Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI I OGłOSZENIA   \  OGłOSZENIA

    Ogłoszenie o wyborze oferty


    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2019-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ZAPYTANIE OFERTOWE

  Nr sprawy: 28/KT/2019

  Wałbrzych dnia 08-10- 2019r.

   

   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE

   

  dla zamówienia pod nazwą: „Wykonanie kurtyny scenicznej dla Dużej Sceny Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu” 

   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późń.zm.), Zamawiający –
   

  TEATR  DRAMATYCZNY im. Jerzego  Szaniawskiego

  plac Teatralny  1 ,  58-300  Wałbrzych

  tel.  74/  648 83 10 , fax  74/  648 83 12

   

  zwraca się z Zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia: zamieszczony został w załączniku nr1, będącym integralną częścią Zapytania ofertowego.

  2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 08 listopada 2019 r..

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki jn.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym charakterze;

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

  5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Kierownik Techniczny: Roman Bernat
  tel. 693 666 870, kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

  6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

  7. Termin związania ofertą: 30 dni.

  8. Opis sposobu przygotowywania ofert: oferty powinny być sporządzone na formularzu, wg wzoru załącznika nr 2.

  9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: do dnia 16-10-2019 do godz. 1000

      Sekretariat Teatru, pl. Teatralny 1 w Wałbrzychu;                                      

      Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert.

  10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji n/n postępowania oraz obowiązujących przepisów prawa, a także koszty towarzyszące, takie jak : dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż kurtyny oraz rozruch, z prezentacją oczekiwanych pozycji, wynagrodzenie pracowników, dojazdy, delegacje służbowe, podatki, itp.

  Uwaga: Zamawiający oczekuje złożenia ofert cenowych dla dwóch wariantów marszczenia tkaniny:

  WARIANT  I. cena z marszczeniem tkaniny 50 %, WARIANT  II. – cena z marszczeniem tkaniny 100 %. Zamawiający wybierze do realizacji ofertę na kurtynę w jednym z ww. wariantów, według własnego uznania.

  11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: I. cena oferty 80%, II. termin gwarancji jakości 20%.

  12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda  wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy.                

  14. Wymagany okres  gwarancji jakości oraz rękojmi: nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia; Zamawiający oczekuje przedłużenia okresu jw., w ramach kryterium oceny ofert.

  15. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożenia faktury prawidłowo wystawionej;

  16. Okoliczności istotne dla stron, postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Obowiązujący projekt umowy stanowi załącznik nr 3, do n/n Zapytania ofertowego.;                           

  17. Do oferty należy dołączyć:

  1) aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej

  2) próbkę A4 zaoferowanej tkaniny w kolorze RAL 7011

  3) dokumenty potwierdzające jakość oferowanej tkaniny, wg Opisu technicznego, załącznika nr 1.

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami INSTRUKCJI udzielania zamówień o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł [nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro], udostępnionej na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl  oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

   

  Załączniki:

  1. Opis techniczny

  2. Formularz Oferty

  3. Umowa - wzór

   

                                                                                                                Dyrektor Teatru – Danuta Marosz

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2019-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra