Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE OGóLNE

    PLANY ARTYSTYCZNE i EDUKACYJNE NA ROK 2019

  PREMIERY:

  1. „BABA-DZIWO” Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, reż. Dominika Knapik
  premiera: 22 lutego 2019

  2. „TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ” pilgrim / majewski, reż. Maciej Podstawny
  premiera: 26 kwietnia 2019

  3. „CZEGO NIE WIDAĆ” Michael Frayn / reż. Paweł Świątek
  premiera:14 czerwca 2019

  4. „ GRETA I OSTATNI WIELORYB” Karol Kalinowski /reż. Maciej Podstawny
  premiera: 15 października 2019

  5. „WESELE” Stanisław Wyspiański / reżyseria Wojtek Klemm 
  premiera: 29 listopada 2019
  Uroczysta GALA 55-LECIA TEATRU wraz z okolicznościową premierą 29 listopada 2019

  16. DNI MŁODEGO TEATRU / czerwiec 2019

  20. DNI DRAMATURGII / październik 2019

   

  PROGRAMY EDUKACYJNE – wykaz ogólny

  1. OBSERWATORIUM. Otwarty Uniwersytet Teatru
  (luty-czerwiec, sierpień-grudzień 2019)
  – roczny program zajęć dla dorosłych wokół premier i wywiedzionych z nich tematów, realizowany w formule uniwersytetu ludowego/ powszechnego.

  2. TLeN 3 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Do udziału w kilkumiesięcznym projekcie poznawania i tworzenia teatru zostali zaproszeni uczniowie klas VII, którzy będą oglądać spektakle z repertuaru „Szaniawskiego”, uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach z artystami, by w finale stworzyć autorski spektakl pod opieką reżyserską Sylwii Aftyki-Łody.

  3. SZORT – program dla nauczycieli realizowany w formule laboratoryjnej, uczestniczącej;  trwający przez cały okres prób do spektaklu „ TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ”. Rozpoczęcie oficjalne – 1. próba spektaklu. Możliwa kontynuacja programu przy kolejnej premierze (WESELE).

  4. DZIAŁALNOŚĆ GRUP: Trzeci Teatr, Cienie Teatru, P1erwsza  Zasada, Niedorośli 30+, w zawieszeniu – Grupa Robocza

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2019-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarządzenie w sprawie aktualizacji i jednolitej treści INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  ZARZĄDZENIE   NR  1/2017

  z  dnia 02 stycznia 2017 r.

   

  Dyrektora  Teatru  Dramatycznego im. Jerzego  Szaniawskiego

  w  Wałbrzychu

  w  sprawie aktualizacji i jednolitej treści

   

   

    INSTRUKCJI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
  Z BUDŻETU JEDNOSTKI

  dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro,

  o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku

   Prawo zamówień publicznych

   

  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

  Na podstawie Rozdziału 3 § 6 Statutu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

  ( Uchwała nr XXIV/567/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r.

  Zarządzam, co następuje:

   

  § 1

  1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

  1) ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp.”

  2) zamówieniu- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

  3) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług;

  4) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu;

  2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

  1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

  2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

  3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

   

  § 2

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254) - średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749.

  2. Wydatki, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 30 000,- euro, tj. 125 247,00 zł („netto” bez VAT), dokonywane są - z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanych dalej „ustawą Pzp” – wyłącznie według zasad ustalonych w n/n INSTRUKCJI.

  3.  Podstawą ustalenia wartości szacunkowej wydatku jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez dokonującego wydatku z należytą starannością.

  4. Wartość szacunkową wydatku ustala pracownik merytoryczny, upoważniony do dokonywania zakupów dla jednostki, zlecający usługi, zamawiający roboty budowlane itp.

  5. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków, o których mowa w ust.4, należy dokonać sumowania tych wydatków finansowych z poszczególnych działów oraz różnych funduszy celowych i innych źródeł, będących w dyspozycji Teatru.

  6. Przy ustalaniu wartości szacunkowej danego rodzaju wydatków, należy w sposób szczególny przestrzegać przepisów ustawy Pzp, dotyczących zakazu dzielenia wydatków oraz zaniżania wartości wydatków w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

   

  7. Zamawiający może udzielić zamówienia:

  1) zapraszając do składania ofert;

  2) w drodze przetargu publicznego;

  3) prowadząc negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy.

   

  § 3

  1. Wprowadza się obowiązek ewidencji zamówień o których mowa w § 1, w postaci rejestru, według  wzoru :  lp. - nr kolejny / symbol działu / nr kolejny zamówienia / przedmiot zamówienia wg CPV lub rodzaju…

  2. Rejestr zamówień o wartości do 30 000 euro wg wzoru Załącznika nr 1 do n/n INSTRUKCJI prowadzi Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

   

  § 4

  1. Wydatkowanie środków może nastąpić po uzyskaniu zapewnienia Gł. Księgowego w zakresie posiadania środków na dany cel oraz po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora - wyłącznie według zasad określonych w  n/n INSTRUKCJI.

  2. Wniosek o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych, o których mowa w § 1 przygotowany na druku stanowiącym  Załącznik nr 2.1 lub Załącznik nr 2.2  do  n/n INSTRUKCJI - po zarejestrowaniu w Rejestrze, o którym mowa w § 3 ust. 2 i uzyskaniu akceptacji  Gł. Księgowego - upoważniony pracownik merytoryczny składa do Dyrektora Teatru.

   

  § 5

  Ustala się pięć grup zamówień udzielanych na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Pzp:

   

  I  -  zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej  1000,- zł lub zakup materiałów do charakteryzacji i rekwizytów dziennych o wartości jednorazowej nie przekraczającej  300,-  zł

  Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest zgłoszenie takiej potrzeby i zamiaru bezpośredniemu przełożonemu (w celu uzyskania przez niego zapewnienia Gł. Księgowego o posiadaniu środków na dany cel) , a następnie rozpoznanie cen rynkowych  minimum 3-ch  kontrahentów: pisemnie lub telefonicznie  lub z Internetu , po czym  wybór oferty najkorzystniejszej i dokonanie zamówienia. Rachunek, fakturę lub paragon kasowy za powyższe należy dokładnie opisać, opatrzyć klauzulą: „Zamówienia udzielono po rozpoznaniu rynku wg § 5  grupy I INSTRUKCJI - na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp” oraz uzupełnić podpisem osoby udzielającej zamówienia.  Inne czynności i pisemność postępowania nie są wymagane.

   

  II  -  zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 1000,- zł  a nie przekraczającej  10 000,- zł

  Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest rozpoznanie  cen  rynkowych  minimum 3-ch  kontrahentów:  pisemnie lub telefonicznie  lub z Internetu oraz uzyskanie zgody Dyrektora Teatru poprzez złożenie „Wniosku w sprawie wydatkowania środków publicznych(…)”, na druku stanowiącym  Załącznik nr 2.1   do n/n  INSTRUKCJI.

  III  -  zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł  a nie przekraczającej  50 000,-zł

  1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest prowadzenie dokumentacji postępowania w formie uproszczonej, według wzorów:

     -  Wniosek do Dyrektora Teatru – Załącznik nr 2.2 do INSTRUKCJI ;

      -  Zapytanie  ofertowe  -  Załącznik nr 3 do INSTRUKCJI ;

      -  Oferta  -  Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI ;

      - Dokumentacja podstawowych czynności - Protokół postępowania na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  -  Załącznik nr 6 do INSTRUKCJI.

  2.  Zapytanie  ofertowe wraz z załącznikami należy opublikować na stronie www.teatr.walbrzych.pl oraz wysłać: pisemnie lub pocztą elektroniczną do  minimum 3-ch kontrahentów (dostawców , wykonawców usług lub robót budowlanych itp.), a  po otrzymaniu  ofert cenowych dokonać ich analizy oraz  sporządzić pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Dopuszcza  się składanie ofert w  wersji papierowej lub elektronicznej, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku złożenia jednej oferty, dopuszcza się możliwość jej wyboru –  w wyjątkowych sytuacjach lub po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z jednym kontrahentem.

  Protokół postępowania wymaga  akceptacji  Specjalisty ds. Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Teatru.

  3.  Udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw lub usług wymaga zlecenia w formie pisemnej lub zawarcia umowy, a na wykonanie  robót budowlanych, wymaga zawarcia stosownej umowy, podpisanej przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego.

   

  IV  - zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 50 000,- zł, a nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro, tj.: 125 247,00  zł

  1.  Udzielenie zamówienia wymaga współpracy oraz jego dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych, upoważnionego przez Teatr.

  2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego, udzielającego zamówienia jest prowadzenie dokumentacji postępowania w formie uproszczonej, według wzorów:

     -  Wniosek do Dyrektora Jednostki – Załącznik nr 2.2 do INSTRUKCJI ;

      -  Ogłoszenie o zamówieniu publicznymZałącznik nr 4 do INSTRUKCJI ;

      -  Oferta  -  Załącznik nr 5 do INSTRUKCJI ;

      -  Dokumentacja podstawowych czynności – Protokół postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  -  Załącznik nr 6 do INSTRUKCJI.

   3. W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym należy określić warunki udziału Wykonawców w postępowaniu, np.: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału, kwalifikacji personelu itp. oraz kryteria oceny ofert.

  4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz z załącznikami należy opublikować w wersji elektronicznej na stronie www.teatr.walbrzych.pl oraz treść ogłoszenia zamieścić na tablicy ogłoszeń Teatru.

  5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

   6. Po otrzymaniu ofert, należy dokonać ich analizy oraz sporządzić pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół  wymaga  akceptacji przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych oraz zatwierdzenia przez Dyrektora Teatru.

  7. Jeżeli kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości Wykonawcy, Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów.

  8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

  9. Udzielenie zamówienia wymaga zawarcia stosownej umowy w formie pisemnej, podpisanej przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  Projekt umowy należy załączyć do Zapytania ofertowego oraz wymagać akceptacji jej warunków przez Wykonawców, przy składaniu ofert.

  10. Załącznik nr 7 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór umowy o wykonanie prostych zamówień, który należy dostosować  wg potrzeb Zamawiającego.

  11. Załącznik nr 8 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór zlecenia lub zamówienia na wykonanie prostych zamówień, który należy dostosować  wg potrzeb Zamawiającego.

  12. Załącznik nr 9 do n/n INSTRUKCJI stanowi wzór formularza cenowego, który jako załączniki do ofert należy stosować przy zamówieniach na dostawy o zróżnicowanym asortymencie lub przy zamówieniach udzielanych w częściach.

   

   V  -  zamówienia   w y ł ą c z n e   o   wartości szacunkowej  powyżej  1000,- zł, a nie przekraczającej  równowartości 30 000,- euro, tj.: 125 247,00


  1.  Są to zamówienia, których – ze względu na ich specyfikę - można udzielić tylko jednemu Wykonawcy:

  1)       w przypadku nagłych awarii, uniemożliwiających przeprowadzenie zapytań ofertowych,

  2)       z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

  3)       z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  4)     w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

  2.  Udzielenie zamówienia wyłącznego wymaga przeprowadzenia negocjacji z jednym Wykonawcą lub zawarcia umowy w formie pisemnej. Wzór protokołu negocjacji stanowi Załącznik nr 10 do n/n INSTRUKCJI.

  3.  Zamówienia  w y ł ą c z n e  - spełniające przesłanki opisane w punkcie 1 - o  wartości nie przekraczającej 1000,- zł, można udzielić po przeprowadzeniu negocjacji ustnych, telefonicznych lub pocztą elektroniczną z jednym kontrahentem, a faktura za wykonaną usługę, robotę budowlaną lub dostawę powinna być opisana: „zamówienie wyłączne na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp” oraz podpisana przez osobę udzielającą zamówienia.

   

  § 6

  1. Z dniem wejścia w życie niniejszej INSTRUKCJI wprowadza się obowiązek publikowania na stronie internetowej Teatru :   www.teatr.walbrzych.pl  wszystkich ogłoszeń o wynikach postępowań o wartości szacunkowej powyżej 10 000,- zł.

  2. Zasady niniejszej INSTRUKCJI stosuje się również dla zamówień udzielanych na podstawie:

  1)       art. 4d, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp. – o wartości przekraczającej 40 000,00 zł, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją: spektakli teatralnych, widowisk, koncertów, konkursów, festiwali organizowanych przez Teatr, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe, przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności;

  2)       art. 138g, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp. – o wartości równej lub przekraczającej 750 000 euro, których przedmiotem są zamówienia na usługi społeczne, w tym usługi w zakresie działalności kulturalnej zdefiniowane w punkcie 1.

   

  § 7

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1) Wykonawców, którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej;

  2) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

  4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  5)  Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert:

  6) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania;

  7) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1)  jest niezgodna z n/n INSTRUKCJĄ,

  2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;

  3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

  6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie mają charakteru oczywistej omyłki;

  7)  Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie zgodził się na jej poprawienie;

  8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  3. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  1) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

  2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

  3) jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

  4.  Niezwłocznie po unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu na swojej stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  -   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  5. W postępowaniu Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z postanowieniami INSTRUKCJI czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie n/n INSTRUKCJI. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

  6. Zamawiający przechowuje dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

   

  § 8

  1. Zamawiający może odstąpić od stosowania INSTRUKCJI  jeżeli:

  1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę:

  a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

  b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

  c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

  2) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;

  3) w prowadzonym uprzednio postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

  4) udziela się dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych na roboty budowlane lub usługi,

  5) w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających;

  6) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach lub w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;

  7) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli stosowanie zasad Instrukcji mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

  a) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

  b) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

  c) poniesieniem straty w mieniu publicznym;

  d) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań;

  8) przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa,

  9) zamówienie jest udzielanie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;

  10) udzielenie zamówienia spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty;

  11) w przypadku umów:

  a) kredytu i pożyczki;

  b) rachunku bankowego;

  c) ubezpieczenia;

  d) rozszerzenia posiadanej licencji na oprogramowanie komputerowe;

  e) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

  f) współpracy barterowej.

  2. Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w ust. 1 po negocjacjach z wybranym Wykonawcą.

  3. Udzielanie zamówień, do których Instrukcji nie stosuje się następuje na podstawie zgody Dyrektora Teatru.

   

  § 9

  1. Wprowadza się obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielanie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz obowiązek zamieszczania planu na stronie internetowej: www.teatr.walbrzych.pl, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ.

  2. Sporządzanie oraz aktualizacja planu zamówień publicznych należą do obowiązków Specjalisty do spraw zamówień publicznych, we współpracy z komórkami merytorycznymi Teatru.

  3.  Kierownicy działów/komórek merytorycznych zobowiązani są do zgłaszania, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, do Specjalisty do spraw zamówień publicznych, w formie pisemnej lub elektronicznej, następujących danych:

  1) przedmiotu zamówienia

  2) rodzaju zamówienia według podziału na: roboty budowlane, dostawy lub usługi

  3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia

  4) orientacyjnej wartości zamówienia

  5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

  oraz do  zgłaszania drogą jw. informacji mających wpływ na konieczność aktualizacji planu zamówień publicznych.

  4. Plan zamówień publicznych powinien być aktualizowany niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność zmiany, np. pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność Teatru, itp., lecz nie częściej niż 2 razy w roku.

   

  § 10

  1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych, które przekazuje do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 01 marca każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

  2.  Do sporządzenia sprawozdania zobowiązany jest Specjalista do spraw zamówień publicznych, we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym.

  3.  Kierownicy działów/komórek merytorycznych Teatru przekazują do Działu Administracyjno-Gospodarczego, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - dane o udzielonych zamówieniach, na podstawie wartości „netto”, tj. bez podatku od towarów i usług VAT – umów i zamówień zawartych/udzielonych w roku finansowym, którego sprawozdanie dotyczy.

   

  § 11

  1. Niniejsze Zarządzenie Dyrektora Teatru obowiązuje od dnia 02 stycznia 2017 r.

  2. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Teatru Nr 25/2014 z dnia 01 czerwca 2014 r.

  3. Zasad INSTRUKCJI nie stosuje się do:

  1) zamówień, o których mowa w art. art. 4d, ust. 1, pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 40.000,- zł;

  2)  zamówień udzielanych ze względu na ważny lub ekonomiczny interes Zamawiającego, np.: awarii, zakupów z wyprzedaży itp. lub interes publiczny.

  4. Za ważny interes publiczny Zamawiającego może być uznany interes gospodarczy związany bezpośredni o z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań Zamawiającego, a także interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy w przypadku, gdy rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej umowy spowoduje straty lub szkody w majątku lub mieniu Zamawiającego.

  5. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

  6.  Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o udzielanym lub udzielonym zamówieniu na w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na własnej stronie internetowej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym odpowiednio zamiera zawrzeć umowę lub zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

   

  Wałbrzych, dnia 02 stycznia 2017 r.                                                                       

   

  Podpisano:

  1. Rejestr zamówień o wartoś›ci do 30 000 euro

  2.1 Wniosek dla zamówień„ 1 000 zł‚ do 10 000 zł

  2.2 Wniosek dla zamówień powyżej 10 000 zł

  3. Zapytanie ofertowe

  4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

  5. Wzór oferty

  6. Protokół‚ postę™powania

  7. Projekt umowy

  8. Wzór zlecenia/zamówienia

  9. Formularz cenowy

  10. Protokół negocjacji

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2017-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plany artystyczne na rok 2014/2015

  Plan premier i zadań statutowych w 51. sezonie artystycznym 2014/2015 JAK WAM SIĘ PODOBA

   

  IDEA SEZONU/ TEATR (DLA) LUDZI

  Hasło zaczerpnięte z tytułu jednej z najsłynniejszych komedii Williama Szekspira jest zaproszeniem do wspólnej gry z „powszechnymi gustami”.  Za ten utwór stratfordczyk oskarżany był o schlebianie potrzebom publiczności.
  Podchodząc poważnie, ale też z pewną przekorą do oczekiwań większej części widzów, wyrażającej chęć oglądania  tytułów powszechnie znanych i  lubianych, w skrócie: TEGO, CO SIĘ PODOBA, zaproponujemy repertuar, który będzie swoistą odpowiedzią na owe życzenia.

  JAK WAM SIĘ POBODA? będzie sezonem nawiązywania KONTAKTU NA SZEROKĄ SKALĘ. Wsłuchani w głosy publiczności i sondujący jej teatralne pragnienia, zwrócimy się tym razem w stronę „masowych upodobań”, by zbadać źródło kryjącej się za nimi tęsknoty repertuarowej.  Zbadamy w Wałbrzychu puls teatru ludowego, który  w ostatnich latach znajdował swoje reprezentacje w spektaklach m.in. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego („Niech żyje wojna!!!”, „Był sobie Andrzej Andrzej…”, „O dobru”), Wojciecha Farugi („Betlejem polskie”), Marcina Libera („Na Boga!), Piotra Ratajczaka („Bohater roku”). To teatr, który w ambitny i wysoce artystyczny sposób realizuje postulat  TEATRU DLA LUDZI. Teatr będący blisko ICH spraw, przyglądający się ICH bieżącej egzystencji i zawsze soczewkujący mechanizmy wspólnotowe. Teatr, który pytając JAK WAM SIĘ PODOBA, ma na myśli NAS.

  Taka idea. JAK WAM SIĘ PODOBA?

   

  PLANY NA SEZON 2014/2015

  • PREMIERY

   …NIE CZEKAJCIE, Gianina Carbunariu i Szymona Bogacza, w reż. Robert Zawadzki, 3 X 2014 współczesna tragikomedia emigrancka albo marzenia Polaków w Londynie
   [koprodukcja z Centrum Kultury w Lublinie i Festiwalem „Konfrontacje Teatralne" w Lublinie]

   MĘCZENNICY, Marius von Mayenburg, w reż. Anna Augustynowicz, 11 (Szczecin)/24 X 2014 (Wałbrzych)
   szkoła, dom, społeczeństwo kontra fanatyzm religijny, czyli jak dorosnąć?
   [koprodukcja z Teatrem Współczesnym w Szczecinie]

   ZŁE KINO, Michał Walczak, reż. Michał Walczak – stand-up Eweliny Żak,  7 XI 2014
   z cyklu „Stój, bo strzelam!"– niepoważne solo na [po]ważny temat

   DZIŚ SĄ MOJE URODZINY tekst: Jacek Kozłowski, reż. Arkadiusz Buszko, Piotr Ratajczak (premiera:12.12.2014)

   GOOD NIGHT COWBOY Julii Holewińskiej, Kuby Kowalskiego, w reż. Kuby Kowalskiego - koprodukcja z Teatrem WARSawy z Warszawy (premiera: 30.01.2015)

   BALLADYNA. Kwiaty ciebie nie obronią Juliusza Słowackiego, w reż. Wojciecha Farugi realizacja w ramach Konkursu „Klasyka Żywa” MKiDN, Instytut Teatralny (premiera: 27.02.2015)

   OBYWATEL K. Artur Pałyga, reż. Piotr Ratajczak, koprodukcja z Teatrem Nowym w Zabrzu (premiera: 30.04.2015)

   SPEKTAKL PLENEROWY reż. Łukasz Witt-Michałowski, propozycja koprodukcji z Gminą Wałbrzych (premiera: 20 czerwca 2015, AMFITEATR STYK pl. Teatralny)

   ICH CZWORO Gabriela Zapolska, reż. Aneta Groszyńska (premiera: wrzesień 2015)

   STÓJ, BO STRZELAM! - stand up comedy (premiera: październik 2015)

    

  • WYDARZENIA CYKLICZNE

   XV DNI DRAMATURGII – Z OGNIEM W GŁOWIE, 24 – 28 X 2014
   spotkania z dramaturgią o młodzieży i dla młodzieży

   [we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej]

   XII WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE: TEATR WEDŁUG KOBIET,  25 – 30 XI 2014
   [we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego]

   XII DNI MŁODEGO TEATRU, VI 2015

    

  • INICJATYWY NOWE I KONTYNUOWANE

   HYDE PARK W SZANIAWSKIM – JAK WAM SIĘ PODOBA TAKI ŚWIAT / JAK WAM SIĘ PODOBA TAKI TEATR?  [sezon piąty] – moderowane spotkania twórcze/dyskusyjne, poświęcone tematyce skandalu i wolności w sztuce: sylwetki twórców, fragmenty filmów, dokumenty, jako konteksty dla przedstawień, podejmujące problemy erotyzmu, pornografii w sztuce, głośnych skandali religijnych, prowokacji politycznych, manipulacji historią, postaw roszczeniowych, potrzeby i pauperyzacji autorytetów, społecznej inercji, fanatyzmów, tabu, utopii społecznej, politycznej, religijnej… Co miesiąc w czwartek.

   WOLNE SCENY INICJATYW AKTORSKICH – spektakle rodzące się z pomysłów aktorów, w ich autorskim opracowaniu.

   DOM AKTORA  – ciąg dalszy serialu kabaretowego Michała Walczaka, który w liczbie trzech odcinków z sukcesem zaistniał w repertuarze Teatru i świadomości widzów. Autoironiczny esej o kondycji wałbrzyskich aktorów i o samym Wałbrzychu – miejscu magicznym i przeklętym.

    

  • PROJEKTY

   TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA VI – projekt edukacyjny realizowany we współpracy z V Zespołem Szkół Technicznych przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

   TEATR POLSKA -  od 13 września  do 19  listopada 2014 spektakl WAŁBRZYCH UTOPIA 2. 039 w reż. Piotra Ratajczaka zostanie zaprezentowany  11 razy  w 10 polskich miejscowościach w ramach VI edycji programu TEATR POLSKA. Przemierzymy cały Dolny Śląsk, zapraszając widzów na przedstawienia oraz edukacyjne warsztaty.

   Program TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umoĹźliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowściach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

   Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Teatr Reduta Juliusza Osterwy i Mieczyława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.

   W tym roku program TEATR POLSKA organizowany jest po raz szósty. Zgłosiło się 109 spektakli, spośród których Komisja Artystyczna zakwalifikowała do drugiego etapu 14 przedstawień oraz rekomendowała 5 dodatkowych. Komitet Organizacyjny przyznał dotacje 19 teatrom, które ze swoimi prezentacjami i warsztatami odwiedzą 91 miejscowości w całej Polsce. Objazdy odbędą się między 6 sierpnia a 30 listopada 2014 roku.

   W programie TEATR POLSKA 2014 biorą udział: Centrum Kultury w Lublinie/Scena Prapremier In Vitro, Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Miejski Teatr Miniatura z Gdańska, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK z Białegostoku, Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło z Warszawy, Teatr Animacji w Poznaniu, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Wierszalin z Supraśla, Teatr Wybrzeże z Gdańska.

   Program TEATR POLSKA organizowany jest od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    

   NASZA TRASA:

   JAWOR
   13 IX 2014, 18.00, Jaworski Ośrodek Kultury, Rynek 5

   ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
   14 IX 2014, 18.00, Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Rynek 24

   ŚWIDNICA
   6 X 2014, 18.00, Świdnicki Ośrodek Kultury

   NOWA RUDA
   7 X 2014, 12.00 i 18.00, Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ul. Strzelecka 2a

   DZIERŻONIÓW
   8 X 2014, 18.00 – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23

   BRZEG DOLNY
   30 X 2014, 18.00, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29

   STRONIE ŚLĄSKIE
   12 XI 2014, 12.00, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18

   LĄDEK-ZDRÓJ
   12 XI 2014, 19.00 Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, plac Staromłyński 5

   KUDOWA ZDRÓJ
   13 XI 2014, 19.00, Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Teatr Zdrojowy im. Stanisława  Moniuszki  w Kudowie Zdroju, ul. Moniuszki 2

   LUBIN
   19 XI 2014 centrum Kultury „Muza”, ul. Armii Krajowej 1

   Więcej: www.polska.e-teatr.pl

    

  • EDUKACJA/WARSZTATY

    

   CIENIE TEATRU

   GRUPA ROBOCZA

   TRZECI TEATR

    

   więcej:  http://teatr.walbrzych.pl/edukacja/

    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2015-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Informacje ogólne
  2. Regulamin Organizacyjny
  3. Schemat Organizacyjny
  4. Majątek
  5. Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
  6. Status prawny
  7. Statut
  8. Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra