym od strony budynku Portierni i Budynku Sceny Kameralnej , budynku Domu Aktora, budynku Sceny Kameralnej i budynku Stolarni i Magazynu Kostiumów c)montaĹź punktów oświetleniowych na murze oporowym pomiędzy budynkiem Domu Aktora a budynkiem Administracyjnym, d)montaĹź punktów oświetleniowych na murach oporowych przy budynku Domu Aktora e)montaĹź punktów oświetleniowych na murach oporowych przy ogródku Teatralnym f)montaĹź oświetlenia placu przy budynku Sceny Kameralnej, parkingu od strony ulicy Traugutta, skweru przy budynku Domu Aktora i przy boksie śmietnikowym, g)wymiana punktów oświetleniowych zewnętrznych nawierzchniowych w obrębie wejścia do budynku Sceny Kameralnej 3.Wykonanie gniazd wtykowych zewnętrznych w obrębie ogródka Teatralnego, placu przy budynku Sceny Kameralnej Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy który stanowi integralną część SIWZ. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się takĹźe, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złoĹźeniem oferty Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez:LUK MEDIA PROJEKT ul. Kasztelańska 60, 58-314 Wałbrzych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, załączonych do nn SIWZ lub na stronie www.teatr.walbrzych.pl: Uwagi: 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z projektów wykonawczych załączonych do SIWZ. 2.Przedmiary robót załączone do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy. 3.W cenie oferty naleĹźy uwzględnić prace polegające na wyselekcjonowaniu i oczyszczeniu materiału z odzysku tj. kostki kamiennej 18 cm, znajdującej się na terenie miasta Wałbrzycha i dowóz tej kostki na plac budowy - około 250 m2..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 5% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia konieczności powtórzenia tego samego rodzaju robót.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.36.00.00-0, 45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00-100 złotych). 2.Wadium moĹźe być wniesione w następujących formach: a)pieniężnej, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym Ĺźe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 28 maja 2004r o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000r. z póĹşn. zm.) 3.W przypadku złoĹźenia wadium w formie pieniężnej, wadium naleĹźy wnieść przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK I O Wałbrzych , Nr 98 1090 2271 0000 0001 2277 4712. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie póĹşniej niĹź przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złoĹźenia wadium naleĹźy załączyć do oferty. 4.W przypadku złoĹźenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu naleĹźy złoĹźyć nie póĹşniej niĹź przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zamawiającego. Kopię dokumentu, naleĹźy dołączyć do oferty, z uwzględnieniem pkt. 5. 5.Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie z dopiskiem -oryginał dowodu wniesienia wadium-. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaĹźnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeĹźeniem ust. 10. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.JeĹźeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł zabezpieczenia naleĹźytego wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego, c)zawarcie umowy stało się niemoĹźliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d)jeĹźeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoĹźył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba Ĺźe udowodni, Ĺźe wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoĹźyć: a)oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie i dokumenty złoĹźone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złoĹźone (podpisane) przez kaĹźdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeĹźeli wykonawca wykaĹźe, Ĺźe w ciągu ostatnich 5 lat od daty prowadzenia działalności gospodarczej - lub jeśli okres działalności jest krótszy to od tego czasu - wykonał (zakończył) jedno zadanie odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości robót minimum 1 800 000,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), polegające na: modernizacji, przebudowie lub budowie infrastruktury technicznej zewnętrznej, placów, dróg, małej architektury itp. Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleĹźyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - posiadającym łącznie: - aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające waĹźne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równowaĹźne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót na stanowisku: inspektora nadzoru i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót. 2) Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym łącznie: -aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające waĹźne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równowaĹźne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót sanitarnych na stanowisku: inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. 3) Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającym łącznie: -aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające waĹźne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równowaĹźne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), -minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót elektrycznych na stanowisku: inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy i/lub kierownik robót. Zamawiający dopuszcza moĹźliwość łączenie funkcji jak wyĹźej.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia oraz udokumentuje, Ĺźe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania usług związanych z przedmiotem zamówienia, tj. robót budowlanych o wartości nie mniejszej niĹź 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłoĹźyć : - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ĺźe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ĺźe inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki jw. mogą spełniać łącznie.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleĹźy przedłoĹźyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaĹźniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleĹźyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, Ĺźe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeĹźeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ĺźe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ĺźe inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takĹźe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ĺźe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ĺźe nie naleĹźy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1)Zmiany osób lub podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, Ĺźe osoby te lub podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. 2)Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemoĹźliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ĺźadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moĹźliwości naleĹźytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyĹźszą. 3)Zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia nie zawinione przez Wykonawcę, 4) Zmiany sposobu regulowania naleĹźności Wykonawcy, których nie moĹźna było przewidzieć przed zawarciem umowy. 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej naleĹźnego podatku VAT, 6) Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na nie zakończenie lub utratę finansowania zadań. 7) Dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeĹźeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeĹźeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moĹźe spowodować wydłuĹźenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moĹźe być Zamawiający lub Wykonawca.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia moĹźna uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty naleĹźy składać w siedzibie Zamawiającego: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat.-.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaĹźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

  1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  2. Formularz nr 1 – Oferta cenowa

  3. Formularz nr 2 – Oświadczenie art.22

  4. Formularz nr 3 – Wykaz robót

  5. Formularz nr 4 – Wykaz osób

  6. Formularz nr 5 – Oświadczenie art. 24

  7. Formularz nr 6 – Grupa Kapitałowa

  8. Formularz nr 7 – Projekt umowy

  9. BranĹźa Budowlano – konstrukcyjna

  10. BranĹźa Drogowa

  11. BranĹźa Elektryczna

  12. BranĹźa Sanitarna

  13. Specyfikacje Techniczne

  14. Przedmiary Robót

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 08.05.2014 r.

  oznaczenie sprawy 15/AG/2014

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  664-96-93 / 74/  664-96-94

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

   przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 29.04.2014r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.)

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 1

               Nazwa firmy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. 

               Siedziba firmy (adres):   Aleja Jana Pawła II 24,  00-133 Warszawa

   

  cena oferty brutto: 17 523,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 00/100 złotych)

  Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie

   za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.  
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych : 0

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto”

  w  zł

  1

  Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

  Aleja Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
  17 523,00

   

  Omył‚ki  pisarskie i rachunkowe

   W ofertach nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

  Informacja o możliwości zawarcia umów

   Polisy ubezpieczeniowe zostaną zawarte w ciągu 1 dnia  od daty niniejszego zawiadomienia.

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 07.05.2014 r.

  oznaczenie sprawy 14/AG/2014

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax 74/  664-96-93 / 74/  664-96-94

  REGON: 000279887 , NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

   

   „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru   autorskiego dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”

  przeprowadzonym w trybie Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 25.04.2014r., na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

  Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

   

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 2

  Nazwa firmy: LUK MEDIA PROJEKT

  Siedziba firmy (adres):   ul. Kasztelańska 60, 58 – 314 Wałbrzych 

   

  cena oferty brutto: 73 800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset 00/100 złotych)

   

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.  
  Liczba otrzymanych ofert: 3
  Liczba ofert odrzuconych : 1
  Liczba ofert wycofanych : 1

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto” w  zł

  1

  BD PROJEKT Mgr inĹź. Piotr Doniec

  ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa
   46 494,00
  2

  LUK MEDIA  PROJEKT  mgr inĹź. Łukasz Szpinek

  ul. Kasztelańska 60, 58 – 314 Wałbrzych
  73 800,00
  3

  Biuro Rachunkowe SAPIENTES Fiałkowska Śmieszna Spółka Jawna

  ul. Ogrodowa 15a, 58 – 306 Wałbrzych
  61 499,98

   

  Informacje o wykonawcach wykluczonych

  Z postępowania wykluczono firmę Biuro Rachunkowe SAPIENTES Fiałkowska Śmieszna Spółka Jawna

  ul. Ogrodowa 15a, 58 – 306 Wałbrzych.

   

  Informacje o ofertach odrzuconych

  W postępowaniu odrzucono ofertę:

  Nr 3  Biuro Rachunkowe SAPIENTES Fiałkowska Śmieszna Spółka Jawna , ul. Ogrodowa 15a, 58 – 306 Wałbrzych – ofertę złoĹźoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu - uznaje się za odrzuconą.

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

  W ofertach nie stwierdzono omyłek pisarskich ani rachunkowych.

   

  Informacja o wycofaniu oferty

  W dniu 06 maja 2014r. wpłynęło wycofanie złoĹźonej oferty przez  BD PROJEKT  Mgr inĹź. Piotr Doniec, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa  (Oferta nr 1) -  uznaje się za wycofaną.

   

  Informacja o moĹźliwości zawarcia umów

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w ciągu 3 dni  od daty niniejszego zawiadomienia.

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz


    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych 05.05. 2014r

  Numer sprawy: 13/AG/2014

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
  tel./fax (74) 664-96-93 / (74) 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

   

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego z dnia 17 kwietnia 2014r. :
  „DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014/2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZY PLACU TEATRALNYM 1”

  Liczba otrzymanych ofert: 4
  Liczba firm wykluczonych:0
  Liczba ofert odrzuconych:0


  Wybrano następującą ofertę:
  Numer oferty: 3

  SPOKO Szostak Spółka Jawna
  ul .Lotników 3 E
  58-300 Wałbrzych

  Cena oferty łącznie :
  “netto” 10 946,08 zł
  (słownie ”netto” złotych : dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 08/100 złotych)

  “brutto” 13 463,68 zł
  (słownie ”brutto” złotych : trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 68/100 złotych)

  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.


  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

  Nr oferty Nazwa firmy Siedziba firmy Cena netto/brutto zł
  1

  GRIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

  Marcin Ilski

  ul. Lotnicza 15 d/15

  56-400 Oleśnica

  11 978,17 zł netto

  14 734,00 zł brutto
  2 FHU „GRAWIT”

  ul. Czarny Bór 5

  43-430 Skoczów

  18 166,19 zł netto

  22 344,46 zł brutto
  3 SPOKO Szostak Spółka Jawna

  ul .Lotników 3 E

  58-300 Wałbrzych

  10 946,08 zł netto

  13 463,68 zł brutto
  4

  Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej

  „INFOBIURO BIS”

   ul. Niepodległości 30

  58 – 300 Wałbrzych

  11 127,40 zł netto

  13 686,70 zł brutto

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 15/AG/2014

  Wałbrzych, dnia 29.04.2014r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 664-96-93 , fax 74/ 664-96-94

  prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie obiektów, majątku i innych ryzyk ubezpieczeniowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w zakresie:
  1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu w tym:
  a) od kradzieĹźy gotówki w kasie na kwotę 2 000,00 zł
  b) od rabunku gotówki w kasie - 5 000,00 zł
  c) od kradzieży wyposażenia na sumy stałe z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu na kwotę 123 562,01 zł, (Załącznik nr 3)
  2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością kulturalną oraz posiadaniem nieruchomości składającej się z kompleksu budynków, ciągów komunikacyjnych, placów dróg dojazdowych, ruchomości, maszyn i urządzeń służących do prowadzonej działalności gospodarczej znajdującej się w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1, 2, 3:
  a) deliktowa na sumę 100.000,00 zł wg zasady na zdarzenie, bez udziału własnego,
  b) odpowiedzialność kontraktowa na kwotę 100.000,00 zł wg zasady jak w pkt. a).
  2a.Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o następujące klauzule:
  a) odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na sumę 40.000,00 zł
  b) szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00zł,
  c) szkody powstałe w ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu itp. na sumę 10.000,00 zł,
  d) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu na sumę 10.000,00zł,
  e) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na sumę 10.000,00 zł.
  3. Ubezpieczenie od ognia i innych Ĺźywiołów w pełnym zakresie w tym:
  a) budynki w zakresie pełnym wg wartości odtworzeniowej wg (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) według załączonego wykazu (Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2A do 2J) na sumę ubezpieczeniową na kwotę 6.276.628,20 zł,
  b) budowle w zakresie pełnym wg wartości odtworzeniowej (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) na sumę ubezpieczeniową na kwotę 3.000,00 zł. (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 2K)
  oraz dodatkowo:
  c) maszyny i urządzenia w pełnym zakresie wg wartości księgowej brutto (z wyłączeniem zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania) na kwotę: 1.389.685,22zł,( Załącznik nr 3)
  d) wyposażenie na kwotę 123 562,01 zł, (Załącznik nr 3)
  e) magazyn kostiumów (w tym kostiumy) na I ryzyko – 60.000,00 zł,
  f) gotówka poza schowkami – 2.000 zł,
  g) mienie osobiste pracowników - 2.000 zł.
  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na kwotę 2 550 245,03 zł - w pełnym zakresie w tym elektroniczny sprzętu akustyczny i oświetleniowy ( Załącznik nr 3).
  5. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk w pełnym zakresie na kwotę 393 286,55 zł. ( Załącznik nr 3)
  6. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych).
  Ubezpieczenie od szkód powstałych w maszynach spowodowanych:
  - działaniem człowieka,
  - wadami produkcyjnymi,
  - przyczynami eksploatacyjnymi.
  Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych.
  Przedmiot ubezpieczenia:
  - sprzęt akustyczno-oświetleniowy na kwotę 2 156 958,48 zł, ( Załącznik nr 3)
  - maszyny i urządzenia na kwotę 1 389 685,22 zł. ( Załącznik nr 3)
  7. Wprowadza się następujące klauzule:
  a) interpretacja huraganu od 17 m/s,
  b) pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego,
  c) pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem,
  d) włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyĹźej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia
  e) klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego,
  f) klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie póĹşniej jednak niĹź w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuĹźa się do pierwszego dnia roboczego.
  g) przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru.
  h) klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia,
  i) klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000 zł,
  j) klauzula Leeway limit 120%,

  Informacje dodatkowe:

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu składa się z budynków usadowionych w zabudowie zwartej w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1,2,3. W skład budynków wchodzą następujące obiekty:
  A. Budynek administracyjny (Załącznik nr2A),
  B. Budynek Domu Aktora (Załącznik nr 2B),
  C. Budynek widowni i sceny (Załącznik nr 2C),
  D. Budynek sceny kameralnej ( Załącznik nr 2D),
  E. Budynek magazynowy i kotłowni gazowej (Załącznik nr 2 E),
  F. Budynek stolarni i magazynu kostiumów (Załącznik nr 2F),
  G. Budynek wiaty magazynowej (Załącznik nr 2G),
  H. Budynek garażu ( Załącznik nr 2H),
  I. Budynek zaplecza scenicznego i garderób (Załącznik nr 2I),
  J. Budynek portierni (Załącznik nr 2J),
  K. Budowle (Załącznik nr 2 K),

  Zabezpieczenie przeciwpoĹźarowe

  Automatyczny System Sygnalizacji Pożaru, klapy dymowe, oddzielone przejścia i klatki schodowe w budynkach ściankami i drzwiami o odporności ogniowej EI30, rozmieszczony sprzęt podręczny gaśniczy. Wewnętrzna instalacja hydrantowa, Zewnętrzna Instalacja hydrantowa znajdująca się na placu Teatralnym, System detekcji gazu w budynku Kotłowni gazowej.

  Zabezpieczenia przeciwkradzieĹźowe.

  Obiekty Teatru są chronione w części przez monitoring wewnętrzny Teatru oraz całodobową słuĹźbę portierską. Pomieszczenia i obiekty Zamawiającego są wielokrotnie sprawdzane przez obchód słuĹźby portierskiej.

  Informacja ekonomiczna

  Przychody osiągnięte przez Teatr w roku 2013r. wyniosły 5 288 634,41 zł.
  Planowany przychód w 2014r. – 5 163 000 zł
  Przychód osiągnięty w poprzednim roku 2013 i planowany w 2014r. występuje tylko w 92.3 A PKD.
  Zatrudnienie w Teatrze – 72 osoby

  Informacja o szkodowości ubezpieczonego

  Szkodowość za ostatnie sześć lat:
  • rok 2009 ilość szkód - nie było
  • rok 2010 ilość szkód - nie było
  • rok 2011 ilość szkód - 1 szkoda
  • rok 2012 ilość szkód - nie było
  • rok 2013 ilość szkód - 1 szkoda
  • rok 2014 ilość szkód - 1 szkoda

  Wartości odszkodowań w latach 2011,2013,2014 przedstawia Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

  9. Termin realizacji zamówienia: od 09 maja 2014 do 10 maja 2015r.

  10. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu

  a) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą waĹźną i odpowiednią ofertę według wzoru załączonego do zapytania ofertowego ( Załącznik nr 1).
  b) przedstawią kserokopie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1151 z póĹşn. zm.) potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  c) składający i podpisujący ofertę muszą dołączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń.
  d) aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej

  11. Kryteria oceny Wykonawcy:

  a) Oferty spełniające postawione warunki, oceniane będą według następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe:
  1. Cena oferty (P0) – 70 %
  2. Zaakceptowane klauzule ujęte w pkt. 7(KO) – 20 %
  3. Rezygnacja z naliczania franszyzn i udziału własnego Teatru (Wo) – 10 %
  b) Maksymalna łączna ilość punktów moĹźliwa do uzyskania wynosi 100,
  c) KaĹźdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów moĹźliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad:
  1. 70 pkt uzyskuje oferta o najniĹźszej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  2. Ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły:

  gdzie:
  Po - liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy,
  C min - cena oferty najtańszej
  C wyk - cena oferty Wykonawcy,

  d) za spełnienie klauzul ujętych pkt. 7 Zapytania ofertowego : Zaakceptowane klauzule dodatkowe (Ko) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:

  Klauzule dodatkowe ujęte w pkt 7 zapytania ofertowego(Ko)
  Nr klauzuli Zakres i opis klauzuli Ilość przyznanych punktów za kaĹźdą klauzulę
  a) interpretacja huraganu od 17 m/s, 2 pkt
  b) pokrycie szkód zaistniałych wskutek deszczu nawalnego, 2 pkt
  c) pokrycie szkód wyrządzonych wskutek obciążeń konstrukcji budynków śniegiem 2 pkt
  d) włączenie do ubezpieczenia nowo nabywanego mienia przez Teatr podczas trwania ubezpieczenia pod warunkiem zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od daty zakupu; dodatkowa składka za pokrycie ubezpieczeniem mienia wymienionego powyĹźej naliczona zostanie w systemie pro rata temporis – limit 10 % wartości ubezpieczenia 2 pkt
  e) klauzula sądowa – wszelkie spory wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia będzie rozpatrywać sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego 2 pkt
  f) klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie póĹşniej jednak niĹź w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuĹźa się do pierwszego dnia roboczego. 2 pkt
  g) przejęcie wypłaty odszkodowań za szkody rzeczowe powstałe na mieniu pracowników na terenie Teatru. klauzula automatycznego pokrycia –limit 20% sumy ubezpieczenia, 2 pkt
  h) klauzula automatycznego pokrycia – limit 20% sumy ubezpieczenia, 2 pkt
  i) klauzula przepięć – limit odpowiedzialności 200 000 zł, 2 pkt
  j) klauzula Leeway limit 120%, 2 pkt

   

  Uwaga: W przypadku dopisków oraz zmian treści klauzul, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Zapytaniu ofertowym, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 (zero) punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidywana ilość punktów. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
  Ko = łączna ilość punktów
  e) Za rezygnację z naliczania franszyzn i udziału własnego Zamawiającego (Wo) – ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty rezygnacji z naliczania franszyzn i udziału własnego Zamawiającego wg. następujących zasad:
  1. za rezygnację z naliczania udziału własnego Zamawiającego - 5 pkt
  2. za rezygnacje z naliczania franszyzny integralnej i redukcyjnej – 5 pkt.
  Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
  Wo = łączna ilość punktów
  f) Dla kaĹźdej oferty osobno zsumowana zostanie liczba punktów przyznana przez Zamawiającego dla kaĹźdego kryterium
  Łączna ilość punktów oferty Wykonawcy = P0+ Ko + Wo
  f) Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  g) JeĹźeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była cena całościową.
  h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za realizację zamówienia w czterech kwartalnych ratach w tym pierwsza rata płatności do dwóch tygodni od dnia zawarcia ubezpieczenia
  i) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu tj. spełniająca warunki stawiane przez Zamawiającego i uzyskała największą sumę punktów z wszystkich kryteriów.
  12. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego pod względem merytorycznym jest: Broker Ubezpieczeniowy Pan Marcel Chećko – Licencja PUNU – Nr 642/99
  tel. 606 – 471 - 745, e-mail: m.checko@wp.pl, od godz. 8:00 do godz. 15:00. ( Udzielone Pełnomocnictwo do oceny merytorycznej zamówienia ( Załącznik nr 5) oraz pod względem administracyjnym Zamówienia Pan Janusz Krzyszpin tel.: 74 648 83 13 od godz. 8;00 do godz. 15;00.
  13. Termin i miejsce składania ofert : 07 maja 2014 r. do godz. 14:00.
  Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni.

   

  Załączniki:

  Zapytanie ofertowe – strona główna
  2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz budynków do ubezpieczenia
  4. Załącznik nr 2A - Opis techniczny obiektu
  5. Załącznik nr 2B - Opis techniczny obiektu
  6. Załącznik nr 2C - Opis techniczny obiektu
  7. Załącznik nr 2D - Opis techniczny obiektu
  8. Załącznik nr 2E - Opis techniczny obiektu
  9. Załącznik nr 2F - Opis techniczny obiektu
  10. Załącznik nr 2G - Opis techniczny obiektu
  11. Załącznik nr 2H - Opis techniczny obiektu
  12. Załącznik nr 2I - Opis techniczny obiektu
  13. Załącznik nr 2J - Opis techniczny obiektu
  14. Załącznik nr 2K - Opis techniczny obiektu
  15. Załącznik nr 3 - Wykaz majątku do ubezpieczenia
  16. Załącznik nr 4 - Szkodowość
  17. Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

   

  Nr sprawy: 14 /AG/2014

  Wałbrzych, dnia 23.04.2014r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 664-96-93 , fax 74/ 664-96-94

  prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”

  CPV: 71.20.00.00-0, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3.

  1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  2. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Sporządzenie dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania jw. wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentację naleĹźy sporządzić zgodnie z „Koncepcją, ekspertyzą techniczną zbiorczego zestawienia kosztów modernizacji dziedzińca ,placów i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego zlokalizowanego przy Placu Teatralnym 1 W Wałbrzychu (działka nr 413,414,415; obręb nr 27 Śródmieście)”, która jest załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego znajdujący się na stronie internetowej Teatru www.teatr.walbrzych.pl

  W ramach zamówienia naleĹźy wykonać:
  - dokonać wszystkich niezbędnych uzgodnień, które są wymagane w dokumentacji projektowej np. z zarządcami dróg, sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, itd.,
  - uzyskać wszystkie konieczne ekspertyzy techniczne wymagane na etapie projektowania i będące załącznikami do projektu,
  - jeĹźeli to konieczne uzyskać mapy do celów projektowych,
  - wykonać projekt budowlano – wykonawczy wszystkich branĹź dla zadania jw., w zakresie określonym w załączniku nr 4 – szt. 4 w wersji papierowej + wersja elektroniczna,
  - wykonać projekt zagospodarowania w zakresie małej architektury, terenu i zieleni – w 4 egz.
  - wykonać przedmiary robót dla kaĹźdej branĹźy – szt. 2 + wersja elektroniczna,
  - wykonać kosztorysy inwestorskie dla kaĹźdej branĹźy – szt. 2 + wersja elektroniczna,
  - wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branĹźach dla niniejszego zadania, plan BIOZ i instrukcję BHP – szt. 4 w wersji papierowej + wersja elektroniczna,
  - wykonać wizualizację projektowanych przestrzeni i przedstawić Zamawiającemu w formie kolorowych rysunków,
  - dopełnić w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności w celu skompletowania wniosku o pozwolenie na budowę, złożyć w Urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę, uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę,
  - pełnić nadzór autorski podczas realizacji prac budowlano-instalacyjnych w ramach w/w zadania,

  Dokumentację projektowo-techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami:
  a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póĹźn. zm.),
  b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póĹşn. zm.),
  c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z z póĹşn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĹźytkowego,
  d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 z póĹşn. zm) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,
  e) oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  2.2. Z Wykonawcą-Projektantem wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania zostanie podpisana umowa zawierająca szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Projektanta (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).2.3. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z „Koncepcją, ekspertyzą techniczną …” – tj. załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania. Wskazane jest równieĹź przeprowadzenie oględzin terenu, na którym ma być realizowane zadanie, w celu rzetelnego i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-technicznej.

  2.4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie mieć charakter ryczałtowy, bez moĹźliwości waloryzacji. Będzie ono obejmowało wynagrodzenie za dokumentację projektowo – techniczną oraz wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego.

  2.6. Odpowiedzialność Wykonawcy - Projektanta z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady - kończy swój bieg po upływie okresów gwarancji i rękojmi udzielanych przez Wykonawcę robót budowlano – instalacyjnych projektu i innych kontrahentów biorących udział w realizacji projektu.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

  4. Terminy realizacji zamówienia: 25 lipca 2015r., z tym Ĺźe:
  - oddanie kompletnej zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-technicznej wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę – najpóĹşniej do dnia 30.05.2014r.
  - uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę – najpóĹşniej do dnia 30.06.2014r.
  - pełnienie nadzoru autorskiego do dnia 25.07.2015r.

  5. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą waĹźną i odpowiednią ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeĹźeli:

  a) wykonawca udokumentuje doświadczenie w realizacji – z naleĹźytą starannością - w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeĹźeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej dla co najmniej jednego zadania o podobnym zakresie projektowania i opracowania jak wymieniony w pkt. 2, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej modernizacji, przebudowy lub budowy infrastruktury technicznej zewnętrznej, placów, dróg, małej architektury itp. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia naleĹźy dołączyć do niniejszej oferty dokument wystawiony przez Zamawiającego na rzecz którego była wykonana usługa, potwierdzający naleĹźyte jej wykonanie i zakres w jakim była wykonana - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

  b) wykonawca udokumentuje (złoĹźy oświadczenie), Ĺźe będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń, a mianowicie:
  • projektantem branĹźy konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,
  • projektantem branĹźy drogowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,
  • projektantem branĹźy instalacyjnej sanitarnej i gazowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń,
  • projektantem branĹźy elektrycznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń.

  6. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie CENA.
  Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%.
  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu tj. spełniająca warunki stawiane przez Zamawiającego.

  7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Janusz Krzyszpin, tel. 74 648 83 13, e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl, od godz. 8:00 do godz. 15:00.

  8. Termin i miejsce składania ofert : 30 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00.
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  9. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  Uwaga: Zamawiający wymaga, aby wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu opracowania dokumentacji projektowo-technicznej z pozwoleniem na budowę wynosiła max 80 %, a z tytułu nadzoru autorskiego 20 %, co należy uwzględnić w ofercie.

  Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej
  - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
  - zaparafowany wzór umowy do Zapytania ofertowego załącznik nr 3

  10. Formularz ofertowy wraz z załącznikami moĹźna złoĹźyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pomocą poczty na adres siedziby Zamawiającego - w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”

  11. Termin związania ofertą: 30 dni.

  Załączniki:
  1) Formularz oferty
  2) Wykaz doświadczeń
  3) Projekt umowy
  4) Załącznik nr 4 - Mapa 1
  5) Załącznik nr 4 - Mapa 2
  6) Załącznik nr 4 - Mapa 3
  7) Załącznik nr 4 - Mapa 4
  7) Załącznik nr 4 Koncepcja Ekspertyza techniczna
  8) Załącznik nr 4 Rysunki graficzne

  Podpisała:
  Dyrektor
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych , dnia 17.04.2014r.

  Nr sprawy:13/AG/2014

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 648-83-10 , fax (074) 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na :

  "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2014/2015 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZY PLACU TEATRALNYM 1”

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 i Dz. U. z 2014r. poz.423)

  1. Zakres usług:
  1) Planowany - wynika z Formularza cenowego załączonego do n/n zapytania.

  2. Termin realizacji: od 05.05.2014r do 05.05.2015r.

  3. Termin i miejsce składania ofert: 30.04.2014r. do godz. 12:00
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Dział Administracyjny P. Janusz Krzyszpin- tel. 74 648 83 13 , P. Marta Rosiak -tel. 74 648 83 14 od godz. 7:30 do godz. 15:30

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

  6. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. W załączeniu przekazujemy formularz stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem ).

  Załączniki:
  1) Formularz oferty
  2) Formularz cenowy
  3) Projekt umowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-04-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o omyłkach pisarskich

  Wałbrzych, 7 kwietnia 2014r.

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, że w opublikowanym, w dniu 28 marca 2014r. na stronie internetowej Teatru "OGŁOSZENIU O WYBORZE OFERT" popełnione zostały następujące omyłki pisarskie:

  1. Oznaczenie sprawy posiada numer PN-1/KT/13, a powinno posiadać PN-1/KT/14

  2. W części I - Transport osobowy do 18 osób i w części II - Transport osobowy autokarowy, wymienione zostało nazwisko Ryszard Matysik, a powinno być wymienione Ryszard Matyasik

  3. W zbiorczym zestawie ofert pkt 5 wymienione zostało nazwisko Ryszard Matysik, a powinno być wymienione Ryszard Matyasik.

   

  Wymienione powyżej omyłki pisarskie nie mają wpływu na przebieg postępowania przetargowego.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 04 kwietnia 2014r.

  Numer sprawy 11/AD/2014

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 664-96-93 / 74/ 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego z dnia 21 marca 2014r. na:
  „Wykonanie usług InĹźyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów
  wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”

  Wybrano następującą ofertę:
  Numer oferty: 5
  Firma (nazwa): Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „ INWEST – PROJEKT” Sp. z o.o.
  58 – 306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15 A.


  Cena oferty:
  „netto” 29 821,14 zł (słownie netto: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 14/100),
  „brutto” 36 680,00 zł (słownie brutto: trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych).


  Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, spośród waĹźnych ofert.

  Liczba otrzymanych ofert: 5

  Liczba firm wykluczonych: 0

  Liczba ofert odrzuconych : 1

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena „brutto” w zł
  1. Biuro InĹźynieryjno- Inwestycyjne „OWAN” inĹź. Andrzej Owsianka
  56- 120 Brzeg Dolny, Stary Dwór 9,
  36 000,00
  2. Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Spółka z o.o.
  58 – 309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 5
  60 262,62
  3. PROKOM CONSTRTUCION Spółka z o.o.
  41 – 200 Sosnowiec, ul. Spółdzielcza 2
  52 000,00
  4. Usługi Techniczne Zofia Czempkowska mgr inż. Budownictwa
  58 – 302 Wałbrzych, ul. Pułaskiego 25
  49 200,00
  5. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
  „INWEST – PROJEKT”
  ul. Ogrodowa 15 A
  36 680,00

   

  Informacje o ofertach odrzuconych

  Z postępowania odrzucono Ofertę nr 1 złoĹźoną przez „Biuro InĹźynieryjno – Inwestycyjna „OWAN” inĹź. Andrzej Owsianka z siedzibą w Starym Dworze 9, 56-120 Brzeg Dolny. W złoĹźonej ofercie nie wykazano i nie udokumentowano posiadania doświadczenia w realizacji obsługi co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie merytorycznym, w charakterze InĹźyniera Kontraktu.

   

  Omyłki rachunkowe

  W ofertach nie stwierdzono omyłek podlegających poprawie przez zamawiającego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moĹźe być zawarta niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

  Wałbrzych, dnia 28.03.2014r.

  oznaczenie sprawy PN-1/KT/13

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

   

  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel./fax 74/ 664-96-93 / 74/ 664-96-94
  REGON: 000279887 NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA  POTRZEB  TEATRU  DRAMATYCZNEGO

   IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W  WAŁBRZYCHU W ROKU 2014”

  przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 14.03.2014r., BZP 54279– 2014:

   

  CZĘŚĆ I   - TRANSPORT OSOBOWY DO 18 OSÓB

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 5

  Firma (nazwa) : PHU TRANSPORT Ryszard Matysik

  ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko

  cena oferty brutto: 22 723,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 20/100)

  Uzasadnienie wyboru: Jedyna waĹźna oferta złoĹźona dla części I, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ II  - TRANSPOSRT OSOBOWY AUTOKAROWY

   Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 5

  Firma (nazwa) : PHU TRANSPORT Ryszard Matysik
  ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko

  cena oferty brutto: 5 425,92 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 92/100)

  Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza  oferta spośród 2 waĹźnych ofert złoĹźonych dla części II, spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ III - TRANSPORT CIĘŻAROWY OD 1,5 TONY

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 3

  Firma (nazwa) : PAP – TRANS  Piotr BroĹźek
  ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych

  Cena oferty brutto: 27 152,25 zł  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 25/100)

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złoĹźona dla części III, jest waĹźna i spełnia warunki  Zamawiającego.

   

  CZĘŚĆ IV - TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 2

  Firma (nazwa): TRANSPORT CIĘŻAROWO-BAGAŻOWY Stokłosa-Palonek Urszula
   ul. Główna 107, 58-311 Struga

  cena oferty brutto: 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)

  Uzasadnienie wyboru: jedna  oferta złoĹźona dla części IV, jest waĹźna i spełnia warunki  Zamawiającego

  Liczba otrzymanych ofert: 5
  Liczba ofert odrzuconych : 1

   

  Zbiorcze zestawienie ofert
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto”

  w  zł

   1

  Przedsiębiorstwo Transportowe Fresh – Travel
  Anna Ostrowska
  ul. Psie Pole 27/9, 58-301 Wałbrzych

    Część  I  - 6 676,56 zł

   2

   TRANSPORT CIĘŝAROWO-BAGAĹťOWY
  Stokłosa-  Palonek Urszula
  ul. Główna 107, 58-311 Struga

  Część  IV  - 26 400,00 zł

   3  PAP – TRANS  Piotr BroĹźek,
   ul. Bema 39A, 58-304 Wałbrzych
  Część  III - 27 152,25 zł
   4

  USŁUGI  TRANSPORTOWE
  Sławomir Trzaska
  ul. Niepodległości 247/5 , 58-303 Wałbrzych

  Część  I  - 7 024,32 zł 

  Część  II - 23 695,20 zł

  5 PHU TRANSPORT
  Ryszard Matysik
  ul. Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko

  Część  I  -    5 425,92 zł 

  Część II  -  22 723,20 zł

   

  Informacje o wykonawcach wykluczonych

  Z postępowania wykluczono firmę USŁUGI TRANSPORTOWE Sławomir Trzaska, ul. Niepodległości 247/5 , 58-303 Wałbrzych, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., poniewaĹź Wykonawca nie udokumentował braku podstaw do wykluczenia wymaganych w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją ogłoszenia o zamówieniu i Części II, Rozdz. I, ust.2, pkt 3) 2. SIWZ, poniewaĹź nie załączył do oferty, ani nie dostarczył, pomimo wezwania Zamawiającego - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   

  Informacje o ofertach odrzuconych

  W postępowaniu odrzucono ofertę:

  Nr 4 USŁUGI  TRANSPORTOWE  Sławomir Trzaska, ul. Niepodległości 247/5 , 58-303 Wałbrzych - na podstawie: art. 89 ust.1, pkt 5 - w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ofertę złoĹźoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu - uznaje się za odrzuconą.

   

  Omyłki  pisarskie i rachunkowe

  W Ofercie nr 2 stwierdzono omyłki rachunkowe, które zostały poprawione zgodnie z art.87 ust. 2, pkt 2 ustawy Pzp.

   

  Informacja o moĹźliwości zawarcia umów

  Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte po dniu 08 kwietnia 2014 r.

   

  Podpisała:

  Dyrektor  Danuta  Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 11/AD/2014

  Wałbrzych, dnia 21.03.2014r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 664-96-93 , fax 74/ 664-96-94

  prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

  „Wykonanie usług InĹźyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”
  CPV:
  72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
  71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją
  71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

  1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  Projekt jest finansowany z budĹźetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zarządzanie projektem, konstruowanie budĹźetu i harmonogramu, bieżące kontakty z instytucją finansującą i innymi podmiotami zaangaĹźowanymi w realizację projektu, udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy, w zakresie objętym umową dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego, której przedmiotem jest przygotowanie projektu do realizacji oraz nadzór nad etapem realizacji wraz z rozliczeniem zadania.

  2.1. Ogólne dane o projekcie podlegającym obsłudze InĹźyniera Kontraktu
  Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na dziedzińcu, placach wewnętrznych i drodze ewakuacyjnej w zakresie:
  - drenaĹź, izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentów
  - kanalizacja deszczowa brudna
  - kanalizacja deszczowa czysta
  - kanalizacja sanitarna
  - obniżenie przyłącza cieplnego
  - mury oporowe i gambiony
  - nawierzchnie dróg, placów z kostki granitowej
  - bramy wjazdowe, schody terenowe
  - mała architektura skweru
  - wymiana drzwi wejściowych
  - docieplanie studni wodomierzowej
  - oświetlenie zewnętrzne
  - monitoring terenu teatru.

  2.2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy - InĹźyniera Kontraktu to w szczególności:

  1) Nadzór nad gospodarką finansową projektu (współpraca z Zamawiającym przy udzielaniu zamówień publicznych dla potrzeb projektu – przygotowanie opisów przedmiotu zamówień, współudział w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przetargów nieograniczonych na wyłonienie projektanta i wykonawcy robót budowlanych.

  2) Współudział z Zamawiającym przy prawidłowym i zgodnym z harmonogramem rozliczaniu wydatków projektu.

  3) Opisywanie faktur kontrahentów projektu przed skierowaniem do zapłaty, pod kątem merytorycznym zgodnie z wytycznymi jednostki finansującej.

  4) Sporządzanie i Współudział z Zamawiającym przy składaniu wniosków o płatność (współpraca z Księgowością Teatru – część finansowa oraz Pełnomocnikiem Projektu – część opisowa).

  5) Nadzorowanie realizacji zamówień wchodzących w skład projektu - zgodności terminów wykonania umów z kontrahentami projektu itp.

  6) Przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej z realizacji projektu.

  2.3. Z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania zostanie podpisana umowa zawierająca szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności InĹźyniera Kontraktu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do n/n Zapytania.

  2.4. Obowiązkiem Wykonawcy - InĹźyniera Kontraktu biorącego udział w postępowaniu jest dokładne zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami planowanych prac w ramach projektu oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej kalkulacji ceny oferty.

  2.5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy będzie mieć charakter ryczałtowy, bez możliwości waloryzacji.

  2.6. Odpowiedzialność Wykonawcy - InĹźyniera Kontraktu z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady - kończy swój bieg po upływie okresów gwarancji i rękojmi udzielanych przez wykonawcę przedmiotu projektu i innych kontrahentów biorących udział w realizacji projektu.

  3. Zamawiający nie dopuszcza moĹźliwości złoĹźenia oferty przewidującej odmienny niĹź określony w niniejszym Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

  4. Terminy realizacji zamówienia: do dnia 25 lipca 2015r., w tym:
  - dokumentacja projektowa – 31.05.2014r.
  - I Etap robót budowlanych w obrębie dziedzińca - 31.08.2014r.
  - II Etap robót budowlanych - 31.10.2014r.
  - III Etap pozostałe roboty budowlane – od 01.03.2015r. do 25.07.2015r.
  Szczegółowe terminy wykonania przedmiotu projektu wynikać będą z Harmonogramu realizacji, który InĹźynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia w ciągu 7 dni po zawarciu umowy.

  5. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą waĹźną i odpowiednią ofertę wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeĹźeli wykonawca udokumentuje doświadczenie w realizacji – z naleĹźytą starannością - w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeĹźeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie – obsługi co najmniej dwóch projektów o podobnym zakresie merytorycznym, polegających na modernizacji, przebudowie lub budowie infrastruktury technicznej zewnętrznej, placów, dróg, małej architektury itp.. PowyĹźsze naleĹźy potwierdzić referencjami od Zamawiających, na rzecz których usługi były realizowane.

  6. Przy ocenie ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%.
  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

  7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Janusz Krzyszpin,
  tel. 74 648 83 13, e-mail : administracja@teatr.walbrzych.pl , od godz. 8:00 do godz. 15:00.

  8. Termin i miejsce składania ofert : 28.03.2014r. do godz. 9:00
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  9. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego
  - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą
  - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

  10. Formularz ofertowy wraz z załącznikami moĹźna złoĹźyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać za pomocą poczty na adres siedziby Zamawiającego - w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na „Wykonanie usług InĹźyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu”

  11. Termin związania ofertą: 30 dni.

  Załączniki:
  1) Formularz oferty
  2) Wykaz doświadczeń
  3) Projekt umowy

   

  Podpisała:


  Dyrektor
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy:09/AG/14

  Wałbrzych, dnia 18.03.2014r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 648 83 10 , fax (74) 648 83 12

  prosi o podanie oferty cenowej na:

  „Wykonywanie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn.zm.),

  2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

  3. Termin i miejsce składania ofert : 28 marca 2014r. do godz. 10.00
  Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu,

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin,
  tel. 74 648 83 13, od godz. 8.00 do godz. 15.00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100 %

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć :
  a. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  b. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawnień w zakresie wykonywania usług BHP.

  9. W załączeniu przekazujemy następujące formularze:
  - formularz oferty cenowej,
  - wzór umowy,
  - załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres obowiązków

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Wałbrzych: WYKONANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2014
  Numer ogłoszenia: 54279 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W ROKU 2014.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowych polegających na wynajęciu pojazdów wraz z kierowcą , w tym części: I - TRANSPORT OSOBOWY DO 18 OSÓB (lokalny i zamiejscowy) II - TRANSPORT OSOBOWY AUTOKAROWY (lokalny i zamiejscowy) III - TRANSPORT CIĘŝAROWY (sprzęt i dekoracje: do 3,5 t i pojemności 35 m3 bez i z przyczepą; 5,5 t i pojemności 56m3 , lokalny i zamiejscowy) IV - TRANSPORT CIĘŝAROWY DO 1,5 TONY ( lokalny, bieżące zaopatrzenie)..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0, 60.18.00.00-3.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca wykaĹźe, Ĺźe posiada licencję lub certyfikat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaĹźe, Ĺźe zrealizował naleĹźycie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeĹźeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzy zamówienia polegające na świadczeniu usług transportowych o zakresie i wartościach zbliĹźonych do przedmiotu oferty.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca wykaĹźe, Ĺźe dysponuje lub będzie dysponował dla potrzeb przedmiotu zamówienia odpowiednią bazą transportową, toĹźsamą z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. 2. Pojazdy do przewozu osób powinny zapewniać wysoki standard usług.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleĹźy przedłoĹźyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieĹź wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleĹźycie;
  • wykaz narzędzi, wyposaĹźenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, Ĺźe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeĹźeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takĹźe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ĺźe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ĺźe nie naleĹźy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1) Zmiany osób lub podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, Ĺźe osoby te lub podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. 2) Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemoĹźliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ĺźadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moĹźliwości naleĹźytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyĹźszą. 3) Zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia nie zawinione przez Wykonawcę, 4) Zmiany sposobu regulowania naleĹźności Wykonawcy, których nie moĹźna było przewidzieć przed zawarciem umowy.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia moĹźna uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaĹźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TRANSPORT OSOBOWY DO 18 OSÓB (lokalny i zamiejscowy).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikami do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TRANSPORT OSOBOWY AUTOKAROWY (lokalny i zamiejscowy).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikami do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: TRANSPORT CIĘŻAROWY (sprzęt i dekoracje: do 3,5 t i pojemności 35 m3 bez i z przyczepą; 5,5 t i pojemności 56m3 , lokalny i zamiejscowy).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikami do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: TRANSPORT CIĘŻAROWY DO 1,5 TONY ( lokalny, bieżące zaopatrzenie).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikami do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.00.00-3.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2015.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

  Załączniki:

  1. SIWZ (.doc)

  2. UMOWA (.docx)

  3. FORMULARZE (.zip)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAĹťNIENIU POSTĘPOWANIA

  Wałbrzych, dnia 07 marca 2014r.

  Oznaczenie sprawy: 9/AG/14

   

  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŝNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Niniejszym zawiadamiamy, Ĺźe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone w trybie zapytania ofertowego w dniu 19.02.2014 r. pod nazwą: "Wykonywanie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu" - zostaje

  u n i e w a Ĺź n i o n e

  z uwagi na to iĹź obarczone jest wadą uniemoĹźliwiającą zawarcie waĹźnej umowy, poniewaĹź w opisie przedmiotu zamówienia nie określono przewidywanej ilości i wymaganej częstotliwości pobytów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, co ma istotny wpływ na skalkulowanie cen ofert zainteresowanych Wykonawców.

  Jednocześnie informujemy, że nowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostanie ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 10/AG/2014

  Wałbrzych , dnia 19 lutego 2014r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 648 83 10 , fax (74) 648 83 12

  prosi o podanie oferty cenowej na:

  „Prowadzenie kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpoĹźarowej obiektów Teatru Dramatycznego
  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1 i 3”

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907z póĹşn. zm.),

  2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy

  3. Termin i miejsce składania ofert : 03 marca 2014r. do godz. 12.00
  Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu lub e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin,
  tel. 74 648 83 13, od godz. 800 do godz. 15.00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100 %

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć:
  a. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  b. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Art.4 ust.2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r.( Dz. U. z 1991r. Nr 81 poz. 351)

  9. W załączeniu przekazujemy następujące formularze:
  - formularz oferty cenowej,
  - załącznik nr 1 – Zakres czynności inspektora ds. ochrony przeciwpoĹźarowej
  - załącznik nr 2 – Zakres czynności podczas pełnienia słuĹźby przeciwpoĹźarowej podczas spektakli
  - załącznik nr 3 - Wykaz czasowy wystawianych spektakli teatralnych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  - wzór umowy,

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

   

  Zapytanie ofertowe

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 9/AG/14

  Wałbrzych, dnia 19.02.2014r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 648 83 10 , fax (74) 648 83 12

  prosi o podanie oferty cenowej na:

  „Wykonywanie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla Teatru
  Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.),

  2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

  3. Termin i miejsce składania ofert : 03 marzec 2014r. do godz. 10.00

  Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu lub e-mail: administracja@teatr.walbrzych.pl

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin,
  tel. 74 648 83 13, od godz. 800 do godz. 1500.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100 %

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć :
  a. aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.
  b. dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawnień w zakresie wykonywania usług BHP.

  9. W załączeniu przekazujemy następujące formularze :
  - formularz oferty cenowej,
  - wzór umowy,
  - załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres obowiązków

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

   

  Zapytanie ofertowe

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych 10 .02. 2014r

  Numer sprawy:  08/AG/2014

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax (74) 664-96-93 / (74) 664-96-94

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego z dnia 29  stycznia  2014r. :

  „ DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2014  DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  CPV  30237000-9 części ,akcesoria i wyroby do komputerów

   

  Liczba otrzymanych ofert:  7 

  Liczba firm wykluczonych:  0

  Liczba ofert odrzuconych:  0 

  Wybrano następującą ofertę:

  Numer oferty:  2

  Firma (nazwa):                   

   

  PECET Serwis S.C

  ul. Moniuszki 45

   Wałbrzych 58-300

                                                                  

  Cena oferty łącznie „brutto”  47 465,86 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć zł 86/100)

  Uzasadnienie wyboru:    Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego i proponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.                                    

   

  ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

   

  1

   

  Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej

  „INFOBIURO BIS”

  58 – 300 Wałbrzych

  ul. Niepodległości 30

  40 039,68 zł netto

  49 248,81 zł brutto

  2

  PECET Serwis S.C

  ul. Moniuszki 45

  Wałbrzych 58-300

  38 590,13 zł netto

  47 465,86 zł brutto

  3

  Prime Computers

  Ul. Kraszewskiego 15 A

  50-229 Wrocław

  48 744,00 zł netto

  59 955,12 zł brutto

  4

  MIR-BET PHU Mirosław Burda

  Ul. Dąbrowskiego 42

  50-457 Wrocław

  43 363,00 zł netto

  53 336,49 zł brutto

  5

  ATUT Komputer     

  ul.Armii Krajowej 10a/2

  50-541 Wrocław

  40 692,70 zł netto

  50 052,03 zł brutto

  6

  SPOKO Szostak Spółka Jawna

  Ul .Lotników 3 E

  58-300 Wałbrzych

  38 795,67 zł netto

  47 718,67 zł brutto

  7

  PRAXIS ŁÓDZ Spółka Jawna

   Ul. Wólczańska 66

  90-516 Łódz

  39 740,00 zł netto

  48 880,20 zł brutto

   

   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych dnia 29.01.2014r

  Nr sprawy 8/AG/2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 664-96-93 , fax (074) 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na:
  „DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2014 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”
  CPV 30237000-9 części ,akcesoria i wyroby do komputerów


  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 113, poz. 1692)

   

  1. Zakres usług: wynika z Formularza cenowego załączonego do n/n zapytania.

  2. Termin realizacji: przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy

  3. Termin i miejsce składania ofert : do dnia 7 lutego 2014r. do godz.12:00
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Administracyjny- Janusz Krzyszpin
  tel. 074 648 83 13, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. W załączeniu przekazujemy formularz stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć
  - Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem)

   

  Załączniki:
  1) Załącznik nr 1 Formularz oferty
  2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy
  3) Załącznik nr 3 Wzór umowy
  Zapytanie ofertowe

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAĹťNIENIU POSTĘPOWANIA

  Wałbrzych, dnia 28 stycznia 2014r.

   

  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŝNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Niniejszym zawiadamiamy, Ĺźe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie Zapytania ofertowego nr 4/AG/2014 z dnia  16.01.2014r., pod nazwą: „Dostawa akcesoriów komputerowych w roku 2014 dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” - zostaje   

   

  u n i e w a Ĺź n i o n e

   

  na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) z uwagi na to, iĹź cena pięciu ofert złoĹźonych w postępowaniu przewyĹźsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

   

  Jednocześnie informujemy, Ĺźe nowe postępowanie w trybie Zapytania ofertowego zostanie ogłoszone  niezwłocznie - na stronie Zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAĹťNIENIU POSTĘPOWANIA

  Wałbrzych, dnia 22.01.2014r.

  Nr sprawy: 3/S/2014

   

  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŝNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Niniejszym zawiadamiamy, Ĺźe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pod nazwą:
  „Usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzych” zostaje

   

  u n i e w a Ĺź n i o n e

   

  z uwagi na to, iż w postępowaniu ogłoszonym w dniu 14 stycznia 2014r. nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

   

  Podpisała:
  Dyrektor Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych dnia 16.01.2014r

  Nr sprawy 4/AG/2014

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  w Wałbrzychu
  Plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (074) 664-96-93 , fax (074) 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na :
  „DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2014 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO
  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”
  CPV 30237000-9 części ,akcesoria i wyroby do komputerów


  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 113, poz. 1692)

  1. Zakres usług: wynika z Formularza cenowego załączonego do n/n zapytania.

  2. Termin realizacji: przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy

  3. Termin i miejsce składania ofert : do dnia 28 stycznia 2014r. do godz.10:00
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Administracyjny- Janusz Krzyszpin
  tel. 074 648 83 13, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. W załączeniu przekazujemy formularz stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć
  - Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej(w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem )

   

  Załączniki:
  1) Załącznik nr 1 Formularz oferty
  2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy
  3) Załącznik nr 3 Wzór umowy
  Zapytanie ofertowe

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 10 stycznia 2014 r.

  Nr sprawy 2 / Rekl / 2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 648-83-00 ,fax 74/ 648-83-12


  prosi o podanie oferty cenowej na:

   

  WYKONANIE USŁUG POLIGRAFICZNYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO
  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU W 2014 r.
  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póĹşn. zm.)
  Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :79823000-9 USŁUGI DRUKOWANIA I DOSTAWY

  1. Zakres usług:
  1) Planowany – wynika z Formularzy cenowych załączonych do zapytania ofertowego.
  2) Rzeczywisty – wynikać będzie z zamawianych usług, które będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych wynikających z załączników nr 1,2 i 3 załączonych do oferty cenowej.

  2. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  3. Termin i miejsce składania ofert: 21 stycznia 2014 r. do godz. 9,00 - Sekretariat Teatru, plac Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Działu Reklamy, Sylwia Niemasz tel. 74 / 648 83 20, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. W załączeniu przekazujemy formularze cenowe, stanowiące podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

   

  Załączniki:
  - Oferta cenowa
  - Załącznik do oferty nr 1, nr 2, nr 3 – formularz cenowy
  - Projekt umowy
  - Zapytanie ofertowe

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: /S/2014

  Wałbrzych, dnia 14.01.2014r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  TEATR DRAMATYCZNY im. Jerzego Szaniawskiego
  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
  tel. 74/ 664-96-93, fax 74/ 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą:
  „Usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym dla Teatru Dramatycznego im.
  Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
  CPV 6400000-7 usługi pocztowe i kurierskie

   

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z póĹşniejszymi zmianami), tj. bez stosowania przepisów ustawy Pzp.

  2. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące przesyłek listowych oraz paczek polegające na:
  1) w obrocie krajowym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek rejestrowanych i nierejestrowanych będących lub niebędących przesyłkami najszybszej kategorii oraz usług komplementarnych,
  2) w obrocie zagranicznym – przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek, jako będących lub niebędących przesyłkami najszybszej kategorii,
  3) doręczeniu lub wydaniu przesyłek, zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy.

  Dokładny zakres przedmiotu zamówienia wynika z załączonego FORMULARZA CENOWEGO.

  3. Termin realizacji: 12 miesięcy po zawarciu umowy.

  4. Warunki udziału w postępowaniu:
  1) Posiadanie niezbędnych do wykonania zamówienia: uprawnień, wiedzy, doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dobrej sytuacji ekonomicznej;
  2) Posiadanie doświadczenia w realizacji usług poligraficznych dla instytucji kultury.
  3) Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne.
  Oraz:
  4) Siedziba Wykonawcy powinna znajdować się w Wałbrzychu w obrębie dzielnicy Śródmieście.
  5) W ramach świadczenia w/w usług Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania m.in. następujących czynności:
  a) dostarczanie i odbierania jeden raz dziennie przesyłek do i z siedziby Zamawiającego w godzinach między 14:30 -15.00,
  b) potwierdzanie w pocztowej książce nadawczej przyjętych do wyekspediowania w kraju i za granicę przesyłek listowych,
  c) wypełnianie pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach dla wysyłanych przesyłek rejestrowanych, przesyłek listowych (oryginał książki nadawczej pozostanie u Wykonawcy, natomiast kopię, na której Wykonawca kwituje odbiór przesyłek, zatrzyma Zamawiający),
  d) naklejanie na przygotowane listy numerów „R” i wpisywanie ich do pocztowej książki nadawczej, podając jednocześnie wartość i wagę przesyłek,
  e) dostarczanie Wykonawcy, przy nadawaniu zwykłych przesyłek listowych, zestawienia zawierającego ilość nadawanych przesyłek, zaopatrzonego w odcisk pieczęci firmowej Zamawiającego,
  f) stosowanie do przesyłek listowych z potwierdzeniem odbioru druków potwierdzenia odbioru zgodnych ze wzorami Wykonawcy,
  g) rozliczanie naleĹźności za wszystkie wykonane usługi pocztowe odbywać się będzie miesięcznie „z dołu”,
  h) wystawioną fakturę naleĹźy dostarczyć do Teatru nie póĹşniej niĹź 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego
  i) zasięg terytorialny działania Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia winien obejmować wszystkie kraje świata,
  j) Zamawiający zastrzega sobie moĹźliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej ilości usług pocztowych, wynikającej z formularza oferty.
  6) W ciągu 5 dni po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego pieczęć lub nadruki w formie samoprzylepnej, o treści pozwalającej na identyfikację przesyłek zgodnie z umową.
  7) W ciągu 5 dni po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego zestaw dokumentów niezbędnych do rejestracji i potwierdzania wykonanych usług
  8) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w wyniku niniejszego postępowania będzie mieć charakter ryczałtowo-ilościowy, przy niezmiennych cenach netto - wynikających z Formularza cenowego – przez okres obowiązywania umowy.

  5. Termin i miejsce składania ofert: 21 stycznia 2014r. do godz. 10,00
  Sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  6. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Ludmiła Sidor,
  tel. 74/ 664 96 93, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  8. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

  9. Termin związania ofertą: 30 dni.

  10. W załączeniu przekazujemy FORMULARZ CENOWY, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty.

  11. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą.

  12. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529), kodeks cywilny oraz Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budĹźetu Teatru z dnia 15 listopada 2012r.

   

  Załączniki:
  1. wzór OFERTY
  2. FORMULARZ CENOWY
  Zapytanie ofertowe

   

  Podpisała
  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-01-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAĹťNIENIU POSTĘPOWANIA

  Wałbrzych, dnia 20 grudnia 2013r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  O UNIEWAŝNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Niniejszym zawiadamiamy, Ĺźe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie Zapytania ofertowego nr 30/AG/2013 z dnia  10.12.2013r., pod nazwą: „Dostawa akcesoriów komputerowych w roku 2014 dla Teatru Dramatycznego  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” - zostaje 

  u n i e w a Ĺź n i o n e

  na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) z uwagi na to, iĹź cena dwóch ofert złoĹźonych w postępowaniu przewyĹźsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  Jednocześnie informujemy, Ĺźe nowe postępowanie w trybie Zapytania ofertowego zostanie ogłoszone  niezwłocznie - na stronie Zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

   

  Z upowaĹźnienia

  Dyrektora Teatru

  ElĹźbieta Makandasis

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych dnia 10.12.2013r.

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  w  Wałbrzychu

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel.  (074)  664-96-93 , fax  (074)  664-96-94

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  :

  „ DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W ROKU 2014  DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO
  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  CPV  30237000-9 części ,akcesoria i wyroby do komputerów

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

  1. Zakres usług : wynika z Formularza cenowego załączonego  do  n/n zapytania.

  2. Termin realizacji:  przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy.

  3. Termin i miejsce składania ofert :  do dnia 20 grudnia 2013r. do godz.10:00

  Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest  Kierownik Administracyjny- Janusz Krzyszpin
  tel. 074 648 83 13, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8. W  załączeniu  przekazujemy  formularz stanowiący podstawę do  wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy  załączyć do   oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć
  - Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem )

  10. Teatr zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

   

   Załączniki:

  1) Załącznik nr 1 Formularz oferty

  2) Załącznik nr 2 Formularz  cenowy

  3) Załącznik nr 3 Wzór umowy

  Zapytanie ofertowe

   

  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia  18  listopada  2013r

  Numer sprawy:  28/ADM/2013

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax (74) 664-96-93 / (74) 664-96-94

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

   

   

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego z dnia 07 listopada  2013r. na wykonanie:

   

  „Wykonanie pomiarów i badań ochronnych przeciwporaĹźeniowych skuteczności zerowania i rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Sceny Kameralnej Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

   

  Liczba otrzymanych ofert: 5

  Liczba firm wykluczonych:0

  Liczba ofert odrzuconych:  0

  Wybrano następującą ofertę:

  Numer oferty:  3

   

  Firma (nazwa):                   

  ZAKŁAD EKSPERTYZ ELEKTROENERGETYCZNYCH

  JOANNA KOZŁOWSKA

  ul. Średnia 8/11-12

  58-305 Wałbrzych

  Cena oferty łącznie „brutto”  2014,46 zł(słownie złotych: dwa tysiące czternaście 46/100  złotych)

  Uzasadnienie wyboru:    Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego iproponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   

  ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto

   

  1

  Firma Elektryczna

  ANDRZEJ ŁAKOTKA

  ul. Grunwaldzka 92/1A

  58-340 Głuszyca

  2891,84 zł  netto

  3556,96 zł brutto

   

  2

  KLAUMAR ELEKTRO

  Marcin Fugiel

  ul. Zachodnia 10/6

  53-644 Wrocław

  3420,01 zł netto

   4206,61 zł brutto

  3

  ZAKŁAD EKSPERTYZ ELEKTROENERGETYCZNYCH

  JOANNA KOZŁOWSKA

  ul. Średnia 8/11-12

  58-305 Wałbrzych

   

  1637,77 zł netto

  2014,46 zł brutto

  4.

  BBR-SOLUTIONS

  KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

  ul. Sikorskiego 7/2

  95-070 Aleksandrów Łódzki

  2382,00 zł netto

  2929,86 zł brutto

  5.

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

  Piotr Szymański

  ul. Psie Pole 12/1

  58-301 Wałbrzych

  1767,40 zł netto

  2173,90 zł brutto

   

   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz                  

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 18  listopada 2013r

  Numer sprawy:  27/ADM/2013

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego

  Plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych

  tel./fax (74) 664-96-93 / (74) 664-96-94

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

   

   

   

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego z dnia 06listopada 2013r. na wykonanie:

  Usługi hotelarskiedla gości i grup teatralnych uczestniczących w  XI Wałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych, odbywających się w dniach 25-29 listopada 2013r

   

  CPV  55110000-4  Hotelarskie usługi noclegowe

   

  Liczba otrzymanych ofert: 4

  Liczba firm wykluczonych:0

  Liczba ofert odrzuconych:  0

  Wybrano następującą ofertę:

  Numer oferty:2

  Firma (nazwa):  Centrum Budowlane  „ Sirbud” Hotel – Restauracja „Maria”

  ul. Wrocławska 134B

  58-306 Wałbrzych

   

  Cena ofertyłącznie „brutto”: 9 075,00(słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych)

  w tym  cena stawki dobowej „brutto": 55,00 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt pięć  00/100 złotych)

  Uzasadnienie wyboru:    Wybrana oferta spełnia warunki Zamawiającego iproponuje najniĹźsze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   

  ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

   

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto

  (łącznie)

  Cena netto/brutto

  (dobowa)

  1

  KHG Wałbrzych Sp. z o. o

  ul. Wiejska 17/5

  00 - 480 Warszawa

  Hotel „Ibis Styles”

  ul. 1 – Maja 64

  58 – 300 Wałbrzych

  9472,22 zł netto

  10230,00 zł brutto

  57,41 zł netto

  62,00 zł brutto

  2

   

   

  Centrum Budowlane

  „Sirbud”

  ul. Długa 2

  58-309 Wałbrzych

  Hotel – Restauracja „Maria”

  ul. Wrocławska 134B

  58-306 Wałbrzych

  8402,77 zł netto

  9075,00 zł brutto

  50,92 zł netto

  55,00 zł brutto

  3

  Qubus Hotel

  Wałbrzych Sp z o.o.

  ul. Skierniewicka 18

  53-117 Wrocław

  Hotel „Qubus”

  58 – 304 Wałbrzych

  ul. P. Wysockiego 45

  9625,00 zł netto

  10395,00 zł brutto

  58,33 zł netto

  63,00 zł brutto

  4.

  Spółka Celowa

  Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne

  „AQUA-ZDRÓJ”

  HOTEL AQUA-ZDRÓJ

  Hotel   AQUA –ZDRÓJ

  ul. Ratuszowa 6

  58-304 Wałbrzych

  9900,00 zł netto

  10692,00 zł brutto

  60,00 zł netto

  64,80 zł brutto

   

   

   

   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz                  

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 07 listopada 2013r.

   

  Nr sprawy: 28/AG/2013

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  (074)  664-96-93 , fax  (074)  664-96-94

   

  prosi o podanie  oferty cenowej na :

  Wykonanie pomiarów i badań ochronnych przeciwporaĹźeniowych skuteczności zerowania i rezystancji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku Sceny Kameralnej Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.

   

  50711000-2  Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

  71355000-1  Usługi pomiarowe 

   

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

  2.   Termin realizacji: do dnia  29.11.2013r.

  3. Termin i miejsce składania ofert :15.11.2013r. do godz. 1200
  Sekretariat  Teatru, plac Teatralny 1 w Wałbrzychu.

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p.Janusz Krzyszpin, tel. 074 6488313, od godz. 800 do godz. 1500.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert :   cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument uprawniający do pomiarówelektrycznych oraz aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej.

  9. Mile widziana wizja lokalna urządzeń w celu prawidłowego wykonania pomiarów elektrycznych zgodnie z art. 62 pkt  Prawa Budowalnego

   

  Dyrektor Teatru

  Danuta Marosz

   

  Załączniki
  1.Zapytanie ofertowe
  2.Wzór umowy
  3.Oferta cenowa
  4.Formularz cenowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 06 listopada 2013r.

   

  L.dz27/AG/2013

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego w  Wałbrzychu

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74 / 648-83-00 , fax  74 / 648-83-12

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  wykonaniezamówienia publicznego pod nazwą:

  Usługi hotelarskiedla gości i grup teatralnych uczestniczących w  XIWałbrzyskich FANABERIACH Teatralnych, odbywających się w dniach 25-29 listopada 2013r.

  CPV  55110000-4  Hotelarskie usługi noclegowe

   

  1.Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 113, poz. 759 z póĹşn.zm.),

  2.Termin realizacji: od 24 do 30 listopada 2013r.

  3. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Lokalizacja hotelu w mieście Wałbrzychu lub w odległości nie większej niĹź 8 km od siedziby Teatru.
  • Spełnienie warunków szczegółowych zawartych w Załączniku nr 1 w/w Zapytania Ofertowego.

  4. Termin i miejsce składania ofert do 15 listopada 2013r. do godz. 1200,  Sekretariat  Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  5.Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Janusz Krzyszpin, Marta Rosiak, tel. 74/ 648 83 13/14, tel. kom. 511 022 443 od godz. 800 do godz. 1500

  6.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

  7.Kryteria oceny ofert :   cena oferty 100%

  8.Termin związania ofertą:  30 dni.

  9. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 dni po wykonaniu usług i złoĹźeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

  10.W  załączeniu  przekazujemy wzór oferty obowiązującej w postępowaniu z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, który stanowi podstawę do wyceny oraz wykaz ilościowy zakwaterowań gości i grup teatralnych uczestniczących w organizacji festiwalu, który jako Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 – do wypełnienia przez wykonawców.

  11. Do oferty cenowej naleĹźy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności  gospodarczej hotelu.

   

  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

   

  Załączniki:

  1.Zapytanie ofertowe
  2.Oferta cenowa
  3.Załącznik nr 1- warunki hotelowe
  4.Załącznik nr 2 - formularz cenowy
  5.Umowa

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o wyborze oferty

  Wałbrzych, dnia 14.10.2013r.

  Numer sprawy PN/03/2013

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  „ŚWIATŁO NA PLACE - zakup wyposaĹźenia do realizacji spektakli plenerowych dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.09.2013r.

  BZP 188317 - 2013

  Wybrano następującą ofertę: Numer oferty 1

  Firma (nazwa): F.H.U. ELWO - LIGHT Piotr Wojtas, os. II Pułku Lotniczego 28A/2, 31-869 Kraków

  Cena netto: 129 003,30 zł cena brutto: 158 674,05 zł (słownie brutto: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100


  Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu, jest ważna i spełnia warunki Zamawiającego.

  Liczba otrzymanych ofert: 1

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

   

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena brutto w zł

  1

  ELWO - LIGHT Piotr Wojtas,

  os. II Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków

  158 674,05

   

  Informacje o wykonawcych wykluczonych.

  Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

   

  Informacje o ofertach odrzuconych.

  W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

   

  Omyłki pisarskie i rachunkowe.

  W ofercie nie stwierdzono omyłek podlegających poprawie na podstawie art. 87 ust.2, pkt 2 ustawy Pzp.

   

  Informacja o możliwości zawarcia umowy

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego moĹźe zostać zawarta po dniu 14 paĹşdziernika 2013r.

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Wałbrzych: ŚWIATŁO NA PLACE - zakup wyposażenia do realizacji spektakli plenerowych dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  Numer ogłoszenia: 188317 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIATŁO NA PLACE - zakup wyposaĹźenia do realizacji spektakli plenerowych dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaĹźenia do realizacji spektakli plenerowych dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w tym: - reflektory 1000W - szt. 9 - reflektory 2000W - szt. 10 - reflektory profilowe 50o - szt. 5 - pulpit nastawczo - sterowniczy z monitorem - szt. 1 - rampa oświetleniowa aluminiowa - szt. 1.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoĹźyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 2 załączonego do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złoĹźone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złoĹźone (podpisane) przez kaĹźdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeĹźeli Wykonawca: - złoĹźy oświadczenie, Ĺźe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch zamówień o zakresie i charakterze zbliĹźonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na dostawach sprzętu oświetleniowego i systemów wspomagających o wartości kaĹźdej z dostaw nie mniejszej niĹź cena oferty.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca złoĹźy wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru formularza nr 2 załączonego do SIWZ lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca złoĹźy wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru formularza nr 2 załączonego do SIWZ lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wg wzoru formularza nr 2 załączonego do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleĹźy przedłoĹźyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieĹź wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleĹźycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takĹźe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ĺźe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ĺźe nie naleĹźy do grupy kapitałowej;

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zmiany osób lub podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, Ĺźe osoby te lub podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. 2. Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemoĹźliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ĺźadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moĹźliwości naleĹźytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyĹźszą.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia moĹźna uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaĹźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Załączniki:

  1. SIWZ

  2. Specyfikacja techniczna

  3. Formularz cenowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-09-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 02 września 2013r.

  Numer sprawy 24/INF/13

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH DOSTĘPU DO INTERNETU DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  ogłoszonego w dniu 26 sierpnia 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl   jako waĹźne wpłynęły 2 oferty od:

  1. CI-COMPUTER INSTAL S.A., ul. Forteczna 1d, 58-316 Wałbrzych

  z ceną oferty w wysokości brutto: 3 894,53 zł słownie brutto: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery 28/100 złotych

  2.PECET SERWIS S.C., ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

  z ceną oferty w wysokości brutto: 3 687,66 zł słownie brutto: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem 66/100 złotych

  Liczba otrzymanych ofert: 2

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo, t.j: PECET SERWIS S.C., ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych z ceną brutto: 3 687,66 zł

   

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

  1

  CI-COMPUTER INSTAL S.A

  ul. Forteczna 1d,

  58-316 Wałbrzych

  netto:   3 166,28

  brutto:  3 894,53

  2

  PECET SERWIS S.C.

  ul. Moniuszki 45,

  58-300 Wałbrzych

  netto:   2 998,09

  brutto:  3 687,66

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert

  Numer Oferty

  Liczba punktów w kryterium – cena 100%

  2

  100 pkt

   

   

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wałbrzych, dnia 26 sierpnia 2013r.

  Nr sprawy 24/INF/2013

  L. dz……../INF/2013

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel.  (74)  664-96-93 , fax  (74)  664-96-94

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  :

  „DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH DOSTĘPU DO INTERNETU DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO  IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

   

  1. Zakres usług :   Wynika z Formularza cenowego załączonego  do  w/w zapytania.

  2. Termin realizacji:  do 30.09.2013r.

  3. Termin i miejsce składania ofert : 02 września 2013r. do godz. 1200 Sekretariat  Teatru, plac Teatralny 1,  58-300 Wałbrzych.

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Rzyman tel. 074 648 83 13  w godzinach od 9:00 do 15:00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%.

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8. W  załączeniu  przekazujemy  formularz cenowy stanowiący podstawę do  wyceny,  który po wypełnieniu  i podpisaniu  prosimy  załączyć do  oferty cenowej.

  9. Do oferty cenowej należy dołączyć :

  a) Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej wystawiony nie póĹşniej niĹź 6 miesięcy od daty złoĹźenia oferty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

  b) Zaparafowany wzór umowy

  Załączniki:

  1)  Załącznik  nr 1  Formularz oferty
  2)  Załącznik  nr 2  Formularz  cenowy
  3)  Załącznik  nr 3  Wzór umowy

  Dyrektor Teatru

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 19 lipca 2013r.

  Nr sprawy 20 / Rekl / 2013   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12

  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „ Wykonanie usług wydruków wielkoformatowych dla potrzeb teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w sezonie teatralnym 2013/2014r.”

  ogłoszonego w dniu 02 lipca 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl   jako waĹźne wpłynęło 6 ofert od:

  1.WIELKAREKLAMA.EU Janusz Ciosek, 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45

      z ceną oferty w wysokości brutto: 24 550,80 zł słownie brutto: dwadzieścia cztery tysiące pięćset      pięćdziesiąt 80/100 złotych.

  2.Agencja reklamowo-marketingowa Sylwiusz Gruś, 56-120 Brzeg Dl., ul. Wilcza 8/1

      z ceną oferty w wysokości brutto: 21 973,95 zł słownie brutto: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 95/100 zlotych.

  3.RECEVENT Robert Dąbrowski, 26-110 Skarzysko- Kamienna, ul. Grota Roweckiego 54

       z ceną oferty w wysokości brutto: 15 314,24 zł słownie brutto: piętnaście tysięcy trzysta czternaście 24/100 złotych

  4.LOGO Robert Kalinowski, 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 125

       z ceną oferty w wysokości brutto: 15 050,25 zł słownie brutto: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt 25/100 złotych

  5.P.H.U. BOGLER Joanna Guzy, 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodleglości 154

       z ceną oferty w wysokości brutto: 14 082,27 zł słownie brutto: czternaście tysięcy osiemdziesiąt dwa 27/100 złotych

  6.CITY DRUK Mirosław Bucholc, 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4

       z ceną oferty w wysokości brutto: 12 595,94 zł słownie brutto: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 94/100 złotych.

  Liczba otrzymanych ofert: 6

  Liczba firm wykluczonych : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 6 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo, t.j: CITY DRUK Mirosław Bucholc, 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 4 z ceną brutto: 12 595,94 zł

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

   

  1

   

  WIELKAREKLAMA.EU

  98-300 Wieluń

  ul. Wojska Polskiego 45

  netto: 19 960,00

  brutto: 24 550,80

   

  2

   

  AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA

   

  56-120 Brzeg Dl.

  ul. Wilcza 8/1

  netto: 17 865,00

  brutto:21 973,95

  3

  RECEVENT

   

  26-110 SkarĹźysko- Kamienna

  ul. Grota Roweckiego 54

  netto: 12 450,60

  brutto:15 314,24

  4

  LOGO

   

  58-304 Wałbrzych

  ul. Andersa 125

  netto: 12 236,00

  brutto:15 050,28

  5

  P.H.U. BOGLER

   

  58-303 Wałbrzych

  ul. Niepodległości 154

  netto: 11 449,00

  brutto:14 082,27

  6

  CITY DRUK

   

  58-302 Wałbrzych

  ul. Parkowa 4

  netto: 10 240,60

  brutto:12 595,94

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert

  Numer Oferty

  Liczba punktów w kryterium – cena 100%

  6

  100 pkt

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy 20 / Rekl / 2013

  Wałbrzych, dnia 2 lipca 2013 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  TEATR  DRAMATYCZNY IM. JERZEGO  SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  (074)  664-96-93, fax  (074)  664-96-94

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na  :

  WYKONANIE  USŁUG  WYDRUKÓW  WIELKOFORMATOWYCH   DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  W WAŁBRZYCHU W SEZONIE TEATRALNYM  2013/2014 r.

   

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.)

  2.   Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do dnia  31 lipca 2014 r.

  3. Termin i miejsce składania ofert :  10 lipca 2013 r. do godz. 1000 Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu

  4.   Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Sylwia Niemasz, tel. 74 6488320, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6.   Kryteria oceny ofert :   cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

   

  8.  W  załączeniu  przekazujemy  formularze cenowe, stanowiące  podstawę do  wyceny,
  której prosimy  dokonać  na  załączonym  druku  oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność    gospodarczą.

   

  Załączniki:
  - Zał.1 - druk oferty

  - Zał.2 - formularz cenowy

  - Zał.3 - projekt umowy

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie ofertowe

  Nr sprawy& 21   / Rekl / 2013

  Wałbrzych,  dnia 2 lipca 2013 r.

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  w  Wałbrzychu
  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel.  (074)  664-96-93 , fax  (074)  664-96-94

  prosi  o  podanie  oferty cenowej  na:

  1. Zakup specjalistycznych materiałów i przyborów papierniczych na bieżącą działalność Działu Reklamy Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w sezonie teatralnym 2013-2014.
  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz.U z 2010r. nr 113, poz.759)

  2. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31 lipca 2014 r.

  3. Termin i miejsce składania ofert :  10 lipca 2013 do godz. 10.00

   Sekretariat  Teatru, Pl. Teatralny 1 w  Wałbrzychu

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Sylwia Niemasz, tel. 74 6488320, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8. W załączeniu  przekazujemy formularz cenowy, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty.

  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą.

  Załączniki:

  oferta cenowa
  formularz cenowy
  projekt umowy

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Numer sprawy 16/AG/13

  Wałbrzych, dnia 17 czerwca  2013r.

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12
  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „ Wykonanie okresowego- pięcioletniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  ogłoszonego w dniu 04  czerwca 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl   jako waĹźne wpłynęło 10 ofert od:

  1. Firma Budowlaniec- Nadzór mgr inĹź. Stefan Konieczny, 44-120 Pyskowice ul. Braci Pisko 1/3

  z ceną oferty w wysokości brutto: 3 382,50 zł słownie brutto: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa 50/100 zł

  2. Adam Olszak,  63-500 Ostrzeszów ul. Strumykowa 4a

  z ceną oferty w wysokości brutto: 1 476,00 zł słownie brutto: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć 00/100 zł.

  3.  Ĺťychlińskie Przedsiębiorstwo Ofertowo- Budowlane Profert Kamila Józefowicz, 99-320 Ĺťychilin ul. Wiejska 10    

  z ceną oferty w wysokości brutto: 1 402,20 zł słownie brutto: tysiąc czterysta dwa 20/100 zł.

  4. Biuro Projektowo- Budowlane mgr inĹź. Dominika Bartniak, 59-800 Lubań  ul. Esperantystów 23a/16

  z ceną oferty w wysokości brutto: 3 436,62 zł słownie brutto: trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć 62/100 zł.

  5. F.H.U. INVEST-ART. Sławomir Nowakowski, 58-535 Miłków Miłków 166

  z ceną oferty w wysokości brutto: 5 400,00 zł słownie brutto: pięć tysięcy czterysta 00/100 zł.

  6. Biuro Obsługi Budownictwa Joanna Mroczko- Sidorowicz, 50-207 Wrocław ul. Dubois 26a/18

  z ceną oferty w wysokości brutto: 2 300,00 zł słownie brutto: dwa tysiące trzysta 00/100 zł.

  7. Biuro Realizacji Inwestycji Juliusz Majewski, 58-304 Wałbrzych ul. Andersa 126/29

  z ceną oferty w wysokości brutto: 3 075,00 zł słownie brutto: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 00/100zł

  8. Bender Building Szymon Kubicki, 88-400 Ĺťnin ul. Mickiewicza 46/1

   z ceną oferty w wysokości brutto 1 353,00 zł słownie brutto: trzy trzysta pięćdziesiąt trzy 00/100 zł.

  9. Usługi Techniczne- Zofia Czempkowska, 58-302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25

   z ceną oferty w wysokości brutto: 7 000,00 zł słownie brutto: siedem tysięcy 00/100 zł.

  10. Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD, 58-302 Wałbrzych   ul. Parkowa 23/1

     z ceną oferty w wysokości brutto 12 300,00 zł słownie brutto: dwanaście tysięcy trzysta 00/100 zł.

  Liczba otrzymanych ofert: 10

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 8 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo, t.j:

  Bender Building Szymon Kubicki, 88-400 Ĺťnin ul. Mickiewicza 46/1

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

   

  1

   

  Firma Budowlaniec- Nadzór mgr inĹź. Stefan Konieczny

  44-120 Pyskowice

  ul. Braci Pisko 1/3

  netto: 2 750,00 zł

  brutto:3 382,50 zł

   

  2

  Adam Olszak

  63-500 Ostrzeszów

  ul. Strumykowa 4a

  netto: 1 200,00 zł

  brutto:1 476,00 zł

  3

  Ĺťychlińskie Przedsiębiorstwo Ofertowo- Budowlane Profert Kamila Józefowicz

  99-320 Ĺťychlin

  ul. Wiejska 10

   

  netto: 1 140,00 zł

  brutto:1 402,20 zł

  4

  Biuro Projektowo- Budowlane mgr inĹź. Dominika Bartniak

  59-800 Lubań

  ul. Esperantystów 23a/16

  netto: 2 794,00 zł

  brutto:3 436,62 zł

  5

  F.H.U. INVEST-ART. Sławomir Nowakowski

  58-535 Miłków

  Miłków 166

  netto: 5 400,00 zł

  brutto:5 400,00 zł

  6

  Biuro Obsługi Budownictwa Joanna Mroczko- Sidorowicz

  50-207 Wrocław

  ul. Dubois 26a/18

  netto: 2 300,00 zł

  brutto:2 300,00 zł

  7

  Biuro Realizacji Inwestycji Juliusz Majewski

  58-304 Wałbrzych

  ul. Andersa 126/29

  netto: 2 500,00 zł

  brutto:3 075,00 zł

  8

  Bender Building Szymon Kubicki

  88-400 Ĺťnin

  ul. Mickiewicza 46/1

  netto: 1 100,00 zł

  brutto:1 353,00 zł

  9

  Usługi Techniczne- Zofia Czempkowska

  58-302 Wałbrzych

  ul. Pułaskiego 25

  netto: 5 691,06 zł

  brutto:7 000,00 zł

  10

  Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD

  58-302 Wałbrzych

  ul. Parkowa 23/1

  netto: 10 000,00 zł

  brutto:12 300,00 zł

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert


  Numer Oferty

  Liczba punktów w kryterium – cena 100%

  8

  100 pkt

   

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

   

  Zestawienie ofert (.pdf)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zbiorcze zestawienie ofert

  Przedmiot zamówienia: „ Wykonanie okresowego- pięcioletniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

   

  Oznaczenie sprawy : 16/AG/13

  DRUK ZP-12

  Zamawiający: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1

   

  Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Cena netto:*

  Cena brutto:*

  1

   

  Firma Budowlaniec - Nadzór

  mgr inĹź. Stefan Konieczny

  44-120 Pyskowice

  ul. Braci Pisko 1/3

  2 750,00 zł

  3 382,50 zł

  2

  Adam Olczak

  63-500 Ostrzeszów

  ul. Strumykowa 4a

  1 200,00 zł

  1 476,00 zł

  3

  Żychlińskie Przedsiębiorstwo

   Ofertowo- Budowlane PROFERT

  Kamila Józefowicz

  99-320 Ĺťychilin

  ul. Wiejska 10

  1 140,00 zł

  1 402,20 zł

  4

  Biuro Projektowo - Budowlane

  mgr inĹź. Dominika Bartniak

  59-800 Lubań

  ul. Esperantystów 23a/16

  2 794,00 zł

  3 436,62 zł

  5

  F.H.U. INVEST-ART.

   Sławomir Nowakowski

  58-535 Miłków

  Miłków 166

  5 400,00 zł

  5 400,00 zł

  6

  Biuro Obsługi Budownictwa

  Joanna Mroczko- Sidorowicz

  50-207 Wrocław

  ul. Dubois 26a/18

  2 300,00 zł

  2 300,00 zł

  7

  Biuro Realizacji Inwestycji

  Juliusz Majewski

  58-304 Wałbrzych

  ul. Generała Władysława Andersa 126/29

  2 500,00 zł

  3 075,00 zł

  8

  BENDER BUILDING  Szymon Kubicki

  88-400 Ĺťnin

  ul. Mickiewicza 46/1

  1 100,00 zł

  1 353,00 zł

  9

  Usługi Techniczne- Zofia Czempkowska

  58-302 Wałbrzych

  ul. Pułaskiego 25

  5 691,06 zł

  7 000,00 zł

  10

  Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska

  58-302 Wałbrzych

  ul. Parkowa 23/1

   

  10 000,00 zł

   

  12 300,00 zł

  Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 8 610,00 zł  brutto

   

  Osoba sporządzająca protokół    -   Janusz Krzyszpin

   

  Dyrektor  Teatru
  Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy 16/AG/2013    

                                                          Wałbrzych , dnia  04.06.2013r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  (74)  664-96-93 , fax  (74)  664-96-94

   

  prosi o podanie  oferty cenowej  na  :

  „Wykonanie okresowego - pięcioletniego przeglądu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

   

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami:

  • art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity   Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
  • art.62 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126)

   

  1.  Zakres usług: Wynika z wzoru umowy załączonego do n/n zapytania.

  2. Termin realizacji:  do 10 lipca 2013r.

  3. Termin i miejsce składania ofert : 13 czerwca 2013r. do godz. 1200 Sekretariat  Teatru, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych,

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin 74 648 83 13, od godz. 730 do godz. 1530

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

  7. Termin związania ofertą:  30 dni.

  8. W  załączeniu przekazujemy formularz cenowy stanowiący podstawę do  wyceny,  który po wypełnieniu  i podpisaniu  prosimy  załączyć do  oferty cenowej

  9.  Do oferty cenowej prosimy dołączyć :

  1. Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej  (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wystawiony nie póĹşniej niĹź 6 miesięcy od daty złoĹźenia oferty lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej wygenerowanego nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Aktualne uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. Zaparafowany wzór umowy.

   

  Załączniki:

  1)  Załącznik  nr 1  Formularz oferty

  2)  Załącznik  nr 2  Wzór umowy

  Zapytanie ofertowe

   

  Dyrektor  Teatru

   Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapytanie cenowe

  Nr sprawy 18 /Tech./13 II

  Wałbrzych 22 maja 2013 r.

  ZAPYTANIE  CENOWE

   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego
  Plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel.  (74)  664-96-93 , fax  (74)  664-96-94

   

  prosi  o  podanie  oferty cenowej na dostawę:
  „Projektora multimedialnego, mobilnego, w torbie transportowej dla Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  wg załączonej specyfikacji technicznej

  Wyceny prosimy dokonać na załączonym formularzu cenowym.

  1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

  2. Termin realizacji: do dnia 31.05.2013 r.

  3. Termin i miejsce składania ofert :  27.05.2013 r. do godz. 12.00

  Osobiście - sekretariat Teatru, Pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu lub sekretariat@teatr.walbrzych.pl

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Prokop,

  tel. 74 648 83 00 od godz. 8,00 do godz. 15,00.

  5. Kryteria oceny ofert :   cena oferty 100%

  6. Termin związania ofertą: 30 dni.

  7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą.

   

  Dyrektor Teatru

   

  Załącznik: zapytanie cenowe (.docx)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Wałbrzych: Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego.
  Numer ogłoszenia: 194098 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165892 - 2013r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego..

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : - Zakup i montaĹź sprzętu komputerowego, - Zakup i wdroĹźenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie instytucją, - Promocja Projektu. 1. Zakup i montaĹź sprzętu komputerowego obejmuje - zakup i montaĹź: komputerów stacjonarnych, komputerów stacjonarnych z rozszerzoną grafiką, komputerów stacjonarnych (stacji graficznych), komputera stacjonarnego, komputerów mobilnych wraz ze stacją dokującą, komputerów mobilnych wraz z modemem 3G i stacją dokującą, komputerów mobilnych (typu tablet) z modemem 3G, komputera mobilnego, jednostki serwerowej, drukarek, kserokopiarek, skanerów, skanera dokumentowego, plotera tnącego, zasilacza awaryjnego UPS 20 kVA, osprzętu sieciowego (punkt dostępowy, router sieciowy), dodatkowego sprzętu mobilnego - dysk przenośny, dodatkowego sprzętu mobilnego - karty dĹşwiękowe, monitorów komputerowych, drukarki do płyt CD/DVD. 2.Zakup i wdroĹźenie pakietu oprogramowań wspomagających zarządzanie instytucją obejmującego: zakup i wdroĹźenie oprogramowania klasy ERP, w tym: oprogramowania finansowo - księgowego rozszerzonego o moduł fakturowania i zamówień publicznych, który obejmuje następujące moduły: finansowo - księgowy, przelewów, rozrachunków, ewidencji wyposaĹźenia, kasowy, fakturowania, zamówień publicznych, oprogramowania kadrowo - płacowego, który obejmuje następujące moduły: (kadrowy, płacowy, zleceniowy), oprogramowania elektronicznego sekretariatu, oprogramowania zarządzanie bazą noclegową, oprogramowania zarządzania archiwum zakładowym, oprogramowania graficznego, oprogramowania sprzedaĹźy biletów, w tym rezerwacji przez internet (z moĹźliwością póĹşniejszego rozszerzenia o moduł zakupu przez internet), oprogramowania biurowego, oprogramowania serwerowego z obsługą baz SQL, oprogramowania do obsługi nagrywarek CD/DVD/BR, oprogramowania specjalistycznego do projektowania oświetlenia scenicznego, oprogramowania specjalistycznego od obróbki dĹşwięku i obrazu..

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.00.00.00-8.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt : Infirmatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  CI - Computer INSTAL Spółka Akcyjna, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 529515,32 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 441200,00

  Oferta z najniższą ceną: 441200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 441200,00

  Waluta: PLN.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Numer sprawy 15/AG/13

  Wałbrzych, dnia 14 maja 2013r.

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12
  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „DOSTAWA  MATERIAŁÓW SANITARNO-CHEMICZNYCH W ROKU 2013/2014 DLA  TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  ogłoszonego w dniu 30  kwietnia 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl   jako waĹźne wpłynęły 3 oferty od:

  1.S.C. EFEKT, ul. Jaśminowa 109, 58-310 Szczawno Zdrój

      z ceną oferty w wysokości brutto: 12 229,15 zł słownie brutto: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 15/100 złotych

  2.PAKT, ul. Beethovena 25, 58-300 Wałbrzych

      z ceną oferty w wysokości brutto: 15 164,13 zł słownie brutto: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 13/100 złotych

  3.RAPTOR FIRMA , ul. Długa 3b, 58-309 Wałbrzych

       z ceną oferty w wysokości brutto: 11 384,62 zł słownie brutto: jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 62/100 złotych

  Liczba otrzymanych ofert: 3

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0

  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 3 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo, t.j: RAPTOR FIRMA , ul. Długa 3b, 58-309 Wałbrzych z ceną brutto: 11 384,62 zł

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Nr oferty

  Nazwa firmy

  Siedziba firmy

  Cena netto/brutto zł

   

  1

   

  S.C. „EFEKT”

  58 – 310 Szczawno Zdrój

  ul. Jaśminowa

  netto:   9 942,40

  brutto:12 229,15

  2

  „PAKT”

   

  58-300 Wałbrzych

  ul. Beethovena

   

  netto: 12 328,56

  brutto:15 164,13

  3

  „RAPTOR FIRMA”

   

  58-309 Wałbrzych

  ul. Długa 3b

   

  netto:   9 255,79

  brutto:11 384,62

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert

  Numer Oferty

  Liczba punktów w kryterium – cena 100%

  3

  100 pkt

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

  Wałbrzych, dnia 10.05. 2013r.

  oznaczenie sprawy PN/02-4/2013

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel./fax 74/  664-96-93 / 74/  664-96-94
  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

  Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego

   

  przeprowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.04.2013 r.,

  BZP 165892 – 2013:

  Wybrano następującą ofertę:  Numer oferty 1

  Firma (nazwa)     : CI – COMPUTER INSTAL S.A., 58 – 316 Wałbrzych, ul. Forteczna 1 D

   

  cena oferty brutto: 542 676,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

   

  Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu, jest ważna i spełnia warunki Zamawiającego.

  Liczba otrzymanych ofert: 1

  Liczba ofert odrzuconych : 0

  Zbiorcze zestawienie ofert
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy

  Cena  „brutto”

  w  zł

  1

  CI – COMPUTER INSTAL S.A.
   58 – 316 Wałbrzych, ul. Forteczna 1 D

    542 676,00

   

  Informacje o wykonawcach wykluczonych
  Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  Informacje o ofertach odrzuconych
  W postępowaniu nie odrzucono oferty.

  Omyłki pisarskie i rachunkowe
  W ofercie nie stwierdzono omyłek podlegających poprawie na podstawie art.87 ust. 2, pkt. 2 ustawy Pzp.

  Informacja o moĹźliwości zawarcia umów
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego moĹźe zostać zawarte po dniu 15 maja 2013r.

   

  Podpisała:
  Dyrektor Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-05-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ANEKS Nr 1 do SIWZ

  Wałbrzych, dnia 06 maja 2013r.

  Oznaczenie sprawy: PN/02-4/2013

   

  ANEKS Nr 1 do SIWZ

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 25.04.2013r., BZP 165892 – 2013, pn.: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego”

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złoĹźone przez uczestnika postępowania:

  Pytanie nr 1
  Czy Zamawiający zapewni stały zdalny dostęp do systemu sprzedaĹźy biletów, aby moĹźna było dotrzymać 36 godzinnego terminu usunięcia błędu krytycznego?

  OdpowiedĹş 1
  Zdalny dostęp będzie zapewniony w przypadku awarii.

  Pytanie nr 2
  Proszę o informacje jakimi urządzeniami Państwo dysponują:
  - drukarkę biletów
  - drukarkę fiskalną

  OdpowiedĹş 2
  Drukarka fiskalna POSNET TEMO, drukarka do biletów Zebra ZM 400.

  Pytanie nr 3
  Gdzie ma być zainstalowana baza systemu sprzedaĹźy biletów?

  OdpowiedĹş 3
  Na serwerze będącym przedmiotem tego zamówienia.

  Pytanie nr 4
  Czy stanowiska kasowe systemu biletowego mają mieć teĹź moĹźliwość rezerwacji biletów?

  OdpowiedĹş 4
  Stanowisko kasowe musi zapewniać możliwość obsługi rezerwacji.

  Pytanie nr 5
  W specyfikacji technicznej Zamawiający pisze o 12 miesięcznym okresie gwarancji na oprogramowanie w wzorze umowy o 36 miesięcznym okresie proszę o określenie rzeczywistego oczekiwanego okresu gwarancji na system do sprzedaĹźy biletów

  OdpowiedĹş 5
  Zamawiający określił okres gwarancji na 36 miesięcy dla oprogramowania sprzedaĹźy biletów, w tym rezerwacji przez internet (z moĹźliwością póĹşniejszego rozszerzenia o moduł zakupu przez internet).

  Pytanie nr 6
  „moĹźliwość przypisania dodatkowych usług do wydarzenia dla poszczególnych kategorii rezerwacji: - usługą moĹźe być funkcją pracownika;
  - usługą może być towar lub usługa wybrana z kartoteki;
  - usługą moĹźe być towar lub usługa wybrana z kartoteki w połączeniu z funkcją (stanowiskiem) pracownika;”
  Funkcja opisana powyĹźej nie ma zastosowania przy rezerwacji biletów w Teatrze, a jedynie ewentualnie przy sprzedaĹźy proszę o zmianę zapisu

  OdpowiedĹş 6
  Zamawiający określił minimalne funkcjonalności oprogramowania sprzedaĹźy biletów, w tym rezerwacji przez internet (z moĹźliwością póĹşniejszego rozszerzenia o moduł zakupu przez internet). Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 7
  Obsługa kartoteki pracowników
  - moĹźliwość zarządzania czasem pracy pracowników poprzez obsługę:
  - słowników nieobecności (np. urlop wypoczynkowy, chorobowy, delegacja, spotkanie, itd.);
  - grafika godzin pracy;
  - funkcji (stanowisk) jakie zajmują poszczególni pracownicy (np. przewodnik, personel informacyjny);
  - możliwość określenia czy pracownik jest personelem i można mu przypisywać funkcje tj.: przewodnik, opiekun grupy lub inne zdefiniowane;
  Funkcje opisane powinien spełniać oprogramowanie RPG prosimy o wykreślenie tej funkcjonalności z opisu systemu biletowego

  OdpowiedĹş 7
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 8
  zezwolenie użytkownikowi na cofanie rezerwacji z poziomu modułu Internetowego;
  - zezwolenie uĹźytkownikowi na usuwanie rezerwacji z poziomu modułu Internetowego;”
  Funkcjonalność opisana powyżej może doprowadzić do usuwania lub edycji przez osoby trzecie. Proszę o usunięcie tego zapisu, chyba iż maja Państwo na myśli możliwość usunięcia rezerwacji dokonanej przez internet na stanowisku kasowym lub administracyjnym

  OdpowiedĹş 8
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 9
  „moĹźliwość określenia, w jakich językach moĹźe odbywać się oprowadzanie przez przewodnika (dane przechowywane w kartotece rezerwacji),”
  Funkcjonalność opisana powyżej jest według nas zbędna w Teatrze. Prosimy o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 9
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 10
  ” moĹźliwość zwrotu towarów lub biletów:
  - w przypadku towarów lub biletów zakupionych na paragon, w chwili zwrotu automatyczne utworzenie i zafiskalizowanie nowego paragonu na posiadaną przez klienta ilość biletów i towarów (klient w kaĹźdej chwili musi mieć paragon zakupu, na te towary i bilety, które kupił), Ta funkcjonalność spowoduje podwójną fiskalizacje biletów i produktów. Raporty będą zawierały nieprawdziwe dane np. Klient zwraca jeden z trzech zakupionych biletów, czyli w raportach powinien być jeden zwrot natomiast przy tym rozwiązaniu system zapisze zwrot trzech biletów i sprzedaĹź pięciu. Proszę o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 10
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 11
  ” - moĹźliwość określenia daty do kiedy naleĹźy potwierdzić rezerwację;
  - możliwość określenia daty do kiedy należy wykupić rezerwację;
  - funkcja zaznaczania, Ĺźe rezerwacja została juĹź potwierdzona;”
  Proszę o informacje na czym ma polegać potwierdzenie rezerwacji, widz robi rezerwacje, a następnie ją odbiera. Proszę o ewentualne wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 11
  Potwierdzeniem rezerwacji jest zakup biletu w wyznaczonym terminie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 12
  „- moĹźliwość przypisania do rezerwacji pracowników, którzy pełnią funkcje np. opiekuna grupy, itp.;”
  Proszę o rozwinięcie opisu funkcjonalności, według nas jest ona nie przydatna w Teatrze. Prosimy o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 12
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 13
  Proszę o potwierdzenie, iĹź Zamawiający dopuszcza dostarczenie modułu administracyjnego dostępnego poprzez aplikację działającą pod kontrolą systemu operacyjnego z nieograniczoną ilością uĹźytkowników korzystających z programu w tym samym czasie?

  OdpowiedĹş 13
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 14
  Ile licencji na stanowiska kasowe, a ile licencji na stanowiska rezerwacyjne naleĹźy dostarczyć w specyfikacji technicznej mowa jest o 2 kasowych i 2 rezerwacyjnych. W załączniku 9 określona jest liczba stanowisk 5 (1 administracyjne) natomiast w opisie systemu biletowego podają Państwo nieograniczoną ilość stanowisk, na których maja być zainstalowane moduły administracyjne, raportowania i eksportowania danych. Proszę o określenie dokładnej ilości modułów, które mają być objęte gwarancją i opieką serwisową

  OdpowiedĹş 14
  Zamawiający określił liczbę stanowisk jako 5, w tym: 2 kasowe, 2 rezerwacyjne, 1 administracyjny.

  Pytanie nr 15
  Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać:
  „moduł Eksportowania danych – moduł umoĹźliwiający komunikację z systemem finansowo-księgowym.” Jakie dane i w jaki sposób maja być przekazywane do systemu finansowo-księgowego?

  OdpowiedĹş 15
  Do systemu finansowo – księgowego maja być przekazywane:
  - wystawione faktury,
  - raporty dzienne ze sprzedaĹźy biletów,
  - raporty ze spektakli,
  - raport dzienny zwrotów biletów,
  - zestawienie zbiorcze okresowe wystawionych faktur,
  - zestawienie zbiorcze okresowe wpływów ze spektakli

  Pytanie nr 16
  Proszę o potwierdzenie iż w poniższym zapisie chodzi o możliwość przypisania produktu lub usługi do wydarzenia.
  - moĹźliwość przypisania dodatkowych usług do wydarzenia dla poszczególnych kategorii rezerwacji:
  - usługą może być funkcją pracownika;
  - usługą może być towar lub usługa wybrana z kartoteki;
  usługą moĹźe być towar lub usługa wybrana z kartoteki w połączeniu z funkcją (stanowiskiem) pracownika”

  OdpowiedĹş 16
  Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

  Pytanie nr 17
  ” kaĹźdy Obiekt moĹźe składać się z dowolnej liczby Grup miejsc, dla których określa się czy są grupą miejsc z miejscami nienumerowanymi (wtedy podaje się wyłącznie maksymalną ilość osób, która moĹźe w takiej grupie przebywać) czy z miejscami numerowanymi (kaĹźde miejsce ma przypisany swój sektor, rząd i numer miejsca);
  Proszę o potwierdzenie iĹź chodzi o moĹźliwość zaprojektowania obiektów z miejscami numerowanym lub nienumerowanymi i moĹźliwość sprzedaĹźy biletów poprzez podanie ilości biletów jakie chcemy sprzedać.

  OdpowiedĹş 17
  Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

  Pytanie nr 18
  „Obsługa kartoteki kontrahentów
  - określanie czy kontrahent moĹźe kupować na przelew z odroczonym terminem płatności (musi być równieĹź pole, w którym określa się termin płatności wyraĹźony w dniach);”
  Proszę o potwierdzenie iż chodzi o pole termin płatności podczas wystawiania faktury.

  OdpowiedĹş 18
  Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

  Pytanie nr 19
  „Obsługa cenników
  - „dostępność pozycji cennika w Internecie, w module sprzedaĹźy, w module rezerwacji (aby moĹźna było zrobić tak, aby pozycja cennika była widoczna w module rezerwacyjnym ale nie była moĹźliwa do wybrania w module sprzedaĹźy, chyba, Ĺźe wcześniej utworzona była rezerwacja),”
  Wprowadzenie takiej funkcjonalności doprowadzi do konieczności wydłużenia procesu zakupu biletu o konieczność zarezerwowania miejsc, a następnie przeprowadzenia ponownie procesu zakupu. Proszę o wykreślenie lub modyfikację zapisu

  OdpowiedĹş 19
  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 20
  Obsługa kartoteki towarów i usług
  - moĹźliwość zdefiniowania dowolnej ilości magazynów;
  Zamawiający wymaga dostarczenia systemu sprzedaĹźy biletów, funkcjonalność opisana powyĹźej nie ma zastosowanie przy sprzedaĹźy biletów. Proszę o usunięcie zapisu.

  OdpowiedĹş 20
  Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

  Pytanie nr 21
  Funkcjonalność modułu kasowego
  „oprogramowanie musi ostrzegać o paragonach, które nie zostały zafiskalizowane (podczas zamykania aplikacji),
  Czy Zamawiający uważa za spełniony ten warunek jeżeli system nie pozwoli zakończyć transakcji sprzedaży bez wydruku paragonu?

  OdpowiedĹş 21
  Zamawiający uważa warunek za spełniony jeżeli system nie pozwoli zakończyć transakcji sprzedaży bez wydruku paragonu.

  Pytanie nr 22
  Funkcjonalność modułu administracyjnego, Funkcjonalności modułu
  „ dodawanie, edycja wizualizacji z moĹźliwością importu i eksportu do pliku grafiki wektorowej,” Proszę o podanie zastosowania powyĹźszej funkcjonalności w module administracyjnym.

  OdpowiedĹş 22
  Funkcjonalność modułu pozwala na dodawanie, edycję wizualizacji z możliwością importu i eksportu do pliku grafiki wektorowej.

   

  W związku z powyĹźszym modyfikuje się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  W Załączniku nr 8 do SIWZ , SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Oprogramowanie do sprzedaĹźy Biletów w pozycji: Obsługa kartoteki towarów i usług, skreśla się zapis • moĹźliwość zdefiniowania dowolnej ilości magazynów

  Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.

  POWYĹťSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEĹťY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

   

  Aneks nr 1 do SIWZ 07.05.2013r.

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-05-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy 15/AG/2013

  Wałbrzych, dnia 30 kwietnia 2013r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (74) 664-96-93 , fax (74) 664-96-94

   

  prosi o podanie oferty cenowej na :

  „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNO-CHEMICZNYCH W ROKU 2013/2014 DLA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU”

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

  1. Zakres usług: Wynika z Formularza cenowego załączonego do w/w zapytania.

  2. Termin realizacji: od maja 2013 do 31 maja 2014r

  3. Termin i miejsce składania ofert: 13 maja 2013r. do godz. 1200 Sekretariat Teatru, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych.

  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin
  tel. 074 648 83 13, od godz. 7:30 do godz. 15:30.

  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100% .

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. W załączeniu przekazujemy formularz cenowy stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty cenowej.

  9. Do oferty cenowej należy dołączyć :
  a) Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej wystawiony nie póĹşniej niĹź 6 miesięcy od daty złoĹźenia oferty (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
  b) Zdjęcia, ulotki lub foldery przedstawiające kartę charakterystyki oferowanego asortymentu.

   

  Załączniki:
  1) Załącznik nr 1 Formularz oferty
  2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy
  3) Załącznik nr 3 Wzór umowy

   

  Dyrektor Teatru Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Wałbrzych: Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego.
  Numer ogłoszenia: 165892 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego , pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 648 83 10 do 11; 6649693, faks 074 648 83 12; 6649694.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.walbrzych.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : -Zakup i montaĹź sprzętu komputerowego, - Zakup i wdroĹźenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie instytucją, - Promocja Projektu. 1.Zakup i montaĹź sprzętu komputerowego obejmuje - zakup i montaĹź: komputerów stacjonarnych, komputerów stacjonarnych z rozszerzoną grafiką, komputerów stacjonarnych (stacji graficznych), komputera stacjonarnego, komputerów mobilnych wraz ze stacją dokującą, komputerów mobilnych wraz z modemem 3G i stacją dokującą, komputerów mobilnych (typu tablet) z modemem 3G, komputera mobilnego, jednostki serwerowej, drukarek, kserokopiarek, skanerów, skanera dokumentowego, plotera tnącego, zasilacza awaryjnego UPS 20 kVA, osprzętu sieciowego (punkt dostępowy, router sieciowy), dodatkowego sprzętu mobilnego - dysk przenośny, dodatkowego sprzętu mobilnego - karty dĹşwiękowe, monitorów komputerowych, drukarki do płyt CD/DVD. 2.Zakup i wdroĹźenie pakietu oprogramowań wspomagających zarządzanie instytucją obejmującego: zakup i wdroĹźenie oprogramowania klasy ERP, w tym: oprogramowania finansowo - księgowego rozszerzonego o moduł fakturowania i zamówień publicznych, który obejmuje następujące moduły: finansowo - księgowy, przelewów, rozrachunków, ewidencji wyposaĹźenia, kasowy, fakturowania, zamówień publicznych, oprogramowania kadrowo - płacowego, który obejmuje następujące moduły: (kadrowy, płacowy, zleceniowy), oprogramowania elektronicznego sekretariatu, oprogramowania zarządzanie bazą noclegową, oprogramowania zarządzania archiwum zakładowym, oprogramowania graficznego, oprogramowania sprzedaĹźy biletów, w tym rezerwacji przez internet (z moĹźliwością póĹşniejszego rozszerzenia o moduł zakupu przez internet), oprogramowania biurowego, oprogramowania serwerowego z obsługą baz SQL, oprogramowania do obsługi nagrywarek CD/DVD/BR, oprogramowania specjalistycznego do projektowania oświetlenia scenicznego, oprogramowania specjalistycznego od obróbki dĹşwięku i obrazu..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje moĹźliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niĹź 20% wartości zamówienia podstawowego, w przypadku pozyskania dodatkowych środków i rozbudowy systemu IT.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.00.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: KaĹźdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Sposób wnoszenia wadium określa SIWZ.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca złoĹźy wraz z ofertą Ĺźe posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działaności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeĹźeli Wykonawca: 1. złoĹźy oświadczenie, Ĺźe posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a. co najmniej dwóch zamówień o zakresie i charakterze zbliĹźonym do przedmiotu zamówienia,tj. polegających na dostawach sprzętu komputerowego i systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP - lub równowaĹźnych oraz świadczeniu usług wdroĹźeniowych obejmujących łącznie następujące obszary: finansowo-księgowe, kadrowo -płacowego, analiz finansowych i środków trwałych, o łącznej wartości dostaw i usług minimum 200 000,00 zł; b. co najmniej dwóch zamówień o zakresie i charakterze zbliĹźonym do przedmiotu zamówienia, tj. polegających na dostawie lub świadczeniu usług wdroĹźeniowych systemów klasy ERP dla instytucji kultury zajmujących się między innymi produkcją i eksploatacją spektakli, koncertów, itp, c.co najmniej jednej dostawy serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym dla minimum 20 uĹźytkowników - łączna wartość dostawy minimum 40 000 zł brutto; 2. złoĹźy oświadczenie lub udokumentuje, Ĺźe jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem producenta systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP oraz, Ĺźe posiada waĹźny najwyĹźszy stopień jego autoryzacji - lub równowaĹźny. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoĹźyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a.wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieĹź wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleĹźycie,

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca złoĹźy wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoĹźyć: 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:a. co najmniej 1 konsultanta - wdroĹźeniowca posiadającego łącznie kompetencje z obszarów: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, analiz finansowych, handlu i środków trwałych, potwierdzonym certyfikatem producenta systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oferowanego oprogramowania klasy ERP wraz z informacjami o podstawie dysponowania tą osobą; b. co najmniej 1 osoba posiadająca umiejętności w instalacji, konfiguracji i zarządzaniu serwerem potwierdzone certyfikatami: -Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2008, - Microsoft Certified IT Professional (MCTS)Server Administrator on Windows Server 2008, - Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Windows Server 2008 Active Directory, Configuration, - Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeĹźeli Wykonawca złoĹźy oświadczenie, Ĺźe znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz: a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania usług IT o wartości nie mniejszej niĹź 300 000,00 zł; b. posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niĹź 150 000,00 zł.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleĹźy przedłoĹźyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeĹźeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieĹź wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeĹźeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleĹźycie;
  • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takĹźe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, Ĺźe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeĹźeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ĺźe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ĺźe inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeĹźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ĺźe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takĹźe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ĺźe:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ĺźe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoĹźenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niĹź 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niĹź 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniĹźsza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień Umowy w przypadku:1.Zmiany osób lub Podwykonawców, wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem, Ĺźe osoby te lub Podwykonawcy będą spełniać warunki opisane w SIWZ, a InĹźynier Kontraktu i Zamawiający wyrazi na to zgodę. 2. Zmiany postanowień umowy gdy zaistnieje niemoĹźliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ĺźadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moĹźliwości naleĹźytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyĹźszą.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.walbrzych.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia moĹźna uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 58-300 Wałbrzych, plac Teatralny 1 - sekretariat..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego..

  IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaĹźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budĹźetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

   

  Załączniki:

  1. SIWZ

  2. Załącznik nr 7 do SIWZ

  3. Załącznik nr 8 do SIWZ

  4. Załącznik nr 9 do SIWZ

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Wałbrzych, dnia 18 kwietnia 2013r.
  Oznaczenie sprawy: PN/02-3/2013

   

  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   

  Niniejszym zawiadamiamy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.03.2013r., BZP poz. Nr 42315-2013 pod nazwą…: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą…skiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Województwa Dolnośląskiego” - zostaje
  u n i e w a ż n i o n e
  na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień„ publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) z uwagi na to, iż w postępowaniu nie zł‚ożono żadnej oferty niepodlegają…cej odrzuceniu.

   

  Uzasadnienie:
  W postę™powaniu wpłyn곂a jedna oferta firmy CI – COMPUTER INSTAL S.A., ul. Forteczna 1 d, 58-316 Wałbrzych, która został‚a   o d r z u c o n a   z nastę™pują…cych przyczyn faktycznych i prawnych:

   

  Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponieważ oferuje nastę™pują…ce elementy przedmiotu zamówienia niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego:
  1. Stacja Robocza II:
  • Wymagana ilość złą…cz PCI 32 bit 1 szt., proponowana 0 szt.
  2. Stacja Graficzna:
  • Wymagany napę™d optyczny nagrywarka Blue-Ray 8x i oprogramowanie, nie zaproponowano rodzaju napę™du optycznego
  • Wymagana ilość‡ pamię™ci RAM 16 GB, proponowana 8 GB.
  3. Notebook + stacja dokująca oraz Notebook 15,6
  • Wykonawca pokazuje kartę Intel HD Graphics współdzielącą pamięć‡ RAM komputera, a Wykonawca wymaga grafiki z 1024 MB nie współdzielonej z systemem operacyjnym.
  4. Notebook 13,3
  • Zamawiający wymaga co najmniej 16 GB maksymalnego rozmiaru RAM Wykonawca określa ilość‡ maksymalną pamięci RAM na 8 GB (8 192 MB)
  • Wykonawca okreśa procesor jako i5-Mobile; symbol taki nie wystę™puje w spisie procesorów na stronie passmark.com wskazywanej jako źródło w ocenie procesora.
  5. Drukarka monochromatyczna:
  • maksymalna szybkość‡ wymagana 40 str./ min., proponowana 38 str/min.
  • Ilość złą…cz USB wymagana Interfejs i 2xhost, proponowana 1 USB.
  6. Router:
  • wymagana pamięć‡ RAM 128 MB, proponowana 64 MB
  7. Punkt dostę™powy:
  • maksymalna moc nadajnika w 802.11g 54 dBm, proponowana 20dBm,
  • wymagane zakresy pracy 2GHz i 5GHz, proponowane tylko 2GHz.
  8. Monitor:
  • Wymagane głośniki dedykowane dołączane do monitora, proponowane: brak
  • Wymagane: panel obrotowy, proponowany brak takiego rozwiązania
  • Wymagane: waga 3,43 kg, proponowane 3,7kg
  9. Ploter tnący:
  • Opis produktu niejednoznaczny
  Podstawą™ prawną działania Zamawiają…cego stanowi naruszenie art. 89 ust. 1, pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  Jednocześnie informujemy, że nowe postę™powanie w trybie przetargu nieograniczonego zostanie ogłoszone niezwłocznie - w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Zamawiają…cego: www.teatr.walbrzych.pl

   

  Podpisał‚a:
  Dyrektor Danuta Marosz
    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2013r.

  Numer sprawy 12-2/AG/13

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12
  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „Dostawa Akcesoriów komputerowych w roku 2013 dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” 
  ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl jako ważne wpłynęło 5 ofert od:

  1. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego KIM–Tomasz Połeć, ul.Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych
  z ceną oferty : za rok w wysokości brutto: 15 707,22 zł słownie brutto: piętnaście tysięcy siedemset siedem 22/100 złotych

  2. PH SPOKO Szostak Spółka Jawna, ul. Lotników 3E, 58-300 Wałbrzych
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto:  15 285,15 zł słownie brutto: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 15/100 złotych.

  3. Usługi IT s.c.„db9” , Nowy Świat 6a, 58-300 Wałbrzych
  z ceną oferty w wysokości brutto: 15 640,02 słownie brutto: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści 02/100 złotych

  4.PECET SERWIS S.C, ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych,
  z ceną oferty w wysokości brutto: 16 295,07, słownie brutto: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć 07/100 złotych

  5. Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej INFOBIURO BIS, ul. Niepodległości 30, 58-300 Wałbrzych
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto: 13 102,30 zł słownie brutto: trzynaście tysięcy sto dwa 30/100 złotych

  Liczba otrzymanych ofert: 5

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0
  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 5 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo, t.j: INFOBIURO BIS, ul. Niepodległości 30, 58-300 Wałbrzych z ceną brutto: 13 102,30 zł

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Nr oferty Nazwa firmy Siedziba firmy Cena netto/brutto zł
  1 P.H.U „KIM” 58–306 Wałbrzych
  ul. Wrocławska 109
  netto: 12 770,10
  brutto: 15 707,22
  2 „SPOKO” Szostak 58-300 Wałbrzych
  ul. Lotników 3E
  netto: 12 426,95
  brutto: 15 285,15
  3 Usługi IT s.c.„db9” 58-300 Wałbrzych
  ul. Nowy Świat 6a
  netto: 15 640,02
  brutto: 19 237,22
  4 PECET SERWIS S.C 58-300 Wałbrzych
  ul. Moniuszki 45
  netto: 13 248,02
  brutto: 16 295,07
  5 Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej
  „INFOBIURO BIS”
  58–300 Wałbrzych
  ul. Niepodległości 30
  netto: 10 652,28
  brutto: 13 102,30

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert

  Numer Oferty Liczba punktów w kryterium – cena 100%
  5 100 pkt

   

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Wałbrzych, dnia 09 kwietnia 2013r.

  Numer sprawy 10-2/AG/13

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

   

  Teatr  Dramatyczny im. Jerzego  Szaniawskiego
  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych
  tel./fax (74)  648 83 10 / (74)  648 83 12
  REGON: 000279887         NIP: 886-000-38-35

  informuje, Ĺźe w wyniku Zapytania ofertowego  na:

  „Dostawa materiałów biurowych w roku 2013/2014r. dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1”
  ogłoszonego w dniu 25 marca 2013r. na stronie internetowej teatru www.teatr.walbrzych.pl jako ważne wpłynęło 5 ofert od:

  1. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego KIM–Tomasz Połeć, ul.Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych
  z ceną oferty : za rok w wysokości brutto: 22 681,64 zł słownie brutto: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden 64/100złotych

  2. GRIM Przedsiębiorstwo wielobranżowe, ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto: 12 877,11 zł słownie brutto: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 11/100 złotych

  3. PH SPOKO Szostak Spółka Jawna, ul. Lotników 3E, 58-300 Wałbrzych
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto:  13 817,17 zł słownie brutto: trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście 17/100 złotych.

  4. Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej INFOBIURO BIS, ul. Niepodległości 30, 58-300 Wałbrzych
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto: 12 267,86 zł słownie brutto: dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 86/100 złotych

  5. LEGRANT , ul. Podmiejska 51, 57-220 Ziębice
  z ceną oferty: za rok w wysokości brutto: 18 869,43,zł słownie brutto: osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 43/100 złotych

  Liczba otrzymanych ofert: 5

  Liczba firm wykluczonych  : 0

  Liczba ofert odrzuconych  : 0
  Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 4 spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejszą cenowo.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

   

  Nr oferty Nazwa firmy Siedziba firmy Cena netto/brutto zł
  1 P.H.U „KIM” 58 – 306 Wałbrzych
  ul. Wrocławska 109
  netto: 18 440,36
  brutto: 22 681,64
  2 Przedsiębiorstwo wielobranĹźowe „GRIM” 56-400 Oleśnica
  ul. Lotnicza 15d/15
  netto: 10 474,33
  brutto: 12 877,11
  3 „SPOKO” Szostak 58-300 Wałbrzych
  ul. Lotników 3E
  netto: 11 233,47
  brutto: 13 817,17
  4 Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej
  „INFOBIURO BIS”
  58 – 300 Wałbrzych
  ul. Niepodległości 30
  netto:   9 973,87
  brutto: 12 267,86
  5 „LEGRANT” 57-220 Ziębice
  ul. Podmiejska 51
  netto: 15 341,00
  brutto: 18 869,43

   

  Streszczenie oceny i porównania złoĹźonych ofert

  Numer Oferty Liczba punktów w kryterium – cena 100%
  4 100 pkt

   

  Dyrektor Teatru

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy 12-2/AG/2013

  Wałbrzych , dnia 02 kwietnia 2013r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
  plac Teatralny 1 , 58-300 Wałbrzych
  tel. (74) 664-96-93 , fax (74) 664-96-94

  prosi o podanie oferty cenowej na :
  „Dostawę akcesoriów komputerowych w roku 2013 dla Teatru Dramatycznego
  im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

  Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

  1. Zakres usług : Wynika z Formularza cenowego załączonego do n/n zapytania.
  2. Termin realizacji: od kwietnia 2013r. do listopada 2013r
  3. Termin i miejsce składania ofert : 12 kwietnia 2013r. do godz. 1200 Sekretariat Teatru, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych,
  4. Osobą upowaĹźnioną do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Krzyszpin tel. 074 648 83 13, od godz. 8ºº do godz. 15ºº
  5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
  7. Termin związania ofertą: 30 dni.
  8. W załączeniu przekazujemy formularz cenowy stanowiący podstawę do wyceny, który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy załączyć do oferty cenowej
  9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć :
  Aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wystawiony nie póĹşniej niĹź 6 miesięcy od daty złoĹźenia oferty.

   

  Załączniki:
  1) Załącznik nr 1 Formularz oferty
  2) Załącznik nr 2 Formularz cenowy
  3) Załącznik nr 3 Wzór umowy
  Ogłoszenie

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ANEKS Nr 2 do SIWZ

  Wałbrzych, dnia 03 kwietnia 2013r.

  Oznaczenie sprawy: PN/02-3/2013

   

  ANEKS Nr 2 do SIWZ

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 20.03.2013r., BZP 42315 – 2013, pn.: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego”

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złoĹźone przez uczestnika postępowania:

   

  Pytanie nr 1
  Czy Zamawiający zapewni stały zdalny dostęp do systemu sprzedaĹźy biletów, aby moĹźna było dotrzymać 36 godzinnego terminu usunięcia błędu krytycznego?

  OdpowiedĹş 1
  Nie. W przypadku wystąpienia błędu taki dostęp będzie zapewniony.

  Pytanie nr 2
  Proszę o informacje czy do systemu sprzedaĹźy biletów naleĹźy dostarczyć sprzęt:
  - komputer
  - drukarkę biletów
  - drukarkę fiskalną
  JeĹźeli tak proszę o podanie parametrów minimalnych sprzętu

  OdpowiedĹş 2
  Zapytanie jest bardzo szerokie i zawiera sprzęt, na którym będzie uĹźywany system sprzedaĹźy biletów. Nie przewidujemy zakupu urządzeń fiskalnych i drukarek biletowych, ze względu na posiadane urządzenia.

  Pytanie nr 3
  Gdzie ma być zainstalowana baza systemu sprzedaĹźy biletów?

  OdpowiedĹş 3
  Baza będzie zainstalowana na serwerze zakupionym w ramach niniejszego postępowania. Oprogramowanie serwerowe Small Business Serwer Premium.

  Pytanie nr 4
  Czy stanowiska kasowe systemu biletowego mają mieć teĹź moĹźliwość rezerwacji biletów

  OdpowiedĹş 4
  Tak. Stanowiska kasowe muszą zapewniać funkcjonalność obejmującą obsługę rezerwacji w zakresie odbioru (realizacji).

  Pytanie nr 5
  W specyfikacji technicznej Zamawiający pisze o 12 miesięcznym okresie gwarancji na oprogramowanie w wzorze umowy o 36 miesięcznym okresie proszę o określenie rzeczywistego oczekiwanego okresu gwarancji na system do sprzedaĹźy biletów

  OdpowiedĹş 5
  Chodzi o 36 miesięczny okres gwarancji zgodnie z umową.

  Pytanie nr 6
  „moĹźliwość przypisania dodatkowych usług do wydarzenia dla poszczególnych kategorii rezerwacji:
  - usługą może być funkcją pracownika;
  - usługą może być towar lub usługa wybrana z kartoteki;
  - usługą moĹźe być towar lub usługa wybrana z kartoteki w połączeniu z funkcją (stanowiskiem) pracownika;”
  Funkcja opisana powyĹźej nie ma zastosowania przy rezerwacji biletów w Teatrze, a jedynie ewentualnie przy sprzedaĹźy proszę o zmianę zapisu

  OdpowiedĹş 6
  Zamawiający uważa, że funkcja jest przydatna już na poziomie rezerwacji.

  Pytanie nr 7
  Obsługa kartoteki pracowników
  • moĹźliwość zarządzania czasem pracy pracowników poprzez obsługę:
  • słowników nieobecności (np. urlop wypoczynkowy, chorobowy, delegacja, spotkanie, itd.);
  • grafika godzin pracy;
  • funkcji (stanowisk) jakie zajmują poszczególni pracownicy (np. przewodnik, personel informacyjny);
  • moĹźliwość określenia czy pracownik jest personelem i moĹźna mu przypisywać funkcje tj.: przewodnik, opiekun grupy lub inne zdefiniowane;
  Funkcje opisane powinien spełniać oprogramowanie RPG prosimy o wykreślenie tej funkcjonalności z opisu systemu biletowego

  OdpowiedĹş 7
  Funkcjonalność taka pozwala na przypisanie do wydarzenia osób obsługujących (bileterów, szatniarzy). Jednocześnie nie jest wymagane logowanie obsługi do systemu w celu rejestracji.

  Pytanie nr 8
  „zezwolenie uĹźytkownikowi na cofanie rezerwacji z poziomu modułu Internetowego;
  • zezwolenie uĹźytkownikowi na usuwanie rezerwacji z poziomu modułu Internetowego;” Funkcjonalność opisana powyĹźej moĹźe doprowadzić do usuwania lub edycji przez osoby trzecie. Proszę o usunięcie tego zapisu, chyba iĹź maja Państwo na myśli moĹźliwość usunięcia rezerwacji dokonanej przez internet na stanowisku kasowym lub administracyjnym
  możliwość określenia, w jakich językach może odbywać się oprowadzanie przez przewodnika (dane przechowywane w kartotece rezerwacji),

  OdpowiedĹş 8
  Zamawiającemu chodzi o zarządzanie bazą rezerwacji przez uĹźytkowników systemu (nie widzów) ale z poziomu przeglądarki internetowej.

  Pytanie nr 9
  „moĹźliwość określenia, w jakich językach moĹźe odbywać się oprowadzanie przez przewodnika (dane przechowywane w kartotece rezerwacji),”
  Funkcjonalność opisana powyżej jest według nas zbędna w Teatrze. Prosimy o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 9
  Zamawiający zachowuje ten zapis do wykorzystania w przyszłości np. do określania języka w jakim przedstawienie jest prezentowane.

  Pytanie nr 10
  ” moĹźliwość zwrotu towarów lub biletów:
  • w przypadku towarów lub biletów zakupionych na paragon, w chwili zwrotu automatyczne utworzenie i zafiskalizowanie nowego paragonu na posiadaną przez klienta ilość biletów i towarów (klient w kaĹźdej chwili musi mieć paragon zakupu, na te towary i bilety, które kupił), Ta funkcjonalność spowoduje podwójną fiskalizacje biletów i produktów. Raporty będą zawierały nieprawdziwe dane np. Klient zwraca jeden z trzech zakupionych biletów, czyli w raportach powinien być jeden zwrot natomiast przy tym rozwiązaniu system zapisze zwrot trzech biletów i sprzedaĹź pięciu. Proszę o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 10
  Zamawiającemu chodzi o taki mechanizm, który spowoduje zwrot zawartości całego paragonu a następnie zafiskalizowanie pozostałej części zakupu, którą widz sobie pozostawia. Jeśli widz zakupił 3 bilety a chce oddać jeden, to system przyjmuje zwrot 3 sztuk a widz zwraca paragon a następnie sprzedaje 2 sztuki i widz otrzymuje nowy paragon. Ułatwia to sprawy księgowe nie wymaga pisania oświadczeń etc.

  Pytanie nr 11
  ” • moĹźliwość określenia daty do kiedy naleĹźy potwierdzić rezerwację;
  • moĹźliwość określenia daty do kiedy naleĹźy wykupić rezerwację;
  • funkcja zaznaczania, Ĺźe rezerwacja została juĹź potwierdzona;”
  Proszę o informacje na czym ma polegać potwierdzenie rezerwacji, widz robi rezerwacje, a następnie ją odbiera. Proszę o ewentualne wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 11
  Zamawiający pozostawia ten zapis. Funkcjonalność może mieć zastosowanie do wydłużenia terminu odbioru rezerwacji

  Pytanie nr 12
  „• moĹźliwość przypisania do rezerwacji pracowników, którzy pełnią funkcje np. opiekuna grupy, itp.;”
  Proszę o rozwinięcie opisu funkcjonalności, według nas jest ona nie przydatna w Teatrze. Prosimy o wykreślenie zapisu

  OdpowiedĹş 12
  Zamawiający pozostawia zapis. Funkcjonalność jest przydatna przy zamówieniu zbiorowym.

  Pytanie nr 13
  Proszę o potwierdzenie, iĹź Zamawiający dopuszcza dostarczenie modułu administracyjnego dostępnego poprzez aplikację działającą pod kontrolą systemu operacyjnego z nieograniczoną ilością uĹźytkowników korzystających z programu w tym samym czasie?

  OdpowiedĹş 13
  Tak.

  Pytanie nr 14
  Ile licencji na stanowiska kasowe, a ile licencji na stanowiska rezerwacyjne należy dostarczyć w specyfikacji technicznej mowa jest o 2 kasowych i 2 rezerwacyjnych. W załączniku 9 określona jest liczba stanowisk 5

  OdpowiedĹş 14
  Sprawę precyzuje specyfikacja techniczna. Chodzi o pięć stanowisk: dwa kasowe, dwa rezerwacyjne i administracyjne, 1 stanowisko administracyjne.

  Pytanie nr 15
  Proszę o sprecyzowanie na czym ma polegać:
  „moduł Eksportowania danych – moduł umoĹźliwiający komunikację z systemem finansowo-księgowym.” Jakie dane i w jaki sposób maja być przekazywane do systemu finansowo-księgowego?

  OdpowiedĹş 15
  Mają być eksportowane dane raportu sprzedaĹźy w formacie zgodnym z systemem finansowo-księgowym. Na obecnym etapie Zamawiający nie moĹźe określić formatu i zakresu eksportu poniewaĹź system finansowo-księgowy jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

  Pytanie nr 16
  Proszę o potwierdzenie iĹź w poniĹźszym zapisie chodzi o moĹźliwość przypisania produktu lub usługi do wydarzenia. ”moduł Eksportowania danych – moduł umoĹźliwiający komunikację z systemem finansowo-księgowym.
  • moĹźliwość przypisania dodatkowych usług do wydarzenia dla poszczególnych kategorii rezerwacji: • usługą moĹźe być funkcją pracownika;
  • usługą moĹźe być towar lub usługa wybrana z kartoteki;
  usługą moĹźe być towar lub usługa wybrana z kartoteki w połączeniu z funkcją (stanowiskiem) pracownika”

  OdpowiedĹş 16
  Chodzi o przypisanie produktów do spektaklu np. połączenie go z wystawą fotografii

  Pytanie nr 17
  ” kaĹźdy Obiekt moĹźe składać się z dowolnej liczby Grup miejsc, dla których określa się czy są grupą miejsc z miejscami nienumerowanymi (wtedy podaje się wyłącznie maksymalną ilość osób, która moĹźe w takiej grupie przebywać) czy z miejscami numerowanymi (kaĹźde miejsce ma przypisany swój sektor, rząd i numer miejsca);
  Proszę o potwierdzenie iĹź chodzi o moĹźliwość zaprojektowania obiektów z miejscami numerowanym lub nienumerowanymi i moĹźliwość sprzedaĹźy biletów poprzez podanie ilości biletów jakie chcemy sprzedać.

  OdpowiedĹş 17
  Tak.

  Pytanie nr 18
  „Obsługa kartoteki kontrahentów
  • określanie czy kontrahent moĹźe kupować na przelew z odroczonym terminem płatności (musi być równieĹź pole, w którym określa się termin płatności wyraĹźony w dniach);” Proszę o potwierdzenie iĹź chodzi o pole termin płatności podczas wystawiania faktury.

  OdpowiedĹş 18
  Specyfikacja precyzuje to jednoznacznie. Kartoteka ma zawierać dwa pola: zgodę na płatność odroczoną i termin płatności

  Pytanie nr 19
  „Obsługa cenników
  • „dostępność pozycji cennika w Internecie, w module sprzedaĹźy, w module rezerwacji (aby moĹźna było zrobić tak, aby pozycja cennika była widoczna w module rezerwacyjnym ale nie była moĹźliwa do wybrania w module sprzedaĹźy, chyba, Ĺźe wcześniej utworzona była rezerwacja),”
  Wprowadzenie takiej funkcjonalności doprowadzi do konieczności wydłużenia procesu zakupu biletu o konieczność zarezerwowania miejsc, a następnie przeprowadzenia ponownie procesu zakupu. Proszę o wykreślenie lub modyfikację zapisu

  OdpowiedĹş 19
  Taka funkcjonalność ma być dostępna dla widza, który sam robi rezerwację i decyduje o cenie biletu (jeśli takowa jest zróĹźnicowana).

  Pytanie nr 20
  Obsługa kartoteki towarów i usług
  • moĹźliwość zdefiniowania dowolnej ilości magazynów;
  Zamawiający wymaga dostarczenia systemu sprzedaĹźy biletów, funkcjonalność opisana powyĹźej nie ma zastosowanie przy sprzedaĹźy biletów. Proszę o usunięcie zapisu.

  OdpowiedĹş 20
  System powinien mieć taką funkcjonalność ze względu na przypisanie produktów innych niĹź bilety (np. programy) do uĹźytkownika.

  Pytanie nr 21
  Funkcjonalność modułu kasowego
  „oprogramowanie musi ostrzegać o paragonach, które nie zostały zafiskalizowane (podczas zamykania aplikacji),
  Czy Zamawiający uważa za spełniony ten warunek jeżeli system nie pozwoli zakończyć transakcji sprzedaży bez wydruku paragonu?

  OdpowiedĹş 21
  Nie.

  Pytanie nr 22
  Funkcjonalność modułu administracyjnego, Funkcjonalności modułu
  „ dodawanie, edycja wizualizacji z moĹźliwością importu i eksportu do pliku grafiki wektorowej,” Proszę o podanie zastosowania powyĹźszej funkcjonalności w module administracyjnym.

  OdpowiedĹş 22
  Powyższa funkcjonalność może być przydatna przy projektowaniu widowni.

   

  Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.

  POWYĹťSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEĹťY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

   

  Podpisała:
  Dyrektor Teatru
  Danuta Marosz

   

  ANEKS Nr 2 do SIWZ (.doc)

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2013-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ANEKS Nr 1 do SIWZ

  Wałbrzych, dnia 29 marca 2013r.

  Oznaczenie sprawy: PN/02-3/2013

   

  ANEKS Nr 1 do SIWZ

   

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 20.032.2013r., BZP 42315 – 2013, pn.: „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudĹźetu Województwa Dolnośląskiego”.

   

  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złoĹźone przez uczestnika postępowania:

   

  Stacja robocza 1

  Pytanie nr 1
  Czy dopuszczą Państwo procesor który osiąga wynik 2 862 Passmark CPU Mark ?

  OdpowiedĹş 1
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 2
  Czy zrezygnują Państwo z czytnika kart multimedialnych?

  OdpowiedĹş 2
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 3
  Czy zgodzą się Państwo na realizację gwarancji poprzez wysłanie do Państwa naprawionej części z zaznaczeniem że jej montaż zostanie dokonany przez Państwa?

  OdpowiedĹş 3
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Stacja robocza 2

  Pytanie nr 4
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie karty graficznej HD4000 ?

  OdpowiedĹş 4
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 5
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie napędu DVD-RW zamiast Blue-ray ?

  OdpowiedĹş 5
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 6
  Czy zrezygnują Państwo z czytnika kart multimedialnych ?

  OdpowiedĹş 6
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 7
  Czy zgodzą się Państwo zrezygnować z zapisów dotyczących wirtualizacji i zaoferowanie procesora który osiąga 3 940 punktów Passmark CPU Mark?

  OdpowiedĹş 7
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 8
  Czy zgodzą się Państwo na realizację gwarancji poprzez wysłanie do Państwa naprawionej części z zaznaczeniem że jej montaż zostanie dokonany przez Państwa ?

  OdpowiedĹş 8
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Notebook + stacja dokująca

  Pytanie nr 9
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie karty graficznej HD4000?

  OdpowiedĹş 9
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 10
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie notebooka bez wi-fi i bluetooth ?

  OdpowiedĹş 10
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 11
  Czy zgodzą się Państwo na realizację gwarancji poprzez wysłanie do Państwa naprawionej części z zaznaczeniem że jej montaż zostanie dokonany przez Państwa ?

  OdpowiedĹş 11
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Notebook 13,3'

  Pytanie nr 12
  Czy zgodzą się Państwo na gwarancję 1 roczną producenta świadczoną w serwisie zewnętrznym?

  OdpowiedĹş 12
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Notebook 15,6

  Pytanie nr 13
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie karty graficznej HD4000 ?

  OdpowiedĹş 13
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 14
  Czy zgodzą się Państwo na zaoferowanie notebooka bez wi-fi i bluetooth ?

  OdpowiedĹş 14
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 15
  Czy zgodzą się Państwo na realizację gwarancji poprzez wysłanie do Państwa naprawionej części z zaznaczeniem że jej montaż zostanie dokonany przez Państwa ?

  OdpowiedĹş 15
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Tablet

  Pytanie nr 16
  Czy zgodzą się Państwo na gwarancję 1 roczną producenta świadczoną w serwisie zewnętrznym ?

  OdpowiedĹş 16
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Stacja graficzna

  Pytanie nr 17
  Czy zgodzą się Państwo procesor który osiąga wynik 6 639 Passmark CPU Mark ?

  OdpowiedĹş 17
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 18
  Czy zgodzą się Państwo na pamięć 8GB ?

  OdpowiedĹş 18
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 19
  Czy zgodzą się Państwo na realizację gwarancji poprzez wysłanie do Państwa naprawionej części z zaznaczeniem że jej montaż zostanie dokonany przez Państwa ?3

  OdpowiedĹş 19
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

   

  Umowa

  Pytanie nr 20
  Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu i konfiguracji sprzętu komputerowego ?

  OdpowiedĹş 20
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 21
  Co Zamawiający rozumie pod pojęciem " wprowadzać zmiany do zakresu elementów przedmiotu umowy , które uzna za niezbędne " według § 4 1. 1)?

  OdpowiedĹş 21
  Z uwagi na złoĹźony charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeĹźeli będzie to konieczne, wprowadzać zmiany do zakresu lub kolejności elementów przedmiotu umowy - zamówienia, które uzna za niezbędne do jego prawidłowej realizacji. JeĹźeli taka sytuacja się zdarzy, nastąpi to wyłącznie w drodze porozumienia Stron i bez ingerencji w warunki przetargu i wybranej oferty.

  Pytanie nr 22
  Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "nadzór autorski" zgodnie z §5 punkt 20 .?

  OdpowiedĹş 22
  Czynności nadzoru autorskiego, których Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zostały określone w § 14, ust. 13 projektu umowy załączonego do SIWZ.

  Pytanie nr 23
  Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów gwarancyjnych sprzętu komputerowego ?

  OdpowiedĹş 23
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie wymaga przeglądów sprzętu

  Pytanie nr 24
  Czy zamawiający zrezygnuje z §7 punkt 5 ?

  OdpowiedĹş 24
  Nie, wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

  Pytanie nr 25
  W §13 ust.7 odwołują się Państwo do protokołu który jest opisany w §13 ust.4 - prosimy o wyjaśnienie gdyĹź w §13 ust.4 nie ma mowy o Ĺźadnym protokole (brak spójności)

  OdpowiedĹş 25
  Chodzi o protokół odbioru, o którym mowa w § 13 ust. 8 Umowy.
  Z uwagi na stwierdzoną omyłkę pisarską, Zamawiający modyfikuje treść § 13 ust. 7 Umowy, który przyjmuje brzmienie:
  „7. JeĹźeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weĹşmie udziału w odbiorze, InĹźynier Kontraktu wraz z Zamawiającym dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 13 ust. 8 Umowy.”

  Pytanie nr 26
  Ile czasu zamawiający zamierza przeznaczyć na odbiór końcowy według §12 1.d)?

  OdpowiedĹş 26
  Tyle, ile wymagać tego będzie sytuacja. Przebieg odbioru końcowego zaleĹźy w duĹźej mierze od przygotowania Wykonawcy. Sprawny odbiór moĹźe się zakończyć w jednym dniu.

  Pytanie nr 27
  Ile Zamawiający zamierza przeznaczyć czasu na czynności odbioru zgodnie z §13 ust.8

  OdpowiedĹş 27
  Tyle, ile wymagać tego będzie sytuacja.

  Pytanie nr 28
  Czy Zamawiający zrezygnuje z gwarancji 36 miesięcznej na rzecz gwarancji 12 miesięcznej dotyczy systemu finansowo- księgowego , kadrowo-płacowego, systemu sprzedaĹźy biletów ?
  Uwaga :Według informacji podanych przez Zamawiającego na otwarciu ofert w poprzednich postępowaniach Zamawiający nie dysponuje środkami na serwis 36 miesięczny.

  OdpowiedĹş 28
  Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  Pytanie nr 29
  Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §14 ust. 9 - naszym zdaniem ten zapis mówi o tym Ĺźe Zamawiający żąda gwarancji doĹźywotniej.

  OdpowiedĹş 29
  Nie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:
  „Art. 581. § 1. JeĹźeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. JeĹźeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyĹźszy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.”

  Pytanie nr 30
  Prosimy o wyjaśnienie §14 ust.13 1)a - według naszego doświadczenie za ten zapis odpowiedzialny jest administrator Zamawiającego. Czy Zamawiający żąda skalkulowania w ofercie ryczałtu miesięcznego pomnoĹźonego przez 36 miesięcy ? Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez kontrolę integralności i spójności baz danych?

  OdpowiedĹş 30
  Treść § 14, ust. 13, pkt 1, ppkt a naleĹźy interpretować dosłownie. Dotyczy on przeglądu gwarancyjnego w ilości minimum jeden raz w roku. Po okresie gwarancyjnym obowiązek ten spadnie na Zamawiającego. Zamawiający nie jest uprawniony do sugerowania wykonawcom sposobu kalkulowania cen ofert. Sprawdzenie spójności polega miedzy innymi na stwierdzeniu czy plik bazy danych nie jest podzielony

  Pytanie nr 31
  Czy Zamawiający zrezygnuje z §14 ust. 13 1) c) lub czy zgodzi się aby konsultacje były prowadzone zdalnie, telefonicznie?

  OdpowiedĹş 31
  Treść § 14, ust. 13, pkt 1, ppkt c naleĹźy interpretować dosłownie, co nie wyklucza równieĹź konsultacji telefonicznych.

  Pytanie 32
  Treść § 14, ust. 13, pkt
  Co Zamawiający rozumie przez optymalizowanie konfiguracji serwerów baz danych? dotyczy §14 ust.13 1) d)

  OdpowiedĹş 32
  Jest to udoskonalone, usprawnione, niezawodne konfigurowanie serwerów baz danych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy znajomości problematyki związanej z konfigurowaniem serwerów baz danych.

  Pytanie nr 33
  Prosimy o wykreślenie zapisu "lub wskutek wypadków losowych " dot. §14 ust.13 1)h)

  OdpowiedĹş 33
  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 34
  Prosimy o wyjaśnienie czego miała by dotyczyć pomoc w usunięciu awarii systemu dot. §14 ust.13 1)h) oraz i) - według naszego doświadczenie za ten zapis odpowiedzialny jest administrator Zamawiającego.

  OdpowiedĹş 34
  Dlatego też chodzi o pomoc, a nie obowiązek Wykonawcy.

  Pytanie nr 35
  Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez "Błąd krytyczny" ? w §14 ust. 13 2) jest zapis Ĺźe są to błędu uniemoĹźliwiające pracę całego systemu lub jednego z modułów - są to pojęcia względne prosimy o sprecyzowanie

  OdpowiedĹş 35
  Jest to błąd uniemoĹźliwiający pracę całego systemu lub jednego z modułów wdroĹźonego systemu informatycznego.

  Pytanie nr 36
  Czy Zamawiający zgodzie się na zmiany dotyczące naliczania kar na :
  a) za opóĹşnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w Formularzu cenowym dot. określonego rodzaju przedmiotu zamówienia za kaĹźdy dzień opóĹşnienia,
  b) za opóĹşnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w Formularzu cenowym dot. określonego rodzaju przedmiotu zamówienia za kaĹźdy dzień opóĹşnienia,
  c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust. 2 Umowy.

  OdpowiedĹş 36
  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na powyĹźsze i podtrzymuje treść § 17 projektu umowy. Kary w proponowanej wysokości nie miałyby charakteru dyscyplinującego Wykonawcę, do czego nie moĹźna dopuścić ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego.

  Pytanie nr 37
  Prosimy o wykreślenie punktu dotyczącego odpowiedzialności za przyjęte technologie i metody realizacji dot. §18 ust.1 a). Jest to sprzeczne załoĹźenie Zamawiającego gdyĹź w SIWZ "Konfiguracja platformy sprzętowej do potrzeb Zamawiającego" sam definiuje metody realizacji i technologie.

  OdpowiedĹş 37
  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na powyĹźsze. JeĹźeli planowane załoĹźenia są nieprawidłowe, to Zamawiający oczekuje reakcji wykonawców – jako profesjonalistów – na obecnym etapie postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Pytanie nr 38
  Zamawiający przyjął „sztywny” termin realizacji zamówienia, nie przewidując moĹźliwości zmiany tego terminu (choć tego rodzaju zmiana moĹźe być zakwalifikowana jako „istotna”), zakładając przy tym w harmonogramie, iĹź prace będą toczyć się od kwietnia. PowyĹźsze załoĹźenie juĹź choćby z uwagi na datę złoĹźenia oferty, a i ewentualne przedłuĹźenie terminu zawarcia umowy spowodowane potencjalnymi odwołaniami , których wyeliminować a priori nie moĹźna, stawia pod znakiem zapytania realność dotrzymania ww. terminu. Wobec powyĹźszego Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający:
  a) nie zgodziłby się na zmianę sposobu określania terminu, poprzez wskazanie liczby dni lub miesięcy do wykonania danego etapu objętego harmonogramem począwszy od daty zawarcia umowy?
  b) nie wprowadziłby do projektu umowy postanowienia przewidującego możliwość zmiany terminu jej realizacji ?

  OdpowiedĹş 38
  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na powyĹźsze. Nieprzekraczalnym terminem wykonania zamówienia jest dzień 31 paĹşdziernika 2013r. i niedotrzymanie tej daty jest obwarowane np. karami umownymi. Harmonogram realizacji jest materiałem pomocniczym, planującym działania stron i finansowanie prac. Musi on być zgodny z harmonogramem realizacji projektu instytucji finansującej, ale w uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się zmian terminów szczegółowych harmonogramu.

  Pytanie nr 39
  Zamawiający przewidział tylko dwie sytuacje, w której moĹźe dojść do zmiany umowy. W tym stanie rzeczy Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na wprowadzenie do treści umowy (§ 20) dodatkowych moĹźliwości jej zmiany np. w następujących sytuacjach i zakresach:
  - Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
  - Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną;
  - Wynikną rozbieĹźności lub niejasności w rozumieniu pojęć uĹźytych w umowie, których nie moĹźna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoĹźliwiać usunięcie rozbieĹźności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
  - zmiana wymogów technicznych lub/i technologicznych dot. oprogramowania;
  - zmiana terminów płatności;
  - zmiana miejsca płatności;
  - zmiana terminu wystawienia faktury VAT, w szczególności w sytuacji zmiany stanu prawnego;
  - zmiany stanowiącej dostosowanie postanowień Umowy do obowiązujących w dacie jej realizacji przepisów prawnych
  - zmiany stawki podatku VAT."?

  OdpowiedĹş 39
  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na powyĹźsze. Treść § 20 projektu umowy zabezpiecza uprawnienia stron do zmian umowy dopuszczonych przepisami prawa.

  Pytanie nr 40
  Stosownie do przepisu art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moĹźe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeĹźe w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ĺźe część lub całość zamówienia nie moĹźe być powierzona podwykonawcom. Wydaje się, iĹź w przypadku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mamy do czynienia ze specyfiką przedmiotu zamówienia, którą miał na myśli ustawodawca. W świetle powyĹźszego Wykonawca winien mieć nieograniczoną moĹźliwość posługiwania się podwykonawcami, a takĹźe ewentualną moĹźliwość zmiany tychĹźe. UzaleĹźnienie powyĹźszych czynności od zgody Zamawiającego, jak to ma miejsce w Umowie, zdaniem Wykonawcy narusza ww. przepis ww. ustawy. Wobec powyĹźszego Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie rozwaĹźy zmiany SIWZ poprzez usunięcie obowiązku uzyskiwania zgody Zamawiającego dla powierzenia wykonania umowy podwykonawcy?

  OdpowiedĹş 40
  Zamawiający nie wyraĹźa zgody na powyĹźsze. Zamawiający nie wyłącza moĹźliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, ale zastrzega sobie prawo kontroli wiarygodności i solidności kontrahentów lub sprawdzenia spełnienia przez podwykonawców warunków udziału w postępowaniu (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału lub zasobów tych podmiotów), do czego jest zobowiązany wydając środki publiczne.

  Pytanie nr 41
  Czy Zamawiający nie rozwaĹźyłby moĹźliwości dodania do § 1 projektu umowy ust. 3 w brzmieniu: „3. Z chwilą przyjęcia oprogramowania opisanego w ust. 2 powyĹźej przez Zamawiającego, Zamawiającemu zostaje udzielona na mocy nin.